Hedda Giertsen

Professor em.

Faglig kompetanseområde

Hedda Giertsen holder på med et arbeid om et tiltak for kvinner som er fattige, uten fast bosted, som har lang erfaring med å bruke rusmidler og får legemiddelassistert behandling. Tiltaket gir bolig og mat, samtaler og hjelp til å bedre sider ved kvinnenes livssituasjon. Ett av kriteriene for å få plass er at 'beboerne ønsker å gjøre noe med sin situasjon'. Tanken er at tiltaket skal fungere som et midlertidig bosted, 'på vei til egen bolig' eller annen form for bosituasjon.

Temaer som tas opp er: Hvordan ser ansatte på dette arbeidet – hvilke verdier, menneskesyn og tenkemåter er dette arbeidet forankret i? Dette sees i forhold til tenkemåter som ligger til grunn for tiltak i regi av kontrollapparat, helsevesen og sosialomsorg. Videre beskrives ansattes arbeid overfor beboere i forhold til spørsmål som: Hva er viktig? Hvilke grenser fins og hvordan blir de håndhevet? Hva ser ansatte som mål og hvordan blir de oppnådd? Enda et tema er: Hva ser politiske og administrative myndigheter som mål og hva ser de som relevante målinger?

Emneord: Kriminologi, Rettssosiologi, Straff, Kriminalitet og avvik, Marginalisering

