Innkalling til styremøte for Norsk senter for menneskerettigheter 11.12.2013

Styret kalles med dette inn til styremøte ved Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) 11.12.13 kl.0915-1100.

DAGSORDEN

Sak 1/2013 Referat fra forrige styremøte

For å bidra til bedre informasjonsflyt mellom styret og ansatte distribueres referat fra styremøtet av senterledelsen rett etter styremøtene. Endelig referat vedtas som før på førstkommende styremøte. Vedlagt utkast til referat fra forrige styremøte.
Vedtaksforslag: Utkast til referat vedtas.

ORIENTERINGSSAKER

Sak 2/2013

Behandling av skriftlige orienteringssaker i styret: Orienteringssaker som skriftlig er gjort rede for gjennom styreinnkallingen vil ikke bli muntlig gjort rede for på styremøtet med mindre styrets medlemmer selv tar initiativ til dette.

1. Årshjul for styret 2013
Årshjul for styrets arbeid 2013 følger vedlagt.

2. Personalendringer
Se web-oversikt over viktigste personalendringer.
Muntlig orientering om status for rekruttering ny direktør ved styreleder og kontorsjef.

3. Muntlige orienteringer fra direktøren

4. Utskillelse av Nasjonal institusjon
Direktør orienterer om status for prosess med utskillelse av Nasjonal institusjon for menneskerettigheter. Orientering om personalendringer som følge av utskillelse av Nasjonal institusjon 30.06.14. Se vedlagt saksnotat. Se vedlagt aktivitetsoversikt for NI.

5. Søknader om ekstern finansiering av prosjekter

Vedlagt følger kopi av søknad til Utenriksdepartementet om finansiering av prosjekt "Scholars at Risk".

DISKUSJONSSAKER

Sak 3/2013 Årsplan

Arbeidet med å lage årsplan 2013 er påbegynt og ventes ferdigstilt medio april.

EVENTUELT

 

Nils Butenschøn

direktør                                                                

                                                                          Teis Daniel Kjelling

                                                                            kontorsjef
                                                                          

Vedlegg: Saksdokumenter
Kopi: Ansatte

 
Publisert 19. des. 2012 09:33 - Sist endret 15. jan. 2019 11:05