Innkalling til styremøte for Norsk senter for menneskerettigheter 08.12.11

Styret kalles med dette inn til styremøte for Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) 08.12.11 kl.0915-1300.

Styret er invitert til enkel lunsj fra ca 1200-1300.

Sted: Seminarrommet, 2. etasje i Cort Adelersgate 30.

DAGSORDEN

Sak 16/2010 Referat fra forrige styremøte

Vedlagt referat fra forrige styremøte.
For å bidra til bedre informasjonsflyt mellom styret og ansatte distribueres referat fra styremøtet av senterledelsen rett etter styremøtene. Endelig referat vedtas som før på førstkommende styremøte.
Vedtaksforslag: Utkast til referat vedtas.

Sak 17/2010 ORIENTERINGSSAKER

Behandling av skriftlige orienteringssaker i styret: Orienteringssaker som skriftlig er gjort rede for gjennom styreinnkallingen vil ikke bli muntlig gjort rede for på styremøtet med mindre styrets medlemmer selv tar initiativ til dette.

A. Muntlige orienteringer fra direktøren:

  1. Konsekvenser av NI-utskillelse etter 2012: Status for arbeidet med utskillelsen av NI fra SMR, både langs "NI-sporet" og "UiO"-sporet. Vedlagt følger kopi av brev fra det internasjonale NI-akkrediteringsorganet til SMR samt brev fra SMR til Utenriksdepartementet. Det er nå nær kontakt med UiO-ledelsen om oppfølgingen av arbeidsgruppens notat om økonomiske, personalmessige og organisatoriske konsekvenser av utskillelsen. Det er også etablert god dialog med Utenriksdepartementet om oppfølging av anbefalingene fra akkrediteringsorganet. Direktøren orienterer.
  2. Plan for faglig arbeid i 2012: Vedlagt følger siste versjon av forskningsstrategi. Direktøren orienterer.
  3. 25-årsjubileum SMR i 2012: Status for arbeidet med planlegging av jubileet beskrives i vedlagte notat. Direktøren orienterer.

B. Personalendringer:

  1. Web-oversikt over viktigste personalendringer vedlagt/ettersendes. Ved kontorsjef.
  2. Status utlysning av fast førsteamanuensisstilling i rettsvitenskap. Ved direktør.

C. Aktivitetsoversikt Nasjonal institusjon (NI)

Aktivitetsoversikt for NI vedlagt.

D. Søknader om ekstern finansiering av forskningsprosjekter

Liste over søknader om eksternfinansiering av forskning på SMR i 2011 følger vedlagt.

E. Ny styreperiode 2012-2014:

Status for oppnevning av nytt styre for perioden 2012-2014. Kontorsjef orienterer.

F. Årshjul for styret

Oppdatert årshjul for styret.

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

Sak 18/2011 Budsjett 2012

Arbeidet med å lage budsjett 2012 er i avslutningsfasen. Vedlagt følger saksnotat som oppsummerer budsjettarbeidet så langt. Vedlagt også følgende budsjettrapporter pr ultimo november: Basisbudsjett oppsummert alle institutter JUS, basisbudsjett pr tiltak, budsjett all virksomhet (basis og eksternfinansiert).

Vedtaksforslag: Styret tar saksnotat og budsjettrapporter for 2012 til orientering og delegerer til direktøren å ferdigstille endelig budsjett.
 

Sak 19/2011 Oppsummering av styreperioden 2009-2011

Styreleder oppsummerer styreperioden. Styremedlemmene inviteres til å bidra med sine refleksjoner.

 

Eventuelt

 

Nils Butenschøn

direktør                                                                  

                                                                          Teis Daniel Kjelling

                                                                            kontorsjef
                                                                           

Vedlegg: Saksdokumenter
Kopi: Ansatte

 

Emneord: smr styre innkalling Av Teis Daniel Kjelling
Publisert 2. des. 2011 16:05 - Sist endret 15. jan. 2019 12:20