Om Det juridiske fakultet

Det juridiske fakultetet i Oslo er den største utdanningsinstitusjonen i landet for juristar, og ein sentral aktør innan juridisk forsking.

Strategi 2030

Våren 2020 skal Det juridiske fakultet vedta sin strategi for perioden frem til 2030.

Strategi- og plandokument

Strategidokument, årsplanar og andre styringsdokument.

Bildet kan inneholde: azure, gest, gul, finger, materiell eiendom.

Likestilling og mangfald

Det juridiske fakultet ynskjer at våre studentar og tilsette skal ha like mogelegheiter uavhengig av kjønn, bakgrunn og funksjonsevne.

Finn fram på JUS

Bygningar, adresser, område og kart

Openheit, offentlegheit og innsyn

Kjønn og rett i rettsstudiet

Kvinne- og kjønnsperspektiv er integrert i rettsstudiet.

Arbeidslivspanelet for master i rettsvitenskap

Fakultetet har oppretta eit arbeidslivspanel som skal gje fakultetet råd om blant anna innhald, kvalitet og dimensjonering i utdanninga og krav til kandidatanes kompetanse og ferdigheiter.

Panelet består av praktikarar frå offentleg- og privat sektor.

Val

  • Dekanval
  • Fakultetsstyreval

Kontakt JUS

Det juridiske fakultet
p.b. 6706 St. Olavs plass
0130 Oslo

Tlf. (47) 22 85 50 50 

postmottak@jus.uio.no