Hedda Giertsen

Bilde av Hedda Giertsen
English version of this page
Rom 771
Brukernavn
Besøksadresse Kristian Augusts gate 17 Domus Juridica 8.etg 0164 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Faglig kompetanseområde

Hedda Giertsen holder på med et arbeid om et tiltak for kvinner som er fattige, uten fast bosted, som har lang erfaring med å bruke rusmidler og får legemiddelassistert behandling. Tiltaket gir bolig og mat, samtaler og hjelp til å bedre sider ved kvinnenes livssituasjon. Ett av kriteriene for å få plass er at 'beboerne ønsker å gjøre noe med sin situasjon'. Tanken er at tiltaket skal fungere som et midlertidig bosted, 'på vei til egen bolig' eller annen form for bosituasjon.

Temaer som tas opp er: Hvordan ser ansatte på dette arbeidet – hvilke verdier, menneskesyn og tenkemåter er dette arbeidet forankret i? Dette sees i forhold til tenkemåter som ligger til grunn for tiltak i regi av kontrollapparat, helsevesen og sosialomsorg. Videre beskrives ansattes arbeid overfor beboere i forhold til spørsmål som: Hva er viktig? Hvilke grenser fins og hvordan blir de håndhevet? Hva ser ansatte som mål og hvordan blir de oppnådd? Enda et tema er: Hva ser politiske og administrative myndigheter som mål og hva ser de som relevante målinger?

Emneord: Marginalisering, Rettssosiologi, Kriminologi, Straff, Kriminalitet og avvik

