Kriminalisert fred: Er kampen mot transnasjonal kriminalitet og fredsprosesser forenelige?

Fører kriminalitetsbekjempelse i konfliktområder i det globale sør til mer fred og sikkerhet eller til mer ustabilitet og vold? Dette prosjektet undersøker hvordan den internasjonalt ledede kampen mot organisert kriminalitet understøtter eller undergraver fredsprosesser.

Om prosjektet

Kampen mot grenseoverskridende organisert kriminalitet, spesielt i land med konflikt og ustabilitet i det globale sør, har kommet høyt opp på den internasjonale dagsorden. «Bekjempelse av alle former for organisert kriminalitet» er nå også nedfelt som FNs bærekraftsmål 16.4. Den underliggende antagelsen er at bekjempelse av kriminalitet vil føre til mer sikkerhet og fred. Dette er imidlertid en antagelse som dette prosjektet setter spørsmålstegn ved og skal undersøke nærmere, for vi ser nemlig at det motsatte ofte er tilfellet: kriminalitetsbekjempelse fører ofte i seg selv til mer vold, usikkerhet og ustabilitet.

Prosjektet undersøker derfor hvordan og under hvilke betingelser den internasjonalt ledede kampen mot grenseoverskridende organisert kriminalitet understøtter eller undergraver fredsprosesser.  Spesielt vil det ses nærmere på to prioritetsland for norsk utenrikspolitikk: Colombia og Mali. For å bedre forstå sammenhengen mellom kriminalitetsbekjempelse og fred, kombinerer prosjektet  de to ulike fagområdene kriminologi og freds- og konfliktstudier. Prosjektets formål er å forstå og fremme minst mulig skadelige og mest mulig fredsfremmende former for kriminalitetsbekjempelse.

Metode

Feltarbeid i Colombia og Mali.

Finansiering

Norges forskningsråd

Samarbeid

Freie Universität Berlin
Oxford University
Transnational Institute (TNI)
Global Initiative against Transnational Organized Crime (GI-TOC)

 

Publisert 12. jan. 2022 14:15 - Sist endra 12. jan. 2022 14:15

Kontakt

Prosjektleder

Postdoktor Eva Magdalena Stambøl