Innkalling til styremøte for Norsk senter for menneskerettigheter 03.11.10

Styret kalles med dette inn til styremøte for Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) 03.11.10 kl.0915-1200.

Sted: Seminarrommet, 2. etasje i Cort Adelersgate 30.

 

DAGSORDEN

Sak 13/2010 Referat fra forrige styremøte

Vedlagt referat fra forrige styremøte.
For å bidra til bedre informasjonsflyt mellom styret og ansatte distribueres referat fra styremøtet av senterledelsen rett etter styremøtene. Endelig referat vedtas som før på førstkommende styremøte.
Vedtaksforslag: Utkast til referat vedtas.

Sak 14/2010 ORIENTERINGSSAKER

Behandling av skriftlige orienteringssaker i styret: Orienteringssaker som skriftlig er gjort rede for gjennom styreinnkallingen vil ikke bli muntlig gjort rede for på styremøtet med mindre styrets medlemmer selv tar initiativ til dette.

A. Muntlige orienteringer fra direktøren:

  1. Status for NORDEM-utvidelsen. Vedlagt notat fra direktøren.
  2. Plan for faglig arbeid i 2012.
  3. Ledelse av AHRI etter 2011.
  4. 25-årsjubileum SMR i 2012.
  5. Re-akkreditering av SMR som NI i 2011. Vedlagt brev fra SMR og Utenriksdepartementet til ICC/SCA.

B. Personalendringer:

  1. Web-oversikt over viktigste personalendringer vedlagt/ettersendes. Ved kontorsjef.
  2. Status utlysning av fast førsteamanuensisstilling i rettsvitenskap. Ved direktør.

C. Aktivitetsoversikt Nasjonal institusjon (NI)

Aktivitetsoversikt for NI vedlagt.

D. Søknader om ekstern finansiering av forskningsprosjekter

Kopier av søknader og bevilgninger vedlagt.

E. Budsjett 2012

Direktør og administrasjonen er i gang med å utarbeide forslag til budsjett for 2012. Styret vil som ihht tidligere avtale få budsjettet til vedtak når budsjettet er klart. Rammen for basisbevilgningen fra JUS er noenlunde avklart og den ventes ikke avvike vesentlig fra 2011.

Rammene for prosjektaktiviteten er på flere punkter endret og dette bearbeides nå med sikte på å avklare inntekter, kostnader samt dekningsbidragsinntekter til basisbudsjettet. Det siste punktet er avgjørende for å kunne budsjettere basisbudsjettet.

Det vil kunne bli nødvendig med en betydelig overføring fra basis til NI i forbindelse med overgangsordningen for 2012 som redegjort for under punktet om utskillelse av NI.

Omfanget av denne overføringen er ikke klar, men direktøren må ta forbehold om at dette kan måtte medføre innstramninger som må besluttes på et senere tidspunkt.

Fakultetsstyret vedtar fordelingsprinsipper for budsjett på møtet 27/10, tildelingssbrev sendes instituttene 1/11 og endelig budsjett vedtas 8/12.

F. Regnskapsrapporter pr andre tertial 2011

Vedlagt følger saksnotat og regnskapsrapporter pr andre tertial 2011. Avvik mellom budsjett og regnskap er gjennomgått på møte mellom SMR og økonomiseksjonen på JUS og det anslås at det er liten risiko knyttet til disse avvikene. Ved kontorsjef.

G. Årshjul for styret

Oppdatert årshjul for styret.

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

Sak 15/2011 Konsekvenser av NI-utskillelse etter 2012

Vedlagt følger notat fra direktøren som reflekterer notat fra den arbeidsgruppe som har vurdert konsekvenser av at Nasjonal institusjon for menneskerettigheter skilles ut fra SMR/UiO etter 2012. Vedlagt følger også utkast til tidsplan for arbeidet med NI-utskillelsen. Styret inviteres til diskusjon.

Eventuelt

 

Nils Butenschøn

direktør                                                                  

                                                                          Teis Daniel Kjelling

                                                                            kontorsjef
                                                                           

Vedlegg: Saksdokumenter
Kopi: Ansatte
 

 

 

Emneord: smr styre innkalling Av Teis Daniel Kjelling
Publisert 24. okt. 2011 13:02 - Sist endret 15. jan. 2019 12:21