Publikasjoner

 • Giertsen, Hedda (2020). Hvis fengselsstraff er uhyrlig, I: Jane Vibeke Dullum; Kristian Andenæs & Astrid Renland (red.),  En fengslende historie. Festskrift til KROM - Norsk forening for kriminalreform 50 år.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-4222-0.  Kapittel.  s 133 - 156
 • Giertsen, Hedda (2018). Prison and Welfare in Norway: Implications for prison policy, In Massimo Pavarini & Livio Ferrari (ed.),  No prison.  EG Press.  ISBN 1911439138.  14.  s 145 - 162
 • Giertsen, Hedda (2017). The Peculiar Relations between Crime and Punishment., In Knut-Erich Papendorf & Ida Nafstad (ed.),  Restorative Process from Oslo til Havana and Back. Discussions on Implementing and Strengthening Restorative Justice Processes in Cuba and Norway..  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-876-0.  kapitel.  s 143 - 171
 • Giertsen, Hedda (2015). Abolitionism and reform: a possible combination? Notes on a Norwegian experiment, In Thomas Mathiesen (ed.),  The politics of abolition revisited.  Routledge.  ISBN 978-1-315-77790-0.  6.  s 286 - 296
 • Giertsen, Hedda (2015). Velferdstiltak i fengsel. Ansattes erfaringer fra tre avdelinger for fanger med rusproblemer., I:  Begrunnelser for straff.  KRUS.  1.
 • Giertsen, Hedda; Nylander, Per Åke; Frank, Vibeke Asmussen; Kolind, Torsten & Tourunen, Jouni (2015). Prisoners' experiences of drug treatment and punishment in four Nordic countries. Nordic Studies on Alcohol and Drugs.  ISSN 1455-0725.  32(2), s 145- 164 . doi: 10.1515/nsad-2015-0017
 • Giertsen, Hedda & Kolind, Torsten (2014). Fengslenes innsats overfor innsatte med rusproblemer: ansattes perspektiv. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab.  ISSN 0029-1528.  101 . doi: 10.7146/ntfk.v101i2.70168
 • Giertsen, Hedda & Rua, Marte (2014). Møtested for straff og velferd: Rusmestringsavdelinger i fengsel, ansattes syn. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab.  ISSN 0029-1528.  101(2), s 158- 182 . doi: 10.7146/ntfk.v101i2.70167 Vis sammendrag
 • Giertsen, Hedda & Rua, Marte (2014). Å bli synlig - som hva? To eksempler på utstøting og integrering i det norske samfunnet: Tatere og narkotikabrukere, I: Liv Finstad & Heidi Mork Lomell (red.),  Motmæle. En antologi til Kjersti Ericsson, Cecilie Høigård og Guri Larsen.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-749-7.  Kapittel.  s 161 - 182
 • Giertsen, Hedda (2012). Hvem vil være fange?, I: Yngve Hammerlin & Berit Johnsen (red.),  Festskrift til Inger Marie Fridhov.  KRUS.  ISBN 9788282570183.  kapittel.  s 59 - 74
 • Giertsen, Hedda (2012). Kriminal- og ruspolitikk som kontroll og fattigdomspolitikk. Tre eksempler. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt.  ISSN 0801-3055.  (4), s 29- 48
 • Giertsen, Hedda (2012). Policy on drugs in Norwegian prisons: Increased control, answers to poverties and looking for a life after release. Nordic Studies on Alcohol and Drugs.  ISSN 1455-0725.  29(6), s 589- 604 . doi: 10.2478/v10199-012-0049-0
 • Giertsen, Hedda (2012). Straff som straff, straff som rehabilitering - eller noe annet?, I:  Kriminologiske byvandringer.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-676-6.  kapittel.  s 65 - 78
 • Giertsen, Hedda (2010). Stoltenbergutvalget og dagens narkotikapolitikk - endringer eller fortsettelse?. Kritisk juss.  ISSN 0804-7375.  s 273- 284
 • Christie, Nils & Giertsen, Hedda (2008). På reise med Dag, I: Håvard Nilsen (red.),  Frihet og klasse. Tekster til Dag Østerberg.  Res Publica.  ISBN 978-82-8226-006-0.  kapitel.  s 185 - 194
 • Giertsen, Hedda (2006). Dommerledet narkotikaprogram, I: Liv Finstad (red.),  Norsk kriminologi 50 år. Innlegg fra fagkonferansen 22. januar 2005.  Institutt for kriminologi og rettssosiologi.  ISBN 9788281820005.  Kapittel.  s 77 - 82
 • Giertsen, Hedda (2006). Meningsløs vold har mening. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt.  ISSN 0801-3055.  (2/3), s 6- 39
 • Giertsen, Hedda (2006). Oppdelt i småbiter og satt sammen på nytt. OASys 'Offender assessment and management system' - et lovbrytermålesystem. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt.  ISSN 0801-3055.  (1), s 23- 40
 • Christie, Nils & Giertsen, Hedda (2005). Tvang, I: Thorvald Steen (red.),  Asylet.  Aschehoug & Co.  ISBN 82-03-23210-8.  Kapittel.  s 198 - 220
 • Giertsen, Hedda (2005). In-depth and insightful. Nordic Studies on Alcohol and Drugs.  ISSN 1455-0725.  22, s 181- 185
 • Giertsen, Hedda (2003). Straff er ikke noe rensemiddel, I:  Fortsatt uferdig. Festskrift til Thomas Mathiesen.  Pax Forlag.  ISBN 82-530-2523-8.  kapittel.  s 170 - 187
 • Giertsen, Hedda (2003). Voldens sosiologi. Tidsskrift for sjelesorg.  ISSN 0333-3388.  (4), s 267- 282
 • Giertsen, Hedda (2002). Drap i samfunnsperspektiv - svar til en noe spesiell leser. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  1-2, s 98- 99
 • Giertsen, Hedda (2002). Kan vi mene noe bare om det målbare?. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt.  ISSN 0801-3055.  1/2, s 43- 66 Vis sammendrag
 • Giertsen, Hedda (2001). Det ugjennomtrengelige, I:  Tvers igjennom lov til seier.  Pax forlag, Oslo.  s 110 - 145
 • Giertsen, Hedda (2001). Drap i samfunnsmessig perspektiv. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (3), s 72- 75
 • Giertsen, Hedda (2001). Forholdet mellom kriminologi og kriminalpolitikk. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab.  ISSN 0029-1528.  s 23- 41 Vis sammendrag
 • Giertsen, Hedda (2001). On bringing conflicts to the surface, In  Årsrapport 2000.   s 19 - 23
 • Giertsen, Hedda (2001). Rasisme, vold og reaksjoner, I:  Årsrapport 2000.  Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo.  s 13 - 18
 • Giertsen, Hedda (2000). Møter mellom tatere og det norske samfunnet, I: Bjørn Hvinden (red.),  Romanifolket og det norske samfunnet.  Fagbokforlaget, Oslo/Bergen.  ISBN 82-7674-663-2.  s 160 - 169

