Doktorgradsavhandlingar ved IKRS

Det har per dags dato vore avlagd 41 doktorgradar ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS). 1 juli 1991 blei Institutt for kriminologi skilt frå strafferetten (frå 1951 - 1991 var det eit institutt for kriminologi og strafferett). I 2000 blei Institutt for rettssosiologi del av IKRS.

Merk: oversikta under famner derfor ikkje perioden før 1993 og dr.juris./dr.philos-avhandlingar innen strafferett og rettssosiologi.

Gamle festsal, Domus Academica. Foto: UiO.

41. Todd-Kvam, John (PhD) 2021 
Avhandling

Understanding desistance and penality in Norway: discourses, practices and experiences

Prøveforelesning:
Oppgitt:

A comparison of processes and structures of desistance and/or the role of probation between Norway and other countries

40. Olsen, Hilgunn (PhD) 2020
Avhandling

Narkotikapolitikk og skadereduksjon. Dilemmaer i politiarbeid, rusbehandling og sprøyterom

Prøveforelesning:
Oppgitt:

Straff og skadereduksjon i narkotikapolitikken, idealer og realiteter.

39. Laugerud, Solveig (PhD) 2020
Avhandling

The Legible Rape Victim: How Disciplinary Discourses in the Legal System Create a New Victim Identity

Prøveforelesning
Oppgitt: 

Situating Norway in the global struggle against sexual violence: comparative perspectives on legal systems, discursive regimes and the role of non-state actors

38. Helgesen, Janne (PhD) 2020
Avhandling

Straff og velferd i fangebehandling av rusmiddelbrukere. En kvalitativ analyse av empowerment og samarbeid i norske rusmestringsenheter

Prøveforelesning
Oppgitt: 

Hvordan kan avhandlingens studie av brukermedvirkning og empowerment i norske fengsler bidra til forskningens diskusjon om hva eksepsjonalisme ('Nordic penal exceptionalism') egentlig innebærer og betyr?

37. Kruse, Anja Emilie (PhD) 2020
Avhandling

The Why, the Who and the Wherefore. Explanations, self-change and social friction in men’s narratives of sexual violations

Prøveforelesning
Oppgitt: 

What can we learn from men's accounts of sexual violating behaviour and what are the benefits and dangers of engaging with them?

 

36. Lundgaard, Jenny Maria (PhD) 2019
Avhandling

Kritisk kunnskap: Meningsdannelse og beslutningsprosesser ved politiets operasjonssentral

Prøveforelesning
Oppgitt: 

Grenser for selvdisiplinering og selvsensur i politiforskning

 

35. Skyberg, Lisbeth Fullu (PhD) 2019
Avhandling
Rettslige forklaringers troverdighet. En teoretisk, historisk og empirisk undersøkelse av bevismuntlighetens betydning for vurdering av troverdighet i straffesaker  

Prøveforelesning
Oppgitt:
Prinsippet om fri bevisvurdering i et komparativt rettshistorisk og psykologisk perspektiv

 

34. Ellefsen, Rune (PhD) 2018
Avhandling
Performing and policing transgressive protest: A relational approach to the SHAC-HLS conflict in Britain (1999–2014)

Prøveforelesning
Oppgitt:
In the dissertation, the trajectory of the British animal rights campaigners Stop Huntingdon Animal Cruelty (SHAC) serves as a starting point from which to develop theories of the dynamics of social movement and the policing of conflict. In other words, the conflict between SHAC and Huntingdon Life Sciences (HLS) serves as a starting point for Ellefsen’s analysis of the relationship between protest and protest policing. For his trial lecture the committee would like Ellefsen to assess how the theories, models and concepts he relates to and develops in the dissertation hold up to other cases of protest and protest policing.  

 

33. Goyes, David Rodrigues (PhD) 2018
Avhandling
Biopiracy from a green criminological perspective

Prøveforelesning
Oppgitt:
How would a Southern Criminology epistemology deal with climate change as a criminological issue?

 

32. Houge, Anette Bringedahl (PhD) 2017
Avhandling
“Thugs” on Trial. Narrating Conflict-Related Sexual Violence in and for International Criminal Justice

Prøveforelesning
Oppgitt:
Narrative expressivism - a theoretical and analytical approach to international criminal law.

