Hva er Kriminologi

Kriminologi tar opp spørsmål om avvik og sosial kontroll, med særlig vekt på lovbrudd og strafferettslige reaksjoner.

Straff som bot, fengsel og samfunnsstraff er sentralt, og også alternativer som mekling. Selv om analyser av forbrytelse og straff er sentrale tar kriminologifaget også for seg andre institusjoner som holder på med kontroll av handlinger som kan anses som brysomme eller avvikende; barnevern, psykiatri og sosialkontor er eksempler på slike institusjoner.

Et annet sentralt tema er hvordan vi kan forstå hva som ligger til grunn for at noen begår uønskede handlinger. Utgangspunktet for slike studier kan være ulike parters og omgivelsenes opplevelse av hendelsen og deres situasjoner, som så ses i forhold til grunnleggende fordelingsstrukturer i samfunnet. Dette sees også i forhold til ulike miljøer, kulturer og verdier. Videre står beskrivelser og diskusjoner av ulike forståelsesmåter sentralt i faget.

Kriminalitet og straff, sosial kontroll og avvik kan fungere som et speilbilde på et samfunn. Kriminologer studerer dette speilbildet.
Noen av spørsmålene faget studerer er:

  • Hvorfor gir vi noen handlinger merkelappen "kriminalitet" og andre ikke?
  • Hvilke grupper utsettes for strafferettslige kontroll, og hvorfor?
  • Hva ligger bak slike rettslige seleksjoner?
  • Hva styrer måten samfunnet kategoriserer avvik og sosial kontroll på?
  •  Hvilke konsekvenser kan det få for individer eller grupper dersom deres handlinger stemples og behandles som kriminalitet?
  • Hva ligger til grunn for at noen begår uønskede handlinger og hvordan kan vi forstå det?

IKRS tilbyr en bachelorgrad, årsenhet og en mastergrad i kriminologi.

Studentkontakt

epost: info@jus.uio.no
telefon: 22 85 95 00

 

 

Publisert 18. okt. 2009 22:47 - Sist endret 9. mars 2021 15:36