Innkalling til styremøte for Norsk senter for menneskerettigheter 12.04.2012

Styret kalles med dette inn til styremøte for Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) 12.04.12 kl.0915-1100.

Sted: Møterom i kantine, underetasje, Cort Adelersgate 30.

DAGSORDEN

Sak 4/2012 Referat fra forrige styremøte

Til orientering følger vedlagt referat fra forrige styremøte.
For å bidra til bedre informasjonsflyt mellom styret og ansatte distribueres referat fra styremøtet av senterledelsen rett etter styremøtene. Endelig referat vedtas på førstkommende styremøte.
Vedtaksforslag: Referat tas til orientering gitt at forrige styremøte fant sted i forrige styreperiode.

Sak 5/2012 ORIENTERINGSSAKER

A. Status for arbeid med konstituering av SMRs styre for perioden 2012-2014

SMRs styresammensetning for perioden 2012-2014 er ennå ikke endelig avklart. Vi avventer informasjon om medlem og varamedlem fra HF-fakultetet samt fra Studentparlamentet. Vi ettersender informasjon så snart dette er avklart.

B. Prosedyre for behandling av skriftlige orienteringssaker

Det nye styret har avklart at tidligere prosedyre for behandling av skriftlige orienteringssaker videreføres: Orienteringssaker som skriftlig er gjort rede for gjennom styreinnkallingen vil ikke bli muntlig gjort rede for på styremøtet med mindre styrets medlemmer selv tar initiativ til dette.

C. Personalendringer:

  1. Web-oversikt over viktigste rekrutteringer og personalendringer. Ved kontorsjef.
  2. Direktør orienterer om status for arbeidet med rekruttering av ny, fast førstemananuensis i rettsviteskap og den foreliggende innstilling fra bedømmelseskomité. Innstillingen sendes ut separat til styret.
  3. Direktør orienterer om status for arbeidet med rekruttering av vikariat som førsteamanuensis i internasjonal humanitærrett hvor bedømmelseskomite er oppnevnt.
  4. Styreleder og kontorsjef orienterer om oppstart av utlysning av direktørstillingen for åremålsperioden 2012-2014. Saken behandles på styremøte 14.06.12.

D. Aktivitetsoversikt Nasjonal institusjon (NI)

Aktivitetsoversikt for NI vedlagt.

E. Søknader om ekstern finansiering av forskningsprosjekter

Det er ikke utarbeidet noen søknader om eksternfinansiering av forskning siden forrige styremøte.

F. Oslokoalisjonen for religions- og trosfrihet – organisatorisk tilhørighet
November 2011 inviterte UD SMRs direktør og Oslokoalisjonens (OK) styreleder til møte om OKs organisasjonsform. OK er administrativt underlagt SMR, men har et eget styre. OKs arbeid er i det alt vesentlige finansiert gjennom årlig bevilgning fra Utenriksdepartementet og i tillegg til betydelig egeninnsats fra tilknyttede medarbeidere ved en rekke institusjoner og organisasjoner i tillegg til SMR. OKs nåværende organisasjonsform er problematisk for UD og OK er anmodet om å endre sin organisasjonsform til enten bli en egen organisasjon eller bli et fullt integrert program ved SMR. Saken har blitt diskutert i OKs styre og SMRs direktør er i brev av 13.02.12 anmodet av OK om å få kunne bli et regulært program ved SMR. Dette blir nå vurdert ved SMR og saken tas opp på SMRs styremøte 14 juni d.å.

G. Årlig møte 2012 mellom SMR og Utenriksdepartementet

Ny treårlig avtale med UD om Kina, Indonesia og Vietnamprogrammene + forsknings- og formidlingpott. Totalt NOK 23 mill årlig 2012 - 2014.
Et meget godt årlig møte mellom UD og SMR ble gjennomført 29 februar. Årlig planer for Kina-, Indonesia- og Vietnamprogrammene, samt forslag til bruk av forsknings og formidlingspotten ble diskutert. UD var meget fornøyd med nye treårsplaner for programmene både format, innretning og aktiviteter.  SMR er veldig fornøyd med avtalen og den gir gode forutsigbare rammer for programaktiviteten. 1,7 mill av totalt en pott på 2,25 mill er allokert fra forsknings- og formidlingspotten i avtalen. Vi vil komme tilbake til UD med forslag til allokering av resten utover våren 2012.

H. Jubileum: SMR 25 år i 2012

SMR fyller 25 år og dette markeres med en rekke arrangementer og aktiviteteter i løpet av 2012. De to viktigste arrangementene hittil i år er:

"Urfolksrettigheter og kvinnerettigheter": SMR arrangerte en internasjonal konferanse 7-9 mars 2012 om utviklingen av urfolks rettigheter i folkeretten samt arrangert et åpent møte i Universitetets Gamle Festsal på den internasjonale kvinnedagen, 8. mars med tema: "The situation and the rights of indigenous women around the world". For mer info: http://www.jus.uio.no/smr/om/aktuelt/arrangementer/2012/urfolk-festsal.html.

