Forskningsområder

Forskningen innen retts- og forvaltningsinformatikk er delt inn i fem hovedområder som blir presentert nedenfor. Du kan klikke deg inn på de forskjellige områdene for å lese en mer utfyllende beskrivelse, og få en liste over tilknyttede prosjekter. 

eForvaltning

Hvordan kan vi bruke informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) til å forbedre og effektivisere offentlig forvaltning og samtidig ivareta rettssikkerhet og personvern? I vår forskning innen elektronisk forvaltning (eForvaltning) er vi særlig opptatt av automatisering av rettslige beslutninger og spørsmål om felles bruk av opplysninger på tvers av forvaltningsområder.

Personvern og informasjonssikkerhet

De fleste vil være enige i at tilfredsstillende personvern og informasjonssikkerhet er en grunnforutsetning for et godt samfunn. For å ivareta disse interessene er det vedtatt omfattende og kompliserte regelverk. Vi forsker bl.a. for å forstå hva som er gjeldende rett på området, og for å forstå i hvilken grad disse regelverkene har virkninger som forventet. 

Elektronisk handel

Elektronisk handel er en samlebetegnelse for et knippe rettslige problemstillinger knyttet til omsetning av varer og tjenester i nettet. Flere av spørsmålene er knyttet til avtaleinngåelse på nettet, også den grunnleggende avtalemekanismen.

Medierett og Internet Governance

Medieretten er knyttet til formidling av ytringer på nettet, handel på nettet, eller andre transaksjoner. Tradisjonelt har teleretten stått sentralt i forskningen, men nå har også ”Internet governance” blitt viktig.

Rettsteknologi

Rettsteknologi handler om hvordan vi kan bruke informasjons- og kommunikasjons-teknologi (IKT) til å forbedre og effektivisere arbeid innen rettssystemet.