Evaluering: Kriminologi og rettssosiologi i praksis

Kriminologi og rettssosiologi i praksis er en ny praksisordning der studentene jobber for ulike vertsinstitusjoner i en praksisperiode på seks uker. Våren 2021 ble KRS4210 gjennomført for første gang som pilot, med 8 studenter.

Foto av kontorfellesskap, bord, stoler, mennesker og datamaskiner

Et nytt praksisemne er opprettet ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi (illustrasjonsfoto, Arlington Research on Unsplash)

Les hele rapporten (pdf)

Oppsummering  

Grunnet koronasituasjonen har kursundervisningen vært digital, og praksisoppholdene ble gjennomført på hjemmekontor.  

Bakgrunnen for innføringen av emnet var både en ambisjon fra IKRS om å etablere et praksisemne og et sterkt ønske fra studentene om en prakisisordning (vedlegg spørreundersøkelse). Høsten 2020 utarbeidet CELL en utredning om mulighetene for en praksisordning for masterstudententene på kriminologi og rettsosiologi

I denne rapporten sammenfatter vi studentenes og vertsinstitusjonenes tilbakemeldinger til emnet. Rapporten beskriver studentenes og vertsinstitusjonenes erfaringer med emnet, og gir anbefalinger til den videre utviklingen av faget.  

Hovedfunnene  

 1. Emnet som helhet. Alle studentene er enten fornøyde (60%) eller svært fornøyde (40%) med emnet som helhet.  
 2. Informasjon. I den avsluttende spørreundersøkelsen svarer 40% at de er enige i påstanden om at informasjonen og kommunikasjonen om emnet var god, mens 60% svarer at de verken er enig eller uenig i påstanden. Studentene etterspør særlig bedre informasjon om innholdet i prosjektrapporten. Studentene foreslår også at vertsinstitusjonene skal få bedre informasjon om emnet. 
 3. Seminarundervisning. I den avsluttende spørreundersøkelsen svarer 80% at seminarundervisningen var nyttig for gjennomføringen av praksisoppholdet. 20% er verken enig elle uenig i påstanden. Studentene er fornøyde med innholdet i undervisningen, og setter pris på seminarene som en arena for å erfaringsutveksling. Noen etterspør lengre seminarer.  
 4. Praksisopphold. I den avsluttende spørreundersøkelsen svarer samtlige studenter at det var positivt at emnets innhold var fleksibelt ut fra type vertsinstitusjon. Noen ønsker seg at praksisperioden legges tidligere i semesteret, slik at den ikke går på bekostning av eksamensperioden.  
 5. Veiledning. Samtlige studenter svarer at de er enige både i at de mottok “nyttig veiledning fra faglærere i emnet” og at vertsinstitusjonene “ga meg gode føringer og veiledning underveis”. 
 6. Vurderingsform. Alle studentene oppgir i den avsluttende spørreundersøkelsen at de er enige i påstanden om at vurderingsformen tilrettelegger for at de får vist frem sine kunnskaper og ferdigheter i faget. Mange opplever likevel at forventningene til prosjektrapporten har vært noe uklar.  
 7. Egeninnsats. I den avsluttende spørreundersøkelsen svarer alle studentene at de vurderer sin egen studieinnsats i emnet som høy. 
 8. Arbeidslivsrelevans. Alle fem studenter svarer i den avsluttende spørreundersøkelsen at de mener emnet hjalp dem til å få en bedre tilknytning til arbeidslivet. Studentene forteller at de har blitt mer selvsikre på egen kompetanse, har fått kontakter i arbeidslivet, og at de føler seg mer forberedt til arbeidslivet. Vertsinstitusjonene forteller på sin side at studentenes arbeid har vært nyttig for virksomhetene. 

Anbefalinger  

På bakgrunn av evalueringen og egne vurderinger vil faglærer gjøre følgende tiltak:  

 • Forbedret informasjon om hvordan utarbeide en praksisrapport, og legge ut eksempler på rapporter 
 • Utvikle mal for rapporten som reflekterer ulike genre på arbeid som studenten deltar i. En av genrene kan da være ‘prosjekt’. 

 • Vertsinstitusjonen får mer informasjon om praksisemnet og særlig om rapporten, arbeidsmengde og det at studentene har parallelle fag ved siden av praksisoppholdet.  

 • Vurdere å innføre fire dager i uken hos vertsinstitusjonen og en dag til å jobbe med andre emner 

 • Det avholdes et informasjonsmøte for studentene med vertsinstitusjon og faglærere tilstede før første oppmøte, slik at studenten vet hva som forventes fra alle parter. 

 • Utvide seminaret med en time for bedre tid til å dele erfaringer 

Publisert 18. sep. 2021 10:19 - Sist endret 23. sep. 2021 10:44