Doktorgradsavhandlingar ved IKRS

Det har per dags dato vore avlagd 45 doktorgradar ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS). 1 juli 1991 blei Institutt for kriminologi skilt frå strafferetten (frå 1951 - 1991 var det eit institutt for kriminologi og strafferett). I 2000 blei Institutt for rettssosiologi del av IKRS.

Oversikta famner ikkje perioden før 1993 og dr.juris./dr.philos-avhandlingar innen strafferett og rettssosiologi.

45. Thomas Anton Sandøy (PhD) 2022
Avhandling: 
Alternative sanctions for young drug offenders. From punishment to help?

Prøveforelesing, oppgitt emne:
Desistance from crime, or from being criminalised

44. Özlem Gürakar-Skribeland (PhD) 2022
Avhandling:
Forced Return of Migrants to Transit Countries – A Case of Competing Sovereigns

Prøveforelesing, oppgitt emne:
Please assess the obligations and responsibilities of different states and the EU towards migrants and asylum-seekers in the Belarus-Poland border crisis, applying critical legal theory.

43. Kepinski Jacobsen, Kristina (PhD) 2021 
Avhandling:
Objektivitet og empati i avhør av fornærmede - en kvalitativ undersøkelse av norske politiavhør

Prøveforelesing, oppgitt emne:
En avhørspsykologisk analyse av Gjenopptakelseskommisjonens bemerkninger om avhørsteknikkene i etterforskningen av Baneheia-drapene, jfr. sak 2020/82.

42. Nøkleberg, Martin (PhD) 2021 
Avhandling:
Policing global hubs – A study of the Norwegian airport and maritime port security environments

Prøveforelesing, oppgitt emne:
Security as Necessary Evil? The local disruption of global transport flows: a Norwegian perspective

41. Todd-Kvam, John (PhD) 2021 
Avhandling:
Understanding desistance and penality in Norway: discourses, practices and experiences

Prøveforelesing, oppgitt emne:
A comparison of processes and structures of desistance and/or the role of probation between Norway and other countries

40. Olsen, Hilgunn (PhD) 2020
Avhandling:
Narkotikapolitikk og skadereduksjon. Dilemmaer i politiarbeid, rusbehandling og sprøyterom

Prøveforelesing, oppgitt emne:
Straff og skadereduksjon i narkotikapolitikken, idealer og realiteter.

39. Laugerud, Solveig (PhD) 2020
Avhandling:
The Legible Rape Victim: How Disciplinary Discourses in the Legal System Create a New Victim Identity

Prøveforelesing, oppgitt emne:
Situating Norway in the global struggle against sexual violence: comparative perspectives on legal systems, discursive regimes and the role of non-state actors

38. Helgesen, Janne (PhD) 2020
Avhandling:
Straff og velferd i fangebehandling av rusmiddelbrukere. En kvalitativ analyse av empowerment og samarbeid i norske rusmestringsenheter

Prøveforelesing, oppgitt emne:
Hvordan kan avhandlingens studie av brukermedvirkning og empowerment i norske fengsler bidra til forskningens diskusjon om hva eksepsjonalisme ('Nordic penal exceptionalism') egentlig innebærer og betyr?

37. Kruse, Anja Emilie (PhD) 2020
Avhandling:
The Why, the Who and the Wherefore. Explanations, self-change and social friction in men’s narratives of sexual violations

Prøveforelesing, oppgitt emne:
What can we learn from men's accounts of sexual violating behaviour and what are the benefits and dangers of engaging with them?

36. Lundgaard, Jenny Maria (PhD) 2019
Avhandling:
Kritisk kunnskap: Meningsdannelse og beslutningsprosesser ved politiets operasjonssentral

Prøveforelesing, oppgitt emne:
Grenser for selvdisiplinering og selvsensur i politiforskning

35. Skyberg, Lisbeth Fullu (PhD) 2019
Avhandling:
Rettslige forklaringers troverdighet. En teoretisk, historisk og empirisk undersøkelse av bevismuntlighetens betydning for vurdering av troverdighet i straffesaker  

Prøveforelesing, oppgitt emne:
Prinsippet om fri bevisvurdering i et komparativt rettshistorisk og psykologisk perspektiv

34. Ellefsen, Rune (PhD) 2018
Avhandling:
Performing and policing transgressive protest: A relational approach to the SHAC-HLS conflict in Britain (1999–2014)

Prøveforelesing, oppgitt emne:
In the dissertation, the trajectory of the British animal rights campaigners Stop Huntingdon Animal Cruelty (SHAC) serves as a starting point from which to develop theories of the dynamics of social movement and the policing of conflict. In other words, the conflict between SHAC and Huntingdon Life Sciences (HLS) serves as a starting point for Ellefsen’s analysis of the relationship between protest and protest policing. For his trial lecture the committee would like Ellefsen to assess how the theories, models and concepts he relates to and develops in the dissertation hold up to other cases of protest and protest policing.  

