Innkalling til styremøte for Norsk senter for menneskerettigheter 17.03.11

Styret kalles med dette inn til styremøte for Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) 17.03.11 kl.0915-1200. Sted: Seminarrommet, 2. etasje i Cort Adelersgate 30.

 

DAGSORDEN

Sak 3/2011 Referat fra forrige styremøte

Vedlagt referat fra forrige styremøte.
For å bidra til bedre informasjonsflyt mellom styret og ansatte distribueres referat fra styremøtet av senterledelsen rett etter styremøtene. Endelig referat vedtas som før på førstkommende styremøte.
Vedtaksforslag: Utkast til referat vedtas.

Sak 4/2011 ORIENTERINGSSAKER

Behandling av skriftlige orienteringssaker i styret: Orienteringssaker som skriftlig er gjort rede for gjennom styreinnkallingen vil ikke bli muntlig gjort rede for på styremøtet med mindre styrets medlemmer selv tar initiativ til dette.

A. Muntlige orienteringer fra direktøren:

 1. Status for NORDEM-utvidelsen.
 2. Status ny UD-avtale.
 3. Kort om planlagte seminarer og konferanser.

B. Personalendringer:

 1. Web-oversikt over viktigste personalendringer vedlagt/ettersendes. Ved kontorsjef.
 2. Prosess for å lage bemanningsplan for fellesadministrasjonen er starte. Det tas sikte på å ha ferdig plan innen utgangen av mai 2011. Ved kontorsjef.

C. Aktivitetsoversikt Nasjonal institusjon (NI):

Aktivitetsoversikt for NI vedlagt.

E. Årshjul for styret:

Oppdatert årshjul for styret vedlagt.

Diskusjons- og vedtakssaker

Sak 5/2011 Rapport fra utvalgt som har gjennomgått Nasjonal institusjon for menneskerettigheter ved SMR

Vedlagt følger saksnotat som oppsummerer arbeidet med gjennomgang av Nasjonal institusjon for menneskerettigheter (NI) ved SMR. Utvalget som har gjennomgått NI ble nedsatt av Utenriksdepartementet (UD) i 2010 i konsultasjon med SMR. Utvalget leverer sin rapport medio mars og ettersendes til styret. Direktør orienterer om status for prosessen samt om rapporten fra utvalget. Styret inviteres til diskusjon av rapporten og prosessen.

Vedtaksforslag:

 1. Styret ved Norsk senter for menneskerettigheter har i sitt møte 17. mars 2011 gjennomført en foreløpig drøfting av rapporten “Protecting and Promoting Human Rights in Norway. Review of the Norwegian Centre for Human Rights in its Capacity as Norway’s National Human Rights Institution”. Styret noterer at prosessen så langt er forsinket og har i denne omgang ikke hatt tid og anledning til å gå inn på rapportens konkrete løsningsforslag ut over hovedkonklusjonen.
 2. Med bakgrunn i SMRs egen gjennomgang av rollen som nasjonal institusjon (NI) fra 2010 og styrets drøfting av spørsmålet i den sammenheng slutter styret seg til hovedkonklusjonen i rapporten. Styret gir dermed sin støtte til at en prosess igangsettes for å utskille NI-funksjonen fra SMR som grunnenhet ved Universitetet i Oslo. Styret registrerer at ledelsen ved Juridisk fakultet og universitetets sentrale ledelse deler denne oppfatningen.
 3. Styret ber direktøren avklare denne posisjonen med ledelsen ved Juridisk fakultet og universitetets rektor slik at Universitetet i Oslo klargjør sin holdning overfor ansvarlige myndigheter.
 4. Styret oppfordrer universitetets sentrale ledelse til å sikre at SMR styrker sin posisjon som universitetsinstitusjon og ikke kommer svekket ut ved en utskillelse av NI-funksjonen. Styret vil sammen med direktøren arbeide aktivt for å oppnå denne målsettingen. Styret ber Rektoratet om å lede forventede forhandlinger med myndighetene .
 5. Styret vil videre oppfordre norske myndigheter til å sikre at Norge i fremtiden har en nasjonal institusjon for menneskerettigheter med en tyngde og kapasitet som står i forhold til Norges ambisjoner som en av de fremste forkjempere for menneskerettighetene internasjonalt. Styret vil sammen med direktøren arbeide aktivt for å oppnå denne målsettingen.
 6. Styret ber direktøren ivareta ansvaret som NI på en best mulig måte i forbindelse med den kommende re-akkrediteringsprosessen og i perioden frem til NI har funnet en ny organisatorisk form. Direktøren holder styret informert om utviklingen av planer for en overgangsordning.

Kommentarer til vedtaket:

[evnt spesifikke krav eller anbefalinger styret vil knytte til vedtakets punkt 3]. 

 

 

/sign./

Nils A. Butenschøn

direktør                                                                   

                                                                          Teis Daniel Kjelling

                                                                            kontorsjef
                                                                            

Vedlegg: Alle saksdokumenter er lenket opp i innkallingen på web. Papirversjon av innkalling og vedlegg sendes ut.
Kopi: Alle ansatte informeres via epost om innkalling på web.

Emneord: SMR-styre Av Teis Daniel Kjelling
Publisert 11. mars 2011 10:20 - Sist endret 15. jan. 2019 12:27