Publikasjoner

 • Giertsen, Hedda (2020). Hvis fengselsstraff er uhyrlig, I: Jane Vibeke Dullum; Kristian Andenæs & Astrid Renland (red.),  En fengslende historie. Festskrift til KROM - Norsk forening for kriminalreform 50 år.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-4222-0.  Kapittel.  s 133 - 156
 • Giertsen, Hedda (2018). Prison and Welfare in Norway: Implications for prison policy, In Massimo Pavarini & Livio Ferrari (ed.),  No prison.  EG Press.  ISBN 1911439138.  14.  s 145 - 162
 • Giertsen, Hedda (2017). The Peculiar Relations between Crime and Punishment., In Knut-Erich Papendorf & Ida Nafstad (ed.),  Restorative Process from Oslo til Havana and Back. Discussions on Implementing and Strengthening Restorative Justice Processes in Cuba and Norway..  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-876-0.  kapitel.  s 143 - 171
 • Giertsen, Hedda (2015). Abolitionism and reform: a possible combination? Notes on a Norwegian experiment, In Thomas Mathiesen (ed.),  The politics of abolition revisited.  Routledge.  ISBN 978-1-315-77790-0.  6.  s 286 - 296
 • Giertsen, Hedda (2015). Velferdstiltak i fengsel. Ansattes erfaringer fra tre avdelinger for fanger med rusproblemer., I:  Begrunnelser for straff.  KRUS.  1.
 • Giertsen, Hedda; Nylander, Per Åke; Frank, Vibeke Asmussen; Kolind, Torsten & Tourunen, Jouni (2015). Prisoners' experiences of drug treatment and punishment in four Nordic countries. Nordic Studies on Alcohol and Drugs.  ISSN 1455-0725.  32(2), s 145- 164 . doi: 10.1515/nsad-2015-0017
 • Giertsen, Hedda & Kolind, Torsten (2014). Fengslenes innsats overfor innsatte med rusproblemer: ansattes perspektiv. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab.  ISSN 0029-1528.  101 . doi: 10.7146/ntfk.v101i2.70168
 • Giertsen, Hedda & Rua, Marte (2014). Møtested for straff og velferd: Rusmestringsavdelinger i fengsel, ansattes syn. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab.  ISSN 0029-1528.  101(2), s 158- 182 . doi: 10.7146/ntfk.v101i2.70167 Vis sammendrag
 • Giertsen, Hedda & Rua, Marte (2014). Å bli synlig - som hva? To eksempler på utstøting og integrering i det norske samfunnet: Tatere og narkotikabrukere, I: Liv Finstad & Heidi Mork Lomell (red.),  Motmæle. En antologi til Kjersti Ericsson, Cecilie Høigård og Guri Larsen.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-749-7.  Kapittel.  s 161 - 182
 • Giertsen, Hedda (2012). Hvem vil være fange?, I: Yngve Hammerlin & Berit Johnsen (red.),  Festskrift til Inger Marie Fridhov.  KRUS.  ISBN 9788282570183.  kapittel.  s 59 - 74
 • Giertsen, Hedda (2012). Kriminal- og ruspolitikk som kontroll og fattigdomspolitikk. Tre eksempler. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt.  ISSN 0801-3055.  (4), s 29- 48
 • Giertsen, Hedda (2012). Policy on drugs in Norwegian prisons: Increased control, answers to poverties and looking for a life after release. Nordic Studies on Alcohol and Drugs.  ISSN 1455-0725.  29(6), s 589- 604 . doi: 10.2478/v10199-012-0049-0
 • Giertsen, Hedda (2012). Straff som straff, straff som rehabilitering - eller noe annet?, I:  Kriminologiske byvandringer.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-676-6.  kapittel.  s 65 - 78
 • Giertsen, Hedda (2010). Stoltenbergutvalget og dagens narkotikapolitikk - endringer eller fortsettelse?. Kritisk juss.  ISSN 0804-7375.  s 273- 284
 • Christie, Nils & Giertsen, Hedda (2008). På reise med Dag, I: Håvard Nilsen (red.),  Frihet og klasse. Tekster til Dag Østerberg.  Res Publica.  ISBN 978-82-8226-006-0.  kapitel.  s 185 - 194
 • Giertsen, Hedda (2006). Dommerledet narkotikaprogram, I: Liv Finstad (red.),  Norsk kriminologi 50 år. Innlegg fra fagkonferansen 22. januar 2005.  Institutt for kriminologi og rettssosiologi.  ISBN 9788281820005.  Kapittel.  s 77 - 82
 • Giertsen, Hedda (2006). Meningsløs vold har mening. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt.  ISSN 0801-3055.  (2/3), s 6- 39
 • Giertsen, Hedda (2006). Oppdelt i småbiter og satt sammen på nytt. OASys 'Offender assessment and management system' - et lovbrytermålesystem. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt.  ISSN 0801-3055.  (1), s 23- 40
 • Christie, Nils & Giertsen, Hedda (2005). Tvang, I: Thorvald Steen (red.),  Asylet.  Aschehoug & Co.  ISBN 82-03-23210-8.  Kapittel.  s 198 - 220
 • Giertsen, Hedda (2005). In-depth and insightful. Nordic Studies on Alcohol and Drugs.  ISSN 1455-0725.  22, s 181- 185
 • Giertsen, Hedda (2003). Straff er ikke noe rensemiddel, I:  Fortsatt uferdig. Festskrift til Thomas Mathiesen.  Pax Forlag.  ISBN 82-530-2523-8.  kapittel.  s 170 - 187
 • Giertsen, Hedda (2003). Voldens sosiologi. Tidsskrift for sjelesorg.  ISSN 0333-3388.  (4), s 267- 282
 • Giertsen, Hedda (2002). Drap i samfunnsperspektiv - svar til en noe spesiell leser. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  1-2, s 98- 99
 • Giertsen, Hedda (2002). Kan vi mene noe bare om det målbare?. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt.  ISSN 0801-3055.  1/2, s 43- 66 Vis sammendrag
 • Giertsen, Hedda (2001). Det ugjennomtrengelige, I:  Tvers igjennom lov til seier.  Pax forlag, Oslo.  s 110 - 145
 • Giertsen, Hedda (2001). Drap i samfunnsmessig perspektiv. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (3), s 72- 75
 • Giertsen, Hedda (2001). Forholdet mellom kriminologi og kriminalpolitikk. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab.  ISSN 0029-1528.  s 23- 41 Vis sammendrag
 • Giertsen, Hedda (2001). On bringing conflicts to the surface, In  Årsrapport 2000.   s 19 - 23
 • Giertsen, Hedda (2001). Rasisme, vold og reaksjoner, I:  Årsrapport 2000.  Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo.  s 13 - 18
 • Giertsen, Hedda (2000). Møter mellom tatere og det norske samfunnet, I: Bjørn Hvinden (red.),  Romanifolket og det norske samfunnet.  Fagbokforlaget, Oslo/Bergen.  ISBN 82-7674-663-2.  s 160 - 169

