Innkalling til styremøte for Norsk senter for menneskerettigheter 11.04.2013

Styret kalles med dette inn til styremøte ved Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) 11.04.13 kl.1315-1500.

DAGSORDEN

Sak 4/2013 Referat fra forrige styremøte

For å bidra til bedre informasjonsflyt mellom styret og ansatte distribueres referat fra styremøtet av senterledelsen rett etter styremøtene. Endelig referat vedtas som før på førstkommende styremøte. Vedlagt utkast til referat fra forrige styremøte.
Vedtaksforslag: Utkast til referat vedtas.

ORIENTERINGSSAKER

Sak 5/2013

Behandling av skriftlige orienteringssaker i styret: Orienteringssaker som skriftlig er gjort rede for gjennom styreinnkallingen vil ikke bli muntlig gjort rede for på styremøtet med mindre styrets medlemmer selv tar initiativ til dette.

5.1. Årshjul for styret: Årshjul for styrets arbeid 2013 følger vedlagt.

5.2. Personalendringer: Se web-oversikt over viktigste personalendringer.

5.3. Muntlige orienteringer fra direktøren

5.4. Utskillelse av Nasjonal institusjon: Direktør orienterer om status for prosess med utskillelse av Nasjonal institusjon for menneskerettigheter. UiOs styre vedtok 12.03.13 utskillelse av NI etter 30.06.14.

5.5. Aktivitetsoversikt for Nasjonal institusjon for menneskerettigheter: NI-aktivitetsoversikt for siste periode.

5.6. Årsplan: Vedlagt følger innledning per hovedkapittel for årsplan 2013: Forskning, internasjonale programmer, nasjonal institusjon. Årsplan ferdigstilles medio april og ferdig versjon ettersendes til styret.

DISKUSJONS/VEDTAKSSAKER

Sak 6/2013 Prinsippnotat om strategi for SMR

SMR har i flere år arbeidet med å styrke sin rolle som UiOs tverrfaglige senter for menneskerettigheter. I forbindelse med planen for NI-avviklingen og tilsetting av ny direktør oppnevnte fakultetsledelsen i januar 2013 en hurtigarbeidende arbeidsgruppe bestående av dekanen, fungerende dekan og SMRs styreleder, direktør og kontorsjef for å utarbeide forslag til et prinsippnotat for SMRs fortsatte rolle som grunnenhet ved fakultetet. Dette forslaget fremlegges først for SMRs styre til møtet 11. april og deretter for fakultetsstyret 22. april. I forslaget til prinsippnotat er det lagt vekt på generelle formuleringer for å angi den videre retningen i utviklingen av SMR som grunnenhet ved fakultetet uten at føringene skal være for stramme med tanke på det videre strategiske utviklingsarbeidet som ny direktør får ansvaret for.

Vedlagt følger saksfremlegg fra direktør, samt et prinsippnotat utarbeidet på grunnlag av møtene mellom senterets og fakultetets ledelse. Vedlagt til saken hører også et budsjettinnspill fra fakultetet til UiO sentralt for 2014 som ledd i å normalisere SMRs finansieringsstruktur. Styreleder og direktør innleder.

Vedtaksforslag: Styret slutter seg til prinsippnotatet.

Sak 7/2013 Innstilling tilsetting direktør SMR 1014-2017

SMR har ansatt direktør og i forbindelse med at nåværende åremål utløper ved utgangen av 2013 er det lyst ut nytt åremål som direktør for SMR for perioden 01.01.14-31.12.17, med mulighet for inntil fire års forlengelse. Stillingen er regulert i senterets vedtekter § 3 og § 8. Stillingsbeskrivelse for instituttleder/direktør er hjemlet i JUS’ administrasjonsreglement del X,1,§ 28. Tilsetting av ledere ved UiO er regulert i UiOs reglement for tilsetting og valg av ledere ved fakulteter og institutter, del 5.

Utlysning av nytt åremål ble fremmet av styret for SMR og vedtatt i fakultetets Innstillings- og tilsettingsutvalg 03.07.12. Stillingen ble annonsert første gang 12.09.12 og deretter gjentatt med søknadsfrist 19.11.12. SMRs styre vedtok 14.06.12 å nedsette et innstillingsutvalg og ga styreleder fullmakt til å oppnevne medlemmene i innstillingsutvalget. Innstillingsutvalget har bestått av: Styreleder, prof. Frederik Zimmer (leder), Professor Halvard Vike (representant fra HF-/SV-fakultetene), Kjetil Mujezinovic Larsen (representant for de vitenskapelige ansatte), Jasna Jozelic (representant for det administrativt ansatte), Christian Boe Astrup (representant for UiOs fagforeninger) og kontorsjef Teis Daniel Kjelling (som også er utvalgets sekretær).

Et stort antall personer som ble vurdert som potensielle kandidater, er kontaktet for å avklare om de kunne være interessert i å søke stillingen. 9 personer (hvorav 5 kvinner og 4 menn) har søkt stillingen. Det ble benyttet ekstern konsulentbistand til å vurdere aktuelle søkere. Det styreoppnevnte innstillingsutvalget leverer med dette sin innstilling til SMRs styre. Innstillingen fra utvalget er unntatt offentlighet ihht § 25 i Offentleglova og sendes separat til styrets medlemmer. SMRs styre vedtar innstilling om tilsetting som fremmes til fakultetets Innstillings- og tilsettingsutvalg (ITU) som vedtar tilsetting.

Vedtaksforslag: <utformes direkte på møtet>

 

EVENTUELT

Nils Butenschøn

direktør                                                                  

                                                                          Teis Daniel Kjelling

                                                                            kontorsjef
                                                                           

Vedlegg: Saksdokumenter
Kopi: Ansatte

 
Emneord: smr styre innkalling Av Teis Daniel Kjelling
Publisert 4. apr. 2013 10:35 - Sist endret 15. jan. 2019 11:04