Innkalling til styremøte for Norsk senter for menneskerettigheter 21.10.10

Styret kalles med dette inn til styremøte for Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) 21.10.10 kl.0915-1100.

Sted: Seminarrommet, 2. etasje i Cort Adelersgate 30.

Styremøtet vil innledes/avsluttes med en orientering av mer faglig art om en av SMRs aktiviteter.  

DAGSORDEN

Sak 16/2010 Referat fra forrige styremøter

Vedlagt referat fra styremøte 02.09.10.
For å bidra til bedre informasjonsflyt mellom styret og ansatte distribueres referat fra styremøtet av senterledelsen rett etter styremøtene. Endelig referat vedtas som før på førstkommende styremøte.
Vedtaksforslag: Utkast til referat vedtas.

Sak 17/2010: Orienteringssaker

Behandling av skriftlige orienteringssaker i styret: Orienteringssaker som skriftlig er gjort rede for gjennom styreinnkallingen vil ikke bli muntlig gjort rede for på styremøtet med mindre styrets medlemmer selv tar initiativ til dette.

A. Muntlig orienteringer: Fra direktøren:

  1. Arbeidet med organisasjonsgjennomgangen høsten 2010.
  2. Søknader til NFR om ekstern finansiering av forskningsprosjekter.
  3. Evaluering av SMRs to internasjonale programmer knyttet til Norges MR-dialoger med Kina og Indonesia.
  4. Nobels fredspris 2010.
  5. Faglig orientering.

B. Personalendringer:

  1. Det vises til web-oversikt  over de viktigste personalendringene. Ved kontorsjef.

C. Regnskap andre tertial 2010:

Vedlagt følger saksnotat og regnskapsrapport for perioden 01.01.10-31.08.10 – første og andre tertial. Regnskap for andre tertial 2010 er gjennomgått og alle vesentlige avvik er analysert og rapportert til JUS samt at prognose for 2010 er levert. Oppsummert anslår vi at det er liten risiko knyttet til avvikene fordi det stort sett dreier seg om periodiseringsfeil (utsatt/forsinket aktivitet), og vi antar at aktiviteten vil øke i løpet av året og redusere betydningen av avvikene. Det er normalt økt aktivitet i andre halvår slm første halvår for både basis- og eksternfinansiert virksomhet. Ved kontorsjef.

D. Aktivitetsoversikt Nasjonal institusjon (NI):

Aktivitetsoversikt for NI vedlagt.

E. Re-akkreditering av Nasjonal institusjon i 2011:

Saksnotat ettersendes.

F. Årshjul for styret:

Oppdatert årshjul for styret vedlagt.

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER:

Sak 18/2010 Årsplan 2011

Vedlagt følger saksnotat som gjør rede for arbeidet med årsplan 2011 for SMR. Det tas sikte på at årsplanen er ferdig produsert og distribuert til 31.01.11. Vedlagt følger utkast til innledningstekster for hovedkapitlene i årsplanen.
 

Eventuelt

Nils Butenschøn

direktør                                                                   

                                                                          Teis Daniel Kjelling

                                                                            kontorsjef
                                                                            

Vedlegg: Saksdokumenter
Kopi: Ansatte
 

 

Publisert 17. sep. 2010 11:45 - Sist endret 15. jan. 2019 12:47