Innkalling til styremøte for Norsk senter for menneskerettigheter 25.10.2012

Styret kalles med dette inn til styremøte ved Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) 25.10.12 kl.0915-1100.

Sted: Møterom i seminarrommet, 2. etasje, Cort Adelersgate 30.

DAGSORDEN

Sak 14/2012 Referat fra forrige styremøte

For å bidra til bedre informasjonsflyt mellom styret og ansatte distribueres referat fra styremøtet av senterledelsen rett etter styremøtene. Endelig referat vedtas som før på førstkommende styremøte. Vedlagt utkast til referat fra forrige styremøte.
Vedtaksforslag: Utkast til referat vedtas.

Sak 15/2012 ORIENTERINGSSAKER

Behandling av skriftlige orienteringssaker i styret: Orienteringssaker som skriftlig er gjort rede for gjennom styreinnkallingen vil ikke bli muntlig gjort rede for på styremøtet med mindre styrets medlemmer selv tar initiativ til dette.

 1. Årshjul styret 2012

Vedlagt følger årshjul for SMRs styre 2012.

 1. Personalendringer

 1. Web-oversikt over viktigste personalendringer vedlagt.
 2. Status rekruttering ny direktør. Ved styreleder og kontorsjef.
 1. Perioderegnskap 2. tertial 2012

Vedlagt følger saksnotat for regnskap og regnskapsrapporter, basis og prosjekt, samt regnskapsprognose per 2. tertial 2012.

 1. Budsjett 2013

Budsjettprosessen er kommet kortere enn forventet slik at administrasjonen ikke kan legge fram forslag til budsjett for 2013 til behandling i styret som planlagt. Budsjettsaken utsettes følgelig til behandling på styremøtet 13/12. Ingen vesentlige endringer etter redegjørelse på styremøtet 13/9. Ved kontorsjef.

 1. Muntlige orienteringer fra direktøren

 2. Utskillelse av Nasjonal institusjon

Direktør orienterer om status for prosess med utskillelse av Nasjonal institusjon for menneskerettigheter. Vedlagt følger brev fra SMR til FNs akkrediteringsorgan.

 1. Jubileumsarrangementer høsten 2012

SMR feirer 25 års jubileum i 2012. Ved direktør og Bård Anders Andreassen.

 1. Søknader om ekstern finansiering av forskningsprosjekter

Førsteamanuensis Gentian Zyberi orienterer om status for søknad om eksternfinansiering av forskning på SMR.

 1. Aktivitetsoversikt fra Nasjonal institusjon for menneskerettigheter (NI)

Vedlagt følger oppdatert aktivitetsoversikt for NI.

DISKUSJONS-/VEDTAKSSAKER

Ingen saker er meldt.

ORIENTERING OM FAGLIG AKTIVITET VED SMR

Vietnamprogrammet presenterer sitt arbeid for styret. På neste styremøte 13/12 vil NORDEM-programmet bli presentert.

Eventuelt

Nils Butenschøn

direktør                                                                   

                                                                          Teis Daniel Kjelling

                                                                            kontorsjef
                                                                            

Vedlegg: Saksdokumenter
Kopi: Ansatte

 

 

 

 

 

Publisert 18. sep. 2012 13:43 - Sist endret 9. nov. 2018 15:48