SMART - Scalable Measures for Automated Recognition Technologies (avsluttet)

Ett kamera er én ting. En sverm av mange sammenkoblede kameraer som aktiviseres automatisk av sensorer som oppfatter stemmer og bevegelser er noe helt annet. Dette er ett eksempel på en teknologisk utvikling som SMART-prosjektet kartlegger og analyserer. Konsekvenser og hensyn knyttet til personvern blir tillagt stor vekt i prosjektet.

 

stock photo / sxc.hu

Bakgrunn

Prosjektet har utgangspunkt I EU’s rammebeslutning  om beskyttelse av personopplysninger I forbindelse med sammarbeid mellom politi og rettslig samarbeid i straffesaker. I beslutningen heter det bl.a. i kapittel 7:

"Automated individual decisions

[a] decision which produces an adverse legal effect for the data subject or significantly affects him and which is based solely on automated processing of data intended to evaluate certain personal aspects relating to the data subject shall be permitted only if authorised by a law which also lays down measures to safeguard the data subject’s legitimate interests." (kursivert her).

I prosjektnotatet spørres det så ”Where are these laws, what can these measures be and what else should the laws contain?”  Ambisjonen er nettopp å bidra til å avklare slike spørsmål som nevnte beslutning reiser.

Prosjektet løper fra juni 2011 til mai 2014.

Om prosjektet

Prosjektet kan beskrives gjennom fem ulike synsvinkler:

Teknologien og dens effekter

Smart-prosjektet skal kartlegge eksisterende smart overvåkingsteknologi og teknologiske utviklingstrender. Kartleggingen gjelder primært:

  • grensekontroll,
  • offentlig forvaltning,
  • terrorbekjempelse og lov og orden,
  • samt overvåking ved hjelp av forbrukerelektronikk

Lovgivning

Smart-prosjektet skal kartlegge i hvilken grad eksisterende lovgivning regulerer smart overvåkingsteknologi, herunder

  • beskrive og sammenligne lovgivningen i ulike europeiske land;
  • kartlegge mangler og styrker ved lovgivningen;
  • særlig kartlegge lovgivning vedrørende muligheten for å utveksle opplysninger mellom land.

Personvern

Smart-prosjektet skal spesielt vurdere hvorledes smart overvåkingsteknologi kan sies å komme i konflikt med personvern.

Folks meninger

Smart-prosjektet skal gjennomføre undersøkelser for å kartlegge folks meninger og holdninger til smart overvåking.

Rettspolitisk

Smart-prosjektet tar sikte på å

  • etablere kriterier for god praksis ved bruk av smart overvåkingsteknologi der både hensynet til effektive systemer og personvern er tilgodesett;
  • skissere og foreslå mulighet for IKT-verktøy som kan understøtte kriteriene for god praksis.

Se de offisielle nettsidene for det samlede SMART-prosjektet.

SERIs rolle i prosjektet

SERI deltar i alle deler av prosjektet, men har ikke spesielt ansvar for noen arbeidspakke.

Organisering

Prosjektet er et samarbeid mellom 19 partnere (18 forskningsinstitusjoner i 15 land og politiorganisasjonen Interpol). SERI er eneste norske deltaker.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av EU sjuende rammeprogram for forskning.

 

Emneord: SERI, SERIPROSJEKT, SERI-Personvern
Publisert 12. nov. 2012 12:43 - Sist endret 25. jan. 2018 14:18