"Grunnlovslunsj" på Grand Café med tema: Hvordan bør menneskerettighetene vernes i Grunnloven? Samtidig ble "Årbok om menneskerettigheter i Norge 2011" lansert. For mer info: http://www.jus.uio.no/smr/om/aktuelt/arrangementer/2012/grunnlov.html.

I. Årsplan SMR 2012

Årsplan for 2012 er under redigering nå, og parpiversjon distribueres direkte på styremøtet. Årsplanen er et internt arbeidsverktøy for SMR.

J. Årshjul for styret

Utkast til årshjul for styret følger vedlagt.

Sak 6/2012 Utskillelse av Nasjonal institusjon for menneskerettigheter fra SMR og SMRs rolle etter utskillelsen

SMR har helt siden opprettelsen i 1987 hatt rollen som et nasjonalt kompetansesenter for akademisk menneskerettighetsarbeid i Norge. Utgangspunktet var det behovet norske myndigheter så for kompetanse på internasjonalt nivå i takt med internasjonaliseringen av menneskerettighetene og Norges aktive bidrag i den sammenheng. Etter 2012 skilles rollen som Nasjonal institusjon for menneskerettigheter (NI) ut fra SMR. NI vil ogå i fremtiden være en sentral samarbeidspartner, men avviklingen av NI-funksjonen endrer ikke SMRs grunnleggende oppgave som et nasjonalt kompetansesenter. UiO tar om kort tid initiativ til å starte forhandlinger med norske myndigheter om utskillelse av NI og SMRs rolle som nasjonalt kompetansesenter for menneskerettigheter.

Vedlagt følger saksnotat som gjør rede for det prinsipielle knyttet til SMR som nasjonalt kompetansesenter, gjør rede for det praktiske-administrative konsekvenser, samt forslag om vedtak til oppfølging.

Vedtaksforslag:

1. SMRs styre bekrefter tidligere vedtak om å skille ut NI og ber JUS og rektor om å sikre den for SMR/UiO, nødvendige formalisering av vedtaket - herunder behovet for vedtak i UiOs styre. Styret noterer med tilfredshet at den besluttede løsrivelsen av NI er igangsatt, og at en rekke faglige og administrative disposisjoner allerede er foretatt.
2. SMRs styre bekrefter tidligere vedtak om at SMR tar ansvar for å videreføre NI inntil norske myndigheter har etablert ny NI. NIs aktivitet budsjetteres og regnskapsføres på en særskilt prosjektkonto ved UiO. Alle kostnader som føres på kontoen fom 2013 skal være knyttet til øremerkede NI-formål. Dekningsbidrag (overhead) til UiO opprettholdes så lenge NI er ved UiO.
3. SMRs styre legger til grunn at det i forhandlingene med myndighetene (UD og KD) oppnås enighet om at det sikres tilstrekkelig tid for SMR, JUS og UiO, til å gjennomføre det praktiske arbeidet med utskillelsen for NI.
4. SMRs styre legger til grunn at NI skilles ut etter 2012, men videreføres ved UiO/SMR i overgangsperioden. UiO i forhandlinger med norske myndigheter bør bekrefte slik videreføring, men be om avtale om et forpliktende tidspunkt som synes rimelig i forhold til framdrift og resultat.
5. SMRs styre legger til grunn at JUS og UiO snarest mulig følger opp tidligere forpliktelse om å starte forhandlinger mellom UiO og norske myndigheter om utskillelse av NI. Styret gir direktøren de nødvendige fullmakter til å gjennomføre forhandlingene sammen med rektor og dekan.
6. SMRs styre legger til grunn at UiO har garantert at SMR ikke skal komme svekket ut av prosessen med utskillelse av NI.
7. Styret legger til grunn at SMRs rolle som nasjonalt kompetansesenter for menneskerettigheter bekreftes av norske myndigheter. Styret ber JUS og UiO om å sikre den nødvendige økonomiske kompensasjon. Styret gir direktøren i oppdrag å utarbeide en argumentasjon for dette, og å formidle denne til universitetsledelsen for snarlig bruk i dialog med norske myndigheter.
8. Spørsmålet om fremtidige økonomiske og praktiske disposisjoner ved SMR etter at NI er utskilt, utsettes til etter at norske myndigheter har avklart om SMR fortsatt skal ha rollen som nasjonalt kompetansesenter for menneskerettigheter.

Eventuelt

 

Nils Butenschøn

direktør                                                                   

                                                                          Teis Daniel Kjelling

                                                                            kontorsjef
                                                                            

Vedlegg: Saksdokumenter
Kopi: Ansatte

 

Emneord: smr styre Av Teis Daniel Kjelling
Publisert 28. mars 2012 20:49 - Sist endret 15. jan. 2019 11:10