Se alle arbeider i Cristin

 • Giertsen, Hedda; Markov, Dimitar & Doichinova, Maria (2016). Drug Users in Prison. Norway's Experiences and Bulgaria's Challenges. Center for the Study of Democracy, Norway Grants, EEA grants.  ISBN 978-954-477-268-0.  109 s.
 • Hanoa, Kristin; Varang, Kjersti & Giertsen, Hedda (2004). Liv og lovbrudd. Grove ran, slik utøvere selv ser det. Gutter på kant ned loven og seg selv. Spening, penger, tid. Voldshendelser i samfunnssammenheng. Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00554-3.  278 s.
 • Giertsen, Hedda (2000). K og måter å forstå drap på. Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-45431-2. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Giertsen, Hedda (2019). Hva skjer i dagens kriminalomsorg – sett i forhold til tidligere tiders fengselspolitikk?.
 • Giertsen, Hedda (2019). Innlegg til lansering av: Kunnskapsbasert straffegjennomføring i kriminalomsorgen i Norge. Kariane Gärtner Westrheim & Helene Marie Kjærgård Eide (red.).
 • Angelis, Sophia; Tostrup, Elisabeth & Giertsen, Hedda (2018). Six Norwegian Prisons. Ideas Spaces Experiences. 1850 till today.
 • Giertsen, Hedda (2018). Fengslende lesning. sosiologen.no. . doi: https://sosiologen.no/omtale/fengslende-lesing/
 • Giertsen, Hedda (2018). Utviklingen i fengslene. Fra vondt til verre? En villet politikk?.
 • Giertsen, Hedda & Dullum, Jane Vibeke (2017). Ny ungdomsstraff: Spørsmål om rettssikkerhet og hensyn til integritet, I: Inger Marie Fridhov; Berit Johnsen & Doris Bakken (red.),  Festskrift til Yngve Hammerlin.  Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS.  ISBN 978-82-8257-051-0.  Kapittel.  s 35 - 40
 • Giertsen, Hedda (2016). Drug users in Prison: Norway's Experiences.
 • Giertsen, Hedda & Gunnlaugsson, Helgi (red.) (2015). Drugs: What is the problem and how do we perceive it? Policies on drugs in Nordic Countries.
 • Giertsen, Hedda (2014). Fengselssosiologi og fengselspolitikk. Kriminalpolitikk.uio.no.
 • Giertsen, Hedda (2014). How control has colonized its surroundings. Some experiences from Norwegian drug policy..
 • Giertsen, Hedda (2014). Norsk narkotikapolitikk.
 • Giertsen, Hedda (2014). Temaer til diskusjon om fengselsforksning og fengselspolitikk. Kriminalpolitikk.uio.no.
 • Giertsen, Hedda & Rua, Marte (2013). Narkotikapolitikk i nordiske fengsler. Vis sammendrag
 • Giertsen, Hedda & Rua, Marte (2013). Rusavdelinger i norske fengsler sett fra ansattes ståsted. Vis sammendrag
 • Giertsen, Hedda (2010). Friomsorgen i kriminologisk fugleperspektiv.
 • Giertsen, Hedda (2010). Grunnverdier i narkotikapolitikken. Hvilke verdier gjelder og hvilke bør gjelde?.
 • Giertsen, Hedda (2010). Hvordan møter vi rusproblemer som samfunn og nærmiljø?.
 • Giertsen, Hedda (2010). Norsk narkotikapolitikk- mer av det gamle, nytenkning eller begge deler?.
 • Giertsen, Hedda (2009). En lite treffende beskrivelse. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Giertsen, Hedda (2009). Meningsløs vold har mening: Vold i lys av samfunnsstruktur og livssituasjon.
 • Giertsen, Hedda (2009). Norsk kriminalomsorg siste 15 år. FRI sett i lys av utviklingstrekk og trender.
 • Giertsen, Hedda (2008). Rehabilitering i fengsel?.
 • Giertsen, Hedda (2008). Sivil motmakt. Erfaringer blant beboere og ansatte i et rehabiliteringstiltak for kvinner som har levd på gaten.
 • Giertsen, Hedda & Christie, Nils (2008). Straff og pine. Allmennmenneskelige straffeoppfatninger.
 • Giertsen, Hedda (2007). Dagboksblad. Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur.  ISSN 0806-8623.  (3)
 • Giertsen, Hedda (2007). Kommentar til arbeidsgruppe 3, forarbeid til stortingsmelding om straff. Kriminalpolitikk.uio.no.
 • Giertsen, Hedda (2007). Meningsløs vold har mening 3.
 • Giertsen, Hedda (2007). Meningsløs vold har mening 4.
 • Giertsen, Hedda (2007). Perception of drug users in law, in medicine and in low-threshold institutions.