Se alle arbeider i Cristin

 • Giertsen, Hedda; Markov, Dimitar & Doichinova, Maria (2016). Drug Users in Prison. Norway's Experiences and Bulgaria's Challenges. Center for the Study of Democracy, Norway Grants, EEA grants.  ISBN 978-954-477-268-0.  109 s.
 • Hanoa, Kristin; Varang, Kjersti & Giertsen, Hedda (2004). Liv og lovbrudd. Grove ran, slik utøvere selv ser det. Gutter på kant ned loven og seg selv. Spening, penger, tid. Voldshendelser i samfunnssammenheng. Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00554-3.  278 s.
 • Giertsen, Hedda (2000). K og måter å forstå drap på. Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-45431-2. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Giertsen, Hedda (2019). Hva skjer i dagens kriminalomsorg – sett i forhold til tidligere tiders fengselspolitikk?.
 • Giertsen, Hedda (2019). Innlegg til lansering av: Kunnskapsbasert straffegjennomføring i kriminalomsorgen i Norge. Kariane Gärtner Westrheim & Helene Marie Kjærgård Eide (red.).
 • Angelis, Sophia; Tostrup, Elisabeth & Giertsen, Hedda (2018). Six Norwegian Prisons. Ideas Spaces Experiences. 1850 till today.
 • Giertsen, Hedda (2018). Fengslende lesning. sosiologen.no. . doi: https://sosiologen.no/omtale/fengslende-lesing/
 • Giertsen, Hedda (2018). Utviklingen i fengslene. Fra vondt til verre? En villet politikk?.
 • Giertsen, Hedda & Dullum, Jane Vibeke (2017). Ny ungdomsstraff: Spørsmål om rettssikkerhet og hensyn til integritet, I: Inger Marie Fridhov; Berit Johnsen & Doris Bakken (red.),  Festskrift til Yngve Hammerlin.  Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS.  ISBN 978-82-8257-051-0.  Kapittel.  s 35 - 40
 • Giertsen, Hedda (2016). Drug users in Prison: Norway's Experiences.
 • Giertsen, Hedda & Gunnlaugsson, Helgi (red.) (2015). Drugs: What is the problem and how do we perceive it? Policies on drugs in Nordic Countries.
 • Giertsen, Hedda (2014). Fengselssosiologi og fengselspolitikk. Kriminalpolitikk.uio.no.
 • Giertsen, Hedda (2014). How control has colonized its surroundings. Some experiences from Norwegian drug policy..
 • Giertsen, Hedda (2014). Norsk narkotikapolitikk.
 • Giertsen, Hedda (2014). Temaer til diskusjon om fengselsforksning og fengselspolitikk. Kriminalpolitikk.uio.no.
 • Giertsen, Hedda & Rua, Marte (2013). Narkotikapolitikk i nordiske fengsler. Vis sammendrag
 • Giertsen, Hedda & Rua, Marte (2013). Rusavdelinger i norske fengsler sett fra ansattes ståsted. Vis sammendrag
 • Giertsen, Hedda (2010). Friomsorgen i kriminologisk fugleperspektiv.
 • Giertsen, Hedda (2010). Grunnverdier i narkotikapolitikken. Hvilke verdier gjelder og hvilke bør gjelde?.
 • Giertsen, Hedda (2010). Hvordan møter vi rusproblemer som samfunn og nærmiljø?.
 • Giertsen, Hedda (2010). Norsk narkotikapolitikk- mer av det gamle, nytenkning eller begge deler?.
 • Giertsen, Hedda (2009). En lite treffende beskrivelse. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Giertsen, Hedda (2009). Meningsløs vold har mening: Vold i lys av samfunnsstruktur og livssituasjon.
 • Giertsen, Hedda (2009). Norsk kriminalomsorg siste 15 år. FRI sett i lys av utviklingstrekk og trender.
 • Giertsen, Hedda (2008). Rehabilitering i fengsel?.
 • Giertsen, Hedda (2008). Sivil motmakt. Erfaringer blant beboere og ansatte i et rehabiliteringstiltak for kvinner som har levd på gaten.
 • Giertsen, Hedda & Christie, Nils (2008). Straff og pine. Allmennmenneskelige straffeoppfatninger.
 • Giertsen, Hedda (2007). Dagboksblad. Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur.  ISSN 0806-8623.  (3)
 • Giertsen, Hedda (2007). Kommentar til arbeidsgruppe 3, forarbeid til stortingsmelding om straff. Kriminalpolitikk.uio.no.
 • Giertsen, Hedda (2007). Meningsløs vold har mening 3.
 • Giertsen, Hedda (2007). Meningsløs vold har mening 4.
 • Giertsen, Hedda (2007). Perception of drug users in law, in medicine and in low-threshold institutions.
