Landslovsprosjektet/ Magnus Lagabøters Landslov 750 år

I 2024 rundar kong Magnus Lagabøters Landslov 750 år. Landslova av 1274 var éi av tre riksdekkjande lovbøker som vart gjeve i Europa i høgmellomalderen, og éi av fire lovbøker Magnus Lagabøter gav for det norske riket sitt.

Landslova var gjeldande rett i over 400 år, og eit viktig rettsleg og politisk instrument for å endra Norge og etablera ei statsmakt som er attkjenneleg i dag.  

Landslovsprosjektet består eigentleg av fleire ulike prosjekt, med ulike finansiering og knytt til ulike institusjonar, som alle arbeider med Landslova av 1274. Jørn Øyrehagen Sunde ved Institutt for offentlig rett koordinerer forskings- og formidlingsinnsatsen både som professor ved Universitetet i Oslo og forskar på Nasjonalbiblioteket.

I 2024 vil den samla lovgjevinga til Magnus Lagabøter verta gjeven ut både i ei tekstkritisk utgåve, ei normalisert norrøn utgåve, og omsett til norsk og engelsk. Men alt no er resultata av dette arbeider tilgjengeleg for forskarar, og både forskinga på og formidlinga om Landslova vert stadig meir omfattande from mot Landslovsjubileet.

Magnus Lagabøters landslov og bylov | Nasjonalbiblioteket (nb.no)

Publisert 21. jan. 2021 19:22 - Sist endret 21. jan. 2021 19:22