Innkalling til styremøte for Norsk senter for menneskerettigheter 29.05.2013

Innkalling til styremøte for Norsk senter for menneskerettigheter 29.05.2013  kl.0915-1100.

DAGSORDEN

Sak 8/2013 Referat fra forrige styremøte

For å bidra til bedre informasjonsflyt mellom styret og ansatte distribueres referat fra styremøtet av senterledelsen rett etter styremøtene. Endelig referat vedtas som før på førstkommende styremøte. Vedlagt utkast til offentlig referat fra forrige styremøte slik det er formidlet på vår hjemmeside. Fordi forrige styremøte behandlet en personalsak sendes et mer detaljert referat som er unntatt offentlighet ut via epost direkte til styrets medlemmer.
Vedtaksforslag: Utkast til referater vedtas.

ORIENTERINGSSAKER

Sak 9/2013

Behandling av skriftlige orienteringssaker i styret: Orienteringssaker som skriftlig er gjort rede for gjennom styreinnkallingen vil ikke bli muntlig gjort rede for på styremøtet med mindre styrets medlemmer selv tar initiativ til dette.

A. Årshjul for styret: Årshjul for styrets arbeid 2013 følger vedlagt.

B. Personalendringer: Se web-oversikt over viktigste personalendringer. Viktigste saker:

  • Inga Bostad er tilsatt som direktør for SMR i åremålet 2014-2017 med mulighet for ytterligere ett åremål.
  • Med utgangspunkt i utskillelse av Nasjonal institusjon for menneskerettigheter etter 30.06.14 vil individuelle avklaringssamtaler vil bli avviklet med ansatte på NI i løpet av mai/juni 2013.
  • Innspill fra SMR til fakultetets stillingsplan for vitenskapelige stillinger.

C. Utskillelse av Nasjonal institusjon: Direktør orienterer om status for prosess med utskillelse av Nasjonal institusjon for menneskerettigheter. UiOs styre vedtok 12.03.13 utskillelse av NI etter 30.06.14. Utenriksdepartementet har varslet at rapport fra den tverrrdepartementale arbeidsgruppen som har fått i mandat å komme med forslag om opprettelse av en ny nasjonal institusjon vil foreligge om kort tid og at den vil bli gjenstand for en offentlig høringsprosess.

D. Aktivitetsoversikt for Nasjonal institusjon for menneskerettigheter: NI-aktivitetsoversikt for siste periode.

E. Søknader om eksternfinansiert forskning: En søknad er under utarbeidelse til NFRs utlysningsfrist 29.05.13. Eventuelle søknader om eksternfinansiering av forskningsprosjekter ettersendes eller deles ut direkte på styremøtet.

F. Regnskap første tertial 2013: Vedlagt følger saksnotat og regnskapsrapporter (styringskart basisvirksomhet, regnskap basisvirksomhet, regnskap eksternfinansierte prosjekter) for første tertial 2013.

G. Øvrige muntlige orienteringssaker fra direktøren.

DISKUSJONS/VEDTAKSSAKER

Sak 10/2013 Oppfølging av fakultetsstyrets vedtak om SMR

Fakultetsstyret behandlet på møte 22.04.13 en sak om overordnet strategi for SMR. Fakultetsstyremøtet vedtok enstemmig følgende: "Fakultetsstyret slutter seg til utviklingen av en overordnet strategi for SMR slik den presenteres i prinsippnotatet for ny strategi, datert 02.04.13." Ledelsen for SMR og JUS har utarbeidet framdriftsplan for det videre arbeid med strategi, vedtekter, NI-utskillelse, NORDEM-vurdering, finansiering. Det legges til grunn at ansatte, organisasjonene og organer løpende informeres og/eller involveres. Se neste dagsordenpunkt om senterets arbeid med NORDEM-vurderingen.

Sak 11/2013 Vurdering av NORDEM

Som følge av at Fakultetsstyrets behandling av overordnet strategi for SMR 22.04.13 - se dagsordenpunkt 10/2013 ovenfor - har fakultetet vedtatt følgende: "En vurdering av NORDEM-prosjektet skal gjennomføres våren 2013 fordi nåværende kontrakt går ut i 2014." Notat fra SMRs direktør om senterets arbeid med NORDEM-vurderingen sendes ut i separat epost til styrets medlemmer.

Vedtaksforslag: <utformes direkte på møtet>

FAGLIG PRESENTASJON AV SMRS AKTIVITETER

China Autonomy Program presenteres

Programleder Zhou Yong presenterer China Autonomy Program for styret. 

 

EVENTUELT

Nils Butenschøn

direktør                                                  

                                                                          Teis Daniel Kjelling

                                                                            kontorsjef
                                                                   

Vedlegg: Saksdokumenter
Kopi: Ansatte

 
Emneord: smr styre innkalling Av Teis Daniel Kjelling
Publisert 22. mai 2013 16:18 - Sist endret 15. jan. 2019 11:03