Innkalling til styremøte for Norsk senter for menneskerettigheter 13.09.2012

Styret kalles med dette inn til styremøte for Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) 13.09.12 kl.0915-1100.

 

DAGSORDEN

Sak 12/2012 Referat fra forrige styremøte

For å bidra til bedre informasjonsflyt mellom styret og ansatte distribueres referat fra styremøtet av senterledelsen rett etter styremøtene. Endelig referat vedtas som før på førstkommende styremøte. Vedlagt referat fra forrige styremøte.
Vedtaksforslag: Utkast til referat vedtas.

Sak 13/2012 ORIENTERINGSSAKER

Behandling av skriftlige orienteringssaker i styret: Orienteringssaker som skriftlig er gjort rede for gjennom styreinnkallingen vil ikke bli muntlig gjort rede for på styremøtet med mindre styrets medlemmer selv tar initiativ til dette.

 1. Status for arbeid med konstituering av SMRs styre for perioden 2012-2014

Bortsett fra oppnevnelse av ny studentrepresentant fra JUS (og dette skjer etter semesterstart) er styret for perioden 2012-2014 nå avklart. Se vedlegg.

 1. Årshjul styret 2012

Vedlagt følger årshjul for SMRs styre 2012.

 1. Offentlighet om styrets dagsorden og utsendelse av dokumenter

SMR har innført samme rutine for publisering av styrets dagsorden på internett som praktiseres ved JUS og andre UiO-enheter. Styrets dagsorden samt dokumenter ligger åpent med mindre de er unntatt offentlighet ihht lover og regler.

 1. Personalendringer

 1. Web-oversikt over viktigste personalendringer vedlagt.
 2. Status rekruttering ny direktør: Se vedlagt tidsplan for arbeidet med å rekruttere ny direktør for neste åremålsperiode 2014-2017 samt vedtatt utlysningstekst. Ved styreleder og kontorsjef.
 1. Perioderegnskap

Kontorsjef orienterer kort om regnskapet. Styret får normalt perioderegnskap til orientering. Neste regnskapsperiode avsluttes pr 31.08.12 (andre tertial) og rapporter lages av JUS 13/9 og gjennomgås deretter på møte mellom SMR og JUS i andre del av september. Dersom regnskapsrapport er mottatt til styremøtet 13.09.12 vil den bli orientert om direkte på møtet, alternativt orientert om på neste styremøte 25.10.12.

Viktigste kjente endringer i regnskap så langt:

Pga feilbudsjettering er det trukket for lite egenandel fra basisbudsjettet for å dekke bevilgning til NI. Dette er ikke endelig kostnadsberegnet, men prognose fra økonomikonsulent tyder på at det må etterbetales ca 2,2 mill. fra basis til NI i perioden september-desember 2012.

Pga sterkt forsinket prosess med prosjektavslutning og oppsigelse av personale påløper det økte lønnskostnader i perioden august-desember 2012. Prognose fra økonomikonsulent tilsier økt kostnad på ca 0,7 mill. fra basis.

Forbruk på basis vil følgelig måtte følges opp med inngående kontroller med sikte på å spare inn/ombudsjettere for å dekke inn for de to ovennevnte forhold i perioden september-desember 2012.

 1. Budsjett 2013

Kontorsjef orienterer kort om budsjettprosessen.

Kort oppsummering av budsjettprosessen: Bevilgningsbrev fra JUS mottatt pr 2/8. Arbeidet med budsjett for 2013 startet pr august. Førsteversjon av (fast-)lønnsbudsjett lages medio september og ferdigstilles primo oktober. Førsteversjon av prosjekt- og driftsbudsjett lages i september og ferdigstilles primo november. Endelig budsjett legges inn i UiOs budsjettverktøy 15/12. SMRs styre får utkast til budsjett til behandling på møte 25/10 og vedtaksforslag vil være at styret godkjenner utkastet og delegerer til direktøren å ferdigstille budsjettet innen gitte rammer. SMRs styre får budsjettet til orientering på møte 13/12.

Se øvrige vedlegg:

Driftsbevilgning, basis, Årshjul budsjettprosess, Tidsplan, budsjettprosess

 1. Utskillelse av Nasjonal institusjon

Direktør orienterer om status for prosess med utskillelse av Nasjonal institusjon for menneskerettigheter, herunder regjeringens oppnevning av arbeidsgruppe.

 1. Jubileumsarrangementer høsten 2012

SMR feirer 25 års jubileum i 2012. Jubileumsmottakelse ble arrangert 29/8. Se oppslag på web. Se også øvrige oppslag om SMR.

 1. Søknader om ekstern finansiering av forskningsprosjekter

Direktør orienterer om status for søknad om eksternfinansiering av forskning på SMR.

 1. Sluttrapport fra ICC legal tools programmet

Programmet ICC legal tools ble avsluttet 30.06.12 ved SMR. Leder for internasjonale programmer Siri Skåre og tidligere programleder Rolf Christian Ranheim presenterer sluttrapport for programmet.

 1. Aktivitetsoversikt fra Nasjonal institusjon for menneskerettigheter (NI)

Vedlagt følger oppdatert aktivitetsoversikt for NI.

 1. Halvdagsseminar for SMRs styre 13/12

Direktør og styreleder inviterer styret til et utvidet styremøte (halvdagsseminar) 13/12. Seminaret avsluttes med enkel lunsj. Tidsramme kl. 0915-1300

DISKUSJONS-/VEDTAKSSAKER

Ingen saker er meldt.

Eventuelt

 

Nils Butenschøn

direktør                                                                   

                                                                          Teis Daniel Kjelling

                                                                            kontorsjef
                                                                            

Vedlegg: Saksdokumenter
Kopi: Ansatte

 

 

Publisert 20. juni 2012 11:36 - Sist endret 15. jan. 2019 11:08