Innkalling til styremøte for Norsk senter for menneskerettigheter 27.01.11

Styret kalles med dette inn til styremøte for Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) 27.01.11 kl.0915-1100.

Sted: Seminarrommet, 2. etasje i Cort Adelersgate 30.

 

DAGSORDEN

Sak 1/2011 Referat fra forrige styremøte

Vedlagt referat fra forrige styremøte.
For å bidra til bedre informasjonsflyt mellom styret og ansatte distribueres referat fra styremøtet av senterledelsen rett etter styremøtene. Endelig referat vedtas som før på førstkommende styremøte.
Vedtaksforslag: Utkast til referat vedtas.

Sak 2/2011 ORIENTERINGSSAKER

Behandling av skriftlige orienteringssaker i styret: Orienteringssaker som skriftlig er gjort rede for gjennom styreinnkallingen vil ikke bli muntlig gjort rede for på styremøtet med mindre styrets medlemmer selv tar initiativ til dette.

A. Muntlige orienteringer fra direktøren:

  1. Status NI-gjennomgang. Rapport fra gjennomgang litt forsinket og ventes avlevert 01.03.11. Vedlagt saksnotat. Innledning fra direktøren til åpent møte om Nasjonal institusjon 11/1.
  2. Status søknad om re-akredittering av NI. Vedlagt saksnotat.
  3. Informasjon om interne strategiseminarer for ansatte 18/1 og 28/1.
  4. Tater-/romaniutvalg oppnevnt av Kongen i statsråd. Utvalget ledes av Asbjørn Eide med et sekretariat ved SMR. Vedlegg.
  5. Prosess ny UD-avtale etter 2011: Oppstartsmøte mellom SMR og UD 12/1. Prosessen er i gang og begge parter er enige om å ferdigstille ny avtale innen utgangen av mai 2011.
     

B. Personalendringer:

Oversikt over viktigste personalendringer ajourføres på web. Kopi deles ut direkte på møtet. Ved kontorsjef.

C. Regnskap 2010:

UiO lukker sitt regnskap ca 21.01.11 og etter dette vil vi kunne ta ut endelige rapporter. Regnskapsrapporter deles ut under møtet. Det vil måtte foretas en opprydding av midler som skal fordeles mellom prosjekt- og basisregnskapet og pga dette er det ikke gitt at styret på møtet 27/1 vil kunne få en reell saldo for fordelingen mellom prosjekt- og basis.

D. Budsjett 2011:

Styret vedtok på møtet 16.12.10 budsjettet og delegerte til direktøren å justere budsjettet etter behov. Det er ikke gjennomført noen endringer av budsjettet etter møtet i desember og budsjettsaken er følgelig kun orienteringssak på dette møtet.
Direktøren arbeider med en prioriteringsliste for bruk av ledige/udisponerte midler i 2011.
Det vil for 2011 være behov får økt arbeid med prognoser fordi budsjettprosessen for 2011 etter pålegg fra UiO sentralt var vesentlig kortere og med tidligere frister enn i tidligere år.

E. Årsplan 2011:

Arbeidet med å utarbeide årsplan pågår internt ved SMR og det tas sikte på å ferdigstille årsplanen i februar/mars.

F. Aktivitetsoversikt Nasjonal institusjon (NI):

Aktivitetsoversikt for NI vedlagt.

G. Søknader om ekstern finansiering av forskningsprosjekter:

Ingen nye søknader siden forrige styremøte. Normalt vedlegges kopier av søknader og bevilgninger vedlagt; papirversjon m/kortversjon og webversjon m/fullversjon.

H. Årshjul for styret:

Oppdatert årshjul for styret vedlagt.

 

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

 

EVENTUELT

 

Nils Butenschøn

direktør                                                                   

                                                                          Teis Daniel Kjelling

                                                                            kontorsjef
                                                                            

Vedlegg: Saksdokumenter
Kopi: Ansatte
 

 

 

Publisert 19. jan. 2011 10:37 - Sist endret 15. jan. 2019 12:29