 

31. Runhovde, Siv Rebekka (PhD) 2017
Avhandling
Policing the Illegal Trade in Wildlife. A Study of Norway and Uganda

Prøveforelesning
Oppgitt:
Police discretion and illegal wildlife trade: dilemmas and potential solutions

 

30. Lindbekk, Monika (PhD) 2016
Avhandling
Inscribing Islamic shari‘a in Egyptian marriage and divorce Law

Prøveforelesning
Oppgitt:
What does the sociology and anthropology of law contribute to the study of legal pluralism in contemporary Muslim family Law?

 

29. Lohne, Kjersti (PhD) 2015
Avhandling
Advocates of Humanity: Human Rights NGOs and the International Criminal Court

Prøveforelesning
Oppgitt:
How can we pursue a global sociology of punishment methodologically and theoretically?  

 

28. Kuvoame, Moses Deyegbe (PhD) 2015
Avhandling
In Search of Care: How marginalised street-involved Black and minority ethnic youths tackle the psychoaffective injuries of multiple and prolonged marginality in a White workfare state.

Prøveforelesning
Oppgitt:
Why do feelings matter in criminology?

 

27. Wathne, Christin Thea (PhD) 2015
Avhandling
Som å bli fremmed i eget hus - Politiets opplevelse av mening og motivasjon i lys av nye styringssystemer

Prøveforelesning
Oppgitt:
New Public Management og endrede motivasjonsmønstre blant offentlig ansatte 

 

26. Flaatten, Sverre (PhD) 2015
Avhandling
Høyesteretts lenker - Straffeutmåling i etterkrigstiden: en fortolkning med utgangspunkt i vinningslovbrudd

Prøveforelesing
Oppgitt:
Samfunnsvitenskapelig forskning på strafferetten - rettssosiologiens oppgave og forhold til andre fagfelt.

 

25. Kolmannskog, Vikram (Dr.philos) 2014
Avhandling
We are in between - Securing effective rights for persons displaced in the context of climate change and natural hazard-related disasters

Prøveforelesing
Oppgitt:
How can sociology of law contribute to a better understanding of what rights need to be protected for people susceptible to displacement by climate change and environmental stress? How might such people be protected and who should afford such protection?
 

Sjølvvalt:
Exploring the protection of Somalis and Ethiopians who moved to Yemen in the context of drought and disasters on the Horn of Africa.

 

24. Nafstad, Ida (PhD) 2013
Avhandling
Et anstendig menneske: Møter mellom rusbrukere og det offentlige rom i Oslo

Prøveforelesing:
Oppgitt:
Tilgangen til byens offentlige rom: et spørsmål om makt og motstand?

 

23. Grøvdal, Yngvil (PhD) 2012
Avhandling
En vellykket sak? Kvinner utsatt for mishandling møter strafferettsapparatet

Prøveforelesing
Oppgitt:
Drøft fordeler og ulemper ved alternative konfliktløsninger i saker med vold i nære relasjoner.

 

22. Lied, Camilla (PhD) 2011
Avhandling
Irriterende til stede. Om gatejuristar i Oslo og København

Prøveforelesing
Oppgitt:
Gatejuristens utvikling og posisjonering sett i samfunnsmessig og rettssosiologisk perspektiv.

 

21. Ugelvik, Thomas (PhD) 2010
Avhandling
Å være eller ikke være fange – Frihet som praksis i et norsk mannsfengsel.

Prøveforelesing:
Oppgitt:
Hverdagsliv i totale institusjoner: Hvilke bidrag gir analyser med utgangspunkt i interpellasjon, performativitet og motmakt i forhold til den klassiske institusjonsforskningens fokus på struktur og kultur?
 

20. Christoffersen, Jan Georg (Dr.philos) 2009
Avhandling:
Sikkerhetsstyring i skipsfarten 1998 - 2008. Bakgrunnsfaktorer for reguleringsmessig etterlevelse og overtredelse av ISM-koden. 
 

Prøveforelesing:
Oppgitt:
ISM reguleringen i et kriminologisk perspektiv, og selvalgt emne: Mellom profitt og moral: Kontroll med ulovlig, urapportert og uregulert (UUU-fiske).

