Hva er Rettssosiologi

Rettssosiologi er studiet av forholdet mellom retten og samfunnet.

Et hovedsiktemål med faget er å se retten i et videre perspektiv, og til å utvikle evnen til kritisk refleksjon om retten. Rettssosiologien tar for seg rettens tilsiktede og ikke tilsiktede virkninger i samfunnet, samfunnsforholdenes innvirkning på retten og vekselvirkningen mellom rett og samfunn. Rettssosiologiens oppgave er å beskrive og analysere rettsreglenes plass og virkninger i det sosiale liv.

Noen av spørsmålene faget studerer er:

 • Hvordan foregår kommunikasjonen i domstolene, og hvor god er kommunikasjonen?
 • Hvordan virker institusjonen med legdommere i domstolen?
 • Hvordan virker fengselssystemet?
 • Hvordan er utlendingers møte med det norske rettssystemet?
 • Hvor går norsk sosialpolitikk og kriminalpolitikk?
 • Når er politimakt etisk forsvarlig?
 • Hva er virkningene av moderne data- og kommunikasjonsteknologi på rettssystemet?
 • Går vi mot et kontrollsamfunn basert på nasjonal og internasjonal dataregistrering?
 • Hva er virkningene av internasjonaliseringen av retten?
 • Forandrer kvinnenes inntog i juristenes rekker jussen?
 • Er rollene som dommer og advokat under endring i lys av den stigende medieoppmerksomheten i samfunnet vårt?
   

IKRS tilbyr en mastergrad i rettssosiologi

Studentkontakt

epost: info@jus.uio.no
telefon: 22 85 95 00

Publisert 19. okt. 2009 22:42 - Sist endret 9. mars 2021 15:37