33. Goyes, David Rodrigues (PhD) 2018
Avhandling:
Biopiracy from a green criminological perspective

Prøveforelesing, oppgitt emne:
How would a Southern Criminology epistemology deal with climate change as a criminological issue?

32. Houge, Anette Bringedahl (PhD) 2017
Avhandling:
“Thugs” on Trial. Narrating Conflict-Related Sexual Violence in and for International Criminal Justice

Prøveforelesing, oppgitt emne:
Narrative expressivism - a theoretical and analytical approach to international criminal law.

31. Runhovde, Siv Rebekka (PhD) 2017
Avhandling:
Policing the Illegal Trade in Wildlife. A Study of Norway and Uganda

Prøveforelesing, oppgitt emne:
Police discretion and illegal wildlife trade: dilemmas and potential solutions

30. Lindbekk, Monika (PhD) 2016
Avhandling:
Inscribing Islamic shari‘a in Egyptian marriage and divorce Law

Prøveforelesing, oppgitt emne:
What does the sociology and anthropology of law contribute to the study of legal pluralism in contemporary Muslim family Law?

29. Lohne, Kjersti (PhD) 2015
Avhandling:
Advocates of Humanity: Human Rights NGOs and the International Criminal Court

Prøveforelesing, oppgitt emne:
How can we pursue a global sociology of punishment methodologically and theoretically?  

28. Kuvoame, Moses Deyegbe (PhD) 2015
Avhandling:
In Search of Care: How marginalised street-involved Black and minority ethnic youths tackle the psychoaffective injuries of multiple and prolonged marginality in a White workfare state.

Prøveforelesing, oppgitt emne:
Why do feelings matter in criminology?

27. Wathne, Christin Thea (PhD) 2015
Avhandling:
Som å bli fremmed i eget hus - Politiets opplevelse av mening og motivasjon i lys av nye styringssystemer

Prøveforelesing, oppgitt emne:
New Public Management og endrede motivasjonsmønstre blant offentlig ansatte 

26. Flaatten, Sverre (PhD) 2015
Avhandling:
Høyesteretts lenker - Straffeutmåling i etterkrigstiden: en fortolkning med utgangspunkt i vinningslovbrudd

Prøveforelesing, oppgitt emne:
Samfunnsvitenskapelig forskning på strafferetten - rettssosiologiens oppgave og forhold til andre fagfelt.

25. Kolmannskog, Vikram (Dr.philos) 2014
Avhandling:
We are in between - Securing effective rights for persons displaced in the context of climate change and natural hazard-related disasters

Prøveforelesing, oppgitt emne:
How can sociology of law contribute to a better understanding of what rights need to be protected for people susceptible to displacement by climate change and environmental stress? How might such people be protected and who should afford such protection?

Sjølvvalt:
Exploring the protection of Somalis and Ethiopians who moved to Yemen in the context of drought and disasters on the Horn of Africa.

24. Nafstad, Ida (PhD) 2013
Avhandling:
Et anstendig menneske: Møter mellom rusbrukere og det offentlige rom i Oslo

Prøveforelesing, oppgitt emne:
Tilgangen til byens offentlige rom: et spørsmål om makt og motstand?

23. Grøvdal, Yngvil (PhD) 2012
Avhandling:
En vellykket sak? Kvinner utsatt for mishandling møter strafferettsapparatet

Prøveforelesing, oppgitt emne:
Drøft fordeler og ulemper ved alternative konfliktløsninger i saker med vold i nære relasjoner.

22. Lied, Camilla (PhD) 2011
Avhandling:
Irriterende til stede. Om gatejuristar i Oslo og København

Prøveforelesing, oppgitt emne:
Gatejuristens utvikling og posisjonering sett i samfunnsmessig og rettssosiologisk perspektiv.

21. Ugelvik, Thomas (PhD) 2010
Avhandling:
Å være eller ikke være fange – Frihet som praksis i et norsk mannsfengsel.

Prøveforelesing, oppgitt emne:
Hverdagsliv i totale institusjoner: Hvilke bidrag gir analyser med utgangspunkt i interpellasjon, performativitet og motmakt i forhold til den klassiske institusjonsforskningens fokus på struktur og kultur?

20. Christoffersen, Jan Georg (Dr.philos) 2009
Avhandling:
Sikkerhetsstyring i skipsfarten 1998 - 2008. Bakgrunnsfaktorer for reguleringsmessig etterlevelse og overtredelse av ISM-koden. 

Prøveforelesing, oppgitt emne:
ISM reguleringen i et kriminologisk perspektiv, og selvalgt emne: Mellom profitt og moral: Kontroll med ulovlig, urapportert og uregulert (UUU-fiske).