 • Giertsen, Hedda (2007). Today's Nordic Prison - more or less coercive?.
 • Giertsen, Hedda (2007). Violence among youth in Western Europa. How to interpret it?.
 • Giertsen, Hedda (2007). Voldsutviklingen i Oslo - omfanget av voldsbruk i Oslo før og nå.
 • Giertsen, Hedda (2006). Fins det et rusfelt?. Rus og avhengighet.
 • Giertsen, Hedda (2006). Hva er fengsling? Oppnår vi noe og hvem oppnår i så fall hva? Hva gjør fengsling med mennesker? Hensikt og mål?.
 • Giertsen, Hedda (2006). KRIMINALISERING AV RUS. KRIGEN MOT NARKOTIKAog hvilke følger får den – for den som rammes og for oss som samfunn?.
 • Giertsen, Hedda (2006). Meningsløs vold har mening.
 • Giertsen, Hedda (2006). Mål og mening. Et rehabiliteringstiltak sett fra utsiden og innsiden.
 • Giertsen, Hedda (2006). Nedkriminalisering av narkotika.
 • Giertsen, Hedda (2006). OPPDELT I SMÅBITER OG SATT SAMMEN PÅ NYTTOASys ’Offender Assessment and management SYStem’ – et lovbrytermålesystem.
 • Giertsen, Hedda (2005). Dommerledet narkotikaprogram.
 • Giertsen, Hedda (2005). Hvor mange og hvem fengsler vi - i dag og i fremtiden?.
 • Giertsen, Hedda (2005, 07. desember). Meget dårlig forslag.  Aftenposten.
 • Giertsen, Hedda (2005). Mål og mening. Et rehabiliteringssted sett med ansattes øyne.
 • Giertsen, Hedda (2005). Oppdelt i småbiter og satt sammen på nytt - livshistorier, straff og målinger.
 • Giertsen, Hedda (2005, 28. februar). Universitetsfengsel - er det en god idé?.  Forskningsetikk.
 • Giertsen, Hedda (2005). Vold mellom ukjente i samfunnsmessig perspektiv. Vold mellom ukjente begått av unge menn i grupper og gjenger. Hvilke samfunnsforhold øker risikoen for slike hendelser.
 • Giertsen, Hedda (2005). Voldshendelser som speilbilder af samfunnsforhold.
 • Giertsen, Hedda (2004). ETISKE SIDER VED UNIVERSITETSFENGSEL.
 • Giertsen, Hedda (2004). Innsiktsfullt og nært. Nordic Studies on Alcohol and Drugs.  ISSN 1455-0725.  21(4-5), s 355- 358
 • Giertsen, Hedda (2004). Om program i fengslene.
 • Giertsen, Hedda (2004). Straffegjennomføringsloven som pedagogisk prosjekt - til fengslets eller fangenes fordel ?.
 • Giertsen, Hedda (2004). Tiltak i fengsel: Hva bør gjøres, og hvordan kan vi vite hva som er bra?, I: Liv Finstad (red.),  Institutt for kriminologi og rettssosiologi. Årsrapport 2003.  Institutt for kriminologi og rettssosiologi.  Artikkel.  s 43 - 44
 • Giertsen, Hedda (2004). VOLD OG SAMFUNNSFORHOLD.
 • Giertsen, Hedda (2003). Definisjon av begrepet kriminalitetsforebygging.
 • Giertsen, Hedda (2003). Egnet for utstøting.
 • Giertsen, Hedda (2003). Fange av idéhistorien. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (1), s 98- 99
 • Giertsen, Hedda (2003). Forebygging som fare.
 • Giertsen, Hedda (2003). Problemområder i kriminalomsorgen.
 • Giertsen, Hedda (2003). Sammen, underveis. Den gode samtalen, de gode opplevelsene, det gode livet. Embla.  ISSN 0807-0628.  (5), s 25- 30
 • Giertsen, Hedda (2002). Den nye straffegjennomføringsloven.
 • Giertsen, Hedda (2002). Hva er et resultat?.
 • Giertsen, Hedda (2002). Hvordan vi forstår vold og betydningen av ulike forståelsesmåter.
 • Giertsen, Hedda (2001). Bokanmeldelse av: "Antologi. 8 reflektioner om kriminalpolitik". Brå-rapport 1999:9. Brottsförebyggande rådet, Stockholm 1999. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab.  ISSN 0029-1528.  (3), s 275- 283
 • Giertsen, Hedda (2001). Kan drap forklares?.
 • Giertsen, Hedda (2001). Men får de hjelp?. Fontene.  ISSN 0805-5432.  s 34- 35
 • Giertsen, Hedda (2001). Moral og etikk i forhold til kontroll og behandling i fengslene. Profesjonelt press eller frivillighet?.
 • Giertsen, Hedda (2000). Møter mellom tatere og det norske samfunnet i 400 år. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 10. nov. 2008 11:11 - Sist endret 7. sep. 2016 11:12

Prosjekter