 

19. Rachlew, Asbjørn (PhD) 2009
Avhandling
Justisfeil ved politiets etterforskning - noen eksempler og forskningsbaserte mottiltak

Prøvforelesing:
Å forske på sine egne - metodiske og etiske utfordringer knyttet til forskning på egen profesjon.

 

18. Axelsen, Niels Kr. (Dr. juris)  2008
Avhandling
Mellommenn og Markedsmisbruk. Om den strafferettslige reguleringen av mellommenn i verdipapirhandel og de reelle handlingsmønstre - en analyse i skjæringspunktet mellom rettsdogmatikk og kriminologi

Prøveforelesinger
Oppgitt:
Gir den nye verdipapirhandelloven svar på kritikken av reguleringen av mellommannsvirksomhet i verdipapirhandelen som avhandlingen reiser?

Sjølvvalt:
Skyldkrav til ledelsen i foretak som vilkår for foretaksstraff

 

17. Dullum, Jane  (Dr. polit)  2008 
Avhandling
Fra oppbevaring til risikohåndtering? Om nedbygging av de psykiatriske institusjonene

Prøveforelesinger
Oppgitt:
Drøft likheter og forskjeller mellom fengslenes og de psykiatriske institusjonenes utvikling og samfunnsmessige funksjon

Sjølvvalt:
Rettsliggjøring og rettssikkerhet i psykiatrien

 

16. Hammerlin, Yngve  (Dr. philos)  2008
Avhandling
Om fangebehandling, fange- og menneskesyn i norsk kriminalomsorg i anstalt fra 1970 - 2007

Prøveforelesinger
Oppgitt:
Kan en straffeinstitusjon ha et innhold som gjør at dens trekk som straffeinstitusjon tones sterkt ned og eventuelt forsvinner? Fins det eksempler på slike institusjoner, hva er eventuelt deres hovedtrekk? Er det i så fall rimelig å kalle dette fengsel?

Sjølvvalt:
Problemet selvmord i norske fengsler

 

15. Johansen, Nicolay B.  (PhD) 2008  
Avhandling
Sosial kontroll i byer. To tradisjoner etter Durkheim og Tönnies

Prøveforelesing
Oppgitt:
Forståelse av vold i storbyer: Hvilke muligheter gir Norbert Elias’ samfunnsteori og eventuelt andre og nyere sosiologiske perspektiver for å overskride motsetningen mellom et sanksjonsperspektiv og et perspektiv med vekt på kollektive representasjoner når utviklingen skal forklares?

 

14. Brottveit, Gudrun   (Dr. polit)  2007
Avhandling
Seksuelle overgrep mot barn - en fortolkende tilnærming til barnevernsarbeidernes forståelse

Prøveforelesinger
Oppgitt:
Hva kan kriminologer lære av sosialarbeidere og hva kan sosialarbeidere lære av kriminologer?

Sjølvvalt:
Et kriminologisk blikk på barnevernets rolle i behandlingen av seksuelle overgrepssaker

 

13. Neumann, Cecilie E. Basberg  (Dr. polit) 2007
Avhandling
Det bekymrede blikket. en studie av helsesøstres handlingsbetingelser

Prøveforelesinger
Oppgitt:
Helsesøsterprofesjonens yrkesutøvelse i en flerkulturell sammenheng

Sjølvvalt:
Makt, kunnskap og omsorg

 

12. Jon, Nina  (Dr.polit) 2006
Avhandling
En skikkelig gutt - arbeidet med å forme en passende maskulinitet. Foldin verneskole 1953-1970.

Prøveforelesinger
Oppgitt:
Utkast til en sammenlignende analyse av de statlige verneskolene Bjerketun for jenter og Foldin for gutter på 1950- og 60-tallet.

Sjølvvalt:
Jenter, vold og cowboymaskulinitet.

