Narkotikapolitikk i nordiske fengsler (avslutta)

Kontroll, straff og hjelpetilbud. Forståelser og identiteter blant myndigheter og fanger, fra 1970-tallet til i dag.

På Lilletorget, i krysset mellom Brugata og Stenersgate/Christian Kroghs gate på Grønland, finner man statuen "Rose og Neve" av Ola Enstad. I nærheten finner man et av Oslos hovedområder for omsetning av stoff. Foto: Per Jørgen Ystehede

Om prosjektet

Narkotikatiltak i nordiske fengsler er et treårig nordisk prosjekt. Prosjektet er tredelt og tar sikte på å fange inn tenkemåter og forståelser av narkotika, bruk og problemer i fengsel blant fengselsmyndigheter fra 1970-årene til i dag, og blant ledelse i utvalgte fengsler. Et tredje felt tar opp situasjonen i fengsler med vekt på fanger og ansattes forståelser av narkotika, kontroll og hjelpetilbud. Prosjektet baserer seg på intervjuer og samtaler, observasjoner og dokumenter, rapporter osv.

Til sammen vil prosjektet dekke tolv fengsler, intervjuer med rundt tjue til tretti i hver gruppe av fengselsmyndigheter, ansatte og fanger, i de fire nordiske landene.

Gjennom intervjuer med fengsels- og fengselshelsemyndigheter fra rundt 1970 til i dag tar prosjektet sikte på å belyse hva som skjer når rustiltak med sikte på blant annet rehabilitering, plasseres innen rammen av fengsel, slik dette beskrives fra de ulike gruppenes synsvinkel, også slik at disse sees i forhold til hverandre.  

Ett mål er å se på likheter og forskjeller mellom de fire nordiske landene når det gjelder politiske mål og konkret utforming, særlig innholdet i de ulike tiltakene. Et annet tema vil være forståelser av og erfaringer fra å kombinere straff og rehabilitering i forhold til rus. På denne måten vil prosjektet kunne gi mulighet til å se nærmere på utforming av rehabilitering etc. innen de rammer straff gir.

Tanken er å drøfte rustiltak i fengsel i forhold til den generelle fengselspolitikken, og drøfte likheter og forskjeller. Og tilsvarende når det gjelder rehabiliteringstiltak, er det samsvar eller motsetninger mellom rustiltak i fengsel og ruspolitikkens ulike sider? Hvilken påvirkning kan rustiltak i fengsel tenkes å ha for den generelle ruspolitikken og fengselspolitikken? Dette kan også sees i forhold til velferdspolitiske diskusjoner.

Publisering og seminarer

Prosjektet vil resultere i 12-16 artikler basert på det felles materiale. I tillegg vil det publiseres artikler fra de enkelte deltakere. Prosjektet vil arrangere to åpne seminarer og ett seminar for PhD-studenter.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Nordisk Samarbejdsnævn for humanistisk og samfundvidenskabelig forskning - NOS.

Samarbeid

Prosjektet utføres i samarbeid med forskere fra Aarhus Universitet (Danmark), Örebro universitet (Sverige) og Järvenpää Addiction Hospital (Finland).

Prosjektet samarbeider også med forskere i nettverket Scandinavian Studies of Confinement research network (SSC) .

Publisert 28. juni 2011 12:56 - Sist endra 22. jan. 2021 12:51