19. Rachlew, Asbjørn (PhD) 2009
Avhandling:
Justisfeil ved politiets etterforskning - noen eksempler og forskningsbaserte mottiltak

Prøveforelesing:
Å forske på sine egne - metodiske og etiske utfordringer knyttet til forskning på egen profesjon.

18. Axelsen, Niels Kr. (Dr. juris) 2008
Avhandling:
Mellommenn og Markedsmisbruk. Om den strafferettslige reguleringen av mellommenn i verdipapirhandel og de reelle handlingsmønstre - en analyse i skjæringspunktet mellom rettsdogmatikk og kriminologi

Prøveforelesing, oppgitt emne:
Gir den nye verdipapirhandelloven svar på kritikken av reguleringen av mellommannsvirksomhet i verdipapirhandelen som avhandlingen reiser?

Prøveforelesing, oppgitt emne:
Skyldkrav til ledelsen i foretak som vilkår for foretaksstraff

17. Dullum, Jane  (Dr. polit) 2008 
Avhandling:
Fra oppbevaring til risikohåndtering? Om nedbygging av de psykiatriske institusjonene

Prøveforelesing, oppgitt emne:
Drøft likheter og forskjeller mellom fengslenes og de psykiatriske institusjonenes utvikling og samfunnsmessige funksjon

Prøveforelesing, sjølvvalt:
Rettsliggjøring og rettssikkerhet i psykiatrien

16. Hammerlin, Yngve  (Dr. philos) 2008
Avhandling:
Om fangebehandling, fange- og menneskesyn i norsk kriminalomsorg i anstalt fra 1970 - 2007

Prøveforelesing, oppgitt emne:
Kan en straffeinstitusjon ha et innhold som gjør at dens trekk som straffeinstitusjon tones sterkt ned og eventuelt forsvinner? Fins det eksempler på slike institusjoner, hva er eventuelt deres hovedtrekk? Er det i så fall rimelig å kalle dette fengsel?

Prøveforelesing, sjølvvalt:
Problemet selvmord i norske fengsler

15. Johansen, Nicolay B. (PhD) 2008  
Avhandling:
Sosial kontroll i byer. To tradisjoner etter Durkheim og Tönnies

Prøveforelesing, oppgitt emne:
Forståelse av vold i storbyer: Hvilke muligheter gir Norbert Elias’ samfunnsteori og eventuelt andre og nyere sosiologiske perspektiver for å overskride motsetningen mellom et sanksjonsperspektiv og et perspektiv med vekt på kollektive representasjoner når utviklingen skal forklares?

14. Brottveit, Gudrun (Dr. polit) 2007
Avhandling:
Seksuelle overgrep mot barn - en fortolkende tilnærming til barnevernsarbeidernes forståelse

Prøveforelesing, oppgitt emne:
Hva kan kriminologer lære av sosialarbeidere og hva kan sosialarbeidere lære av kriminologer?

Prøveforelesing, sjølvvalt:
Et kriminologisk blikk på barnevernets rolle i behandlingen av seksuelle overgrepssaker

13. Neumann, Cecilie E. Basberg (Dr. polit) 2007
Avhandling:
Det bekymrede blikket. en studie av helsesøstres handlingsbetingelser

Prøveforelesing, oppgitt emne:
Helsesøsterprofesjonens yrkesutøvelse i en flerkulturell sammenheng

Prøveforelesing, sjølvvalt:
Makt, kunnskap og omsorg

12. Jon, Nina (Dr.polit) 2006
Avhandling:
En skikkelig gutt - arbeidet med å forme en passende maskulinitet. Foldin verneskole 1953-1970.

Prøveforelesing, oppgitt emne:
Utkast til en sammenlignende analyse av de statlige verneskolene Bjerketun for jenter og Foldin for gutter på 1950- og 60-tallet.

Prøveforelesing, sjølvvalt:
Jenter, vold og cowboymaskulinitet.

11. Gundhus, Helene O. (Dr. polit) 2006 
Avhandling:
For sikkerhets skyld. IKT, yrkeskulturer og kunnskapsarbeid i politiet

Prøveforelesing, oppgitt emne:
Drøft dine suksesskriterier for godt politiarbeid

Prøveforelesing, sjølvvalt:
Risikodiskurser og risikovurderinger

10. Lomell, Heidi Mork (Dr. polit) 2005
Avhandling:
Det selektive overblikk. En studie av videoovervåkningspraksis.

Prøveforelesing, oppgitt emne:
Det offentlige rommets betydning i kriminalpolitikken

Prøveforelesing, sjølvvalt:
Menneskerettigheter er vel og bra - men for hvem? Offeret eller gjerningsmannen?