 

11. Gundhus, Helene O.  (Dr. polit)  2006 
Avhandling
For sikkerhets skyld. IKT, yrkeskulturer og kunnskapsarbeid i politiet

Prøveforelesinger
Oppgitt:
Drøft dine suksesskriterier for godt politiarbeid

Sjølvvalt
Risikodiskurser og risikovurderinger

 

10. Lomell, Heidi Mork (Dr. polit) 2005
Avhandling
Det selektive overblikk. En studie av videoovervåkningspraksis.

Prøveforelesinger
Oppgitt:
Det offentlige rommets betydning i kriminalpolitikken

Sjølvvalt:
Menneskerettigheter er vel og bra - men for hvem? Offeret eller gjerningsmannen?

 

9. Scherdin, Lill (Dr.philos) 2004
Avhandling
Kontrollkulturer og etikk, satt på spissen.

Prøveforelesinger
Oppgitt:
Betydningen av kulturelle og strukturelle forhold for forståelsen av "det frie, skapende mennesket."

Sjølvvalt:
Maktens ansikter.

 

8. Aas, Katja Franko (Dr.polit) 2003
Avhandling
From Faust to Macintosh: Sentencing in the Age og Information

Prøveforelesinger
Oppgitt:
Sentencing in the Age of Information: An Assessment of Sentencing Policy in Scandinavia Present and Future.

Sjølvvalt:
The Body does not Lie.

 

7. Sollund, Ragnhild Aslaug (Dr.polit) 2003
Avhandling
Rammer, rom og mobilitet. Innvandrerkvinners arbeidsliv.

Prøveforelesinger
Oppgitt:
Det blir ofte påstått at innvandrerdominerte jobbkategorier sakker akterut mht. attraktivitet i forhold til andre yker. Drøft spørsmålet i lys av den internasjonale litteraturen og din egne observasjoner.

Sjølvvalt:
Spesiesisme, rasisme og sexisme - beslektede fenomener?

 

6. Bakketeig, Elisiv (Dr.philos) 2000
Avhandling
Rettsapparatet som sosialt system i saker om seksuelle overgrep mot barn.

Prøveforelesinger
Oppgitt:
Drøft mulige vekselvirkninger mellom holdninger i seksuelle overgrep mot barn og strafferettssystemets behandling av denne type saker.

Sjølvvalt:
Hvorfor er feltet seksuelle overgrep mot barn preget av ensidige og stereotype oppfatninger?

 

5. Giertsen, Hedda (Dr.philos) 2000
Avhandling
K og måter å forstå drap på.

Prøveforelesinger
Oppgitt:
Diskuter forholdet mellom kriminologi og kriminalpolitikk.

Sjølvvalt:
"Pesten" av Albert Camus som utgangspunkt for noen kriminologiske diskusjoner.

 

4. Hennum, Ragnhild (Dr.philos) 1999
Avhandling
Bevis i saker om seksuelle overgrep mot barn.

Prøveforelesinger
Oppgitt:
Det juridiske og det samfunnsvitenskapelige blikket på seksuallovbrudd - kollisjon eller komplementaritet?

Sjølvvalt:
Finnes det alternativer til dagens rettslige behandling av saker om seksuelle overgrep mot barn?
 

3. Larsson, Paul (Dr.polit)1998
Avhandling
I lovens grenseland. Banksertifikatordningen 1985-95.

Prøveforelesinger
Oppgitt:
Drøft eksempler på klassiske og nyere teorier om ungdomskriminalitet, sett i forhold til begrepene «determinisme» og «rasjonalitet».

Sjølvvalt:
Monster, visst fins de.

 

2. Ólafsdóttir, Hildigunnur (Dr.philos)1998
Avhandling
Alcoholics Anonymous in Iceland. From Marginality to Mainstream Culture.

Prøveforelesinger
Oppgitt:
Å ta risiko i livet og måter man kan styre dem på.

Sjølvvalt:
Den islandske alkoholpolitikkens nedtrapping mot århundrets slutt: Fra styring til behandling og forebyggelse.

 

1. Skjørten, Kristin (Dr.philos) 1993
Avhandling
Voldsbilder i hverdagen. Om menns forståelser av kvinnemishandling.

Prøveforelesinger
Oppgitt:
Fremvekst og begrensning av destruktivitet i sosiale systemer.

Sjølvvalt:
Problemer ved bruk av legalstrategi mot vold og seksuelle overgrep i familien.

Av Per Jørgen Ystehede
Publisert 3. des. 2008 16:50 - Sist endra 7. juni 2021 09:59