Kammeradvokaten og Regjeringsadvokaten: Mellom sivilprosess og forvaltningsrett

Regjeringsadvokaten spiller en stadig større rolle i viktige politiske og rettslige prosesser. Stikkord er rettsliggjøring, domstolskontroll, politiske unntak og europeisk og internasjonal rett i norske domstoler. Dette seminaret gir anledning til å diskutere rollen i sammenlignende perspektiv.

Professor Frederik Waage, Syddansk Universitet

Professor Jan Fridthjof Bernt, Universitetet i Bergen

Ordstyrer: Professor Mads Andenæs

Seminarets temaer er:

  1. Organiseringen av sakførselen i saker om prøving av offentlig myndighetsutøvelse
  2. Samspillet mellom mellom sivilprosess og forvaltningsrett
  3. Er dagens arbeidsordning/rutiner forsvarlige der domstolene skal ta stilling til politisk omstridte rettighetsspørsmål (som ytterliggående eksempler kan nevnes intervensjoner i EU- og EØS-domstolen).
  4. Hvordan virker advokaters taushetsplikt sammen med forvaltningsrettens offentlighets- og partsinnsynsregler

Professor Frederik Waage tok doktorgraden på «Det offentlige som procespart» (2017) og utga senere også en omarbeidet og oppdatert utgave «Offentligretlige retssager» (2020), https://shop.karnovgroup.dk/products/offentligretlige-retssager_online? Han forklarer sitt prosjekt i 2020-boken slik: «Kommer sagen herefter for domstolene har det længe være den almindelige opfattelse, at retsforholdet mellem borger og myndighed markant skifter karakter. De civilprocessuelle regler har et andet sigte end de forvaltningsretlige regler, og retsplejelovens forhandlingsprincip dominerer processen.  Men selvom det offentlige optræder ved ensidige partsrepræsentanter ved domstolene, er forvaltningsretten ikke sat ud af kraft under processen. Derimod er det offentlige som procespart underlagt et dobbelt regelsæt, idet både de forvaltningsretlige regler og retsplejelovens regler finder anvendelse i processen.»

Professor Waage skal mandag 29 november undervise på advokatkurset om Rettssaker mot det offentlige – den norske ordning i et internasjonalt perspektiv. (Her er lenken til kurset: https://advokatenes-hr.no/kurs/rettssaker-mot-offentlige-norske-ordning-internasjonalt-perspektiv.)

Seminaret er åpent for alle. 

Publisert 26. okt. 2021 13:31 - Sist endret 15. nov. 2021 17:23