 • Giertsen, Hedda (2007). Today's Nordic Prison - more or less coercive?.
 • Giertsen, Hedda (2007). Violence among youth in Western Europa. How to interpret it?.
 • Giertsen, Hedda (2007). Voldsutviklingen i Oslo - omfanget av voldsbruk i Oslo før og nå.
 • Giertsen, Hedda (2006). Fins det et rusfelt?. Rus og avhengighet.
 • Giertsen, Hedda (2006). Hva er fengsling? Oppnår vi noe og hvem oppnår i så fall hva? Hva gjør fengsling med mennesker? Hensikt og mål?.
 • Giertsen, Hedda (2006). KRIMINALISERING AV RUS. KRIGEN MOT NARKOTIKAog hvilke følger får den – for den som rammes og for oss som samfunn?.
 • Giertsen, Hedda (2006). Meningsløs vold har mening.
 • Giertsen, Hedda (2006). Mål og mening. Et rehabiliteringstiltak sett fra utsiden og innsiden.
 • Giertsen, Hedda (2006). Nedkriminalisering av narkotika.
 • Giertsen, Hedda (2006). OPPDELT I SMÅBITER OG SATT SAMMEN PÅ NYTTOASys ’Offender Assessment and management SYStem’ – et lovbrytermålesystem.
 • Giertsen, Hedda (2005). Dommerledet narkotikaprogram.
 • Giertsen, Hedda (2005). Hvor mange og hvem fengsler vi - i dag og i fremtiden?.
 • Giertsen, Hedda (2005, 07. desember). Meget dårlig forslag.  Aftenposten.
 • Giertsen, Hedda (2005). Mål og mening. Et rehabiliteringssted sett med ansattes øyne.
 • Giertsen, Hedda (2005). Oppdelt i småbiter og satt sammen på nytt - livshistorier, straff og målinger.
 • Giertsen, Hedda (2005, 28. februar). Universitetsfengsel - er det en god idé?.  Forskningsetikk.
 • Giertsen, Hedda (2005). Vold mellom ukjente i samfunnsmessig perspektiv. Vold mellom ukjente begått av unge menn i grupper og gjenger. Hvilke samfunnsforhold øker risikoen for slike hendelser.
 • Giertsen, Hedda (2005). Voldshendelser som speilbilder af samfunnsforhold.
 • Giertsen, Hedda (2004). ETISKE SIDER VED UNIVERSITETSFENGSEL.
 • Giertsen, Hedda (2004). Innsiktsfullt og nært. Nordic Studies on Alcohol and Drugs.  ISSN 1455-0725.  21(4-5), s 355- 358
 • Giertsen, Hedda (2004). Om program i fengslene.
 • Giertsen, Hedda (2004). Straffegjennomføringsloven som pedagogisk prosjekt - til fengslets eller fangenes fordel ?.
 • Giertsen, Hedda (2004). Tiltak i fengsel: Hva bør gjøres, og hvordan kan vi vite hva som er bra?, I: Liv Finstad (red.),  Institutt for kriminologi og rettssosiologi. Årsrapport 2003.  Institutt for kriminologi og rettssosiologi.  Artikkel.  s 43 - 44
 • Giertsen, Hedda (2004). VOLD OG SAMFUNNSFORHOLD.
 • Giertsen, Hedda (2003). Definisjon av begrepet kriminalitetsforebygging.
 • Giertsen, Hedda (2003). Egnet for utstøting.
 • Giertsen, Hedda (2003). Fange av idéhistorien. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (1), s 98- 99
 • Giertsen, Hedda (2003). Forebygging som fare.
 • Giertsen, Hedda (2003). Problemområder i kriminalomsorgen.
 • Giertsen, Hedda (2003). Sammen, underveis. Den gode samtalen, de gode opplevelsene, det gode livet. Embla.  ISSN 0807-0628.  (5), s 25- 30
 • Giertsen, Hedda (2002). Den nye straffegjennomføringsloven.
 • Giertsen, Hedda (2002). Hva er et resultat?.
 • Giertsen, Hedda (2002). Hvordan vi forstår vold og betydningen av ulike forståelsesmåter.
 • Giertsen, Hedda (2001). Bokanmeldelse av: "Antologi. 8 reflektioner om kriminalpolitik". Brå-rapport 1999:9. Brottsförebyggande rådet, Stockholm 1999. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab.  ISSN 0029-1528.  (3), s 275- 283
 • Giertsen, Hedda (2001). Kan drap forklares?.
 • Giertsen, Hedda (2001). Men får de hjelp?. Fontene.  ISSN 0805-5432.  s 34- 35
 • Giertsen, Hedda (2001). Moral og etikk i forhold til kontroll og behandling i fengslene. Profesjonelt press eller frivillighet?.
 • Giertsen, Hedda (2000). Møter mellom tatere og det norske samfunnet i 400 år. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 10. nov. 2008 11:11 - Sist endret 4. juni 2021 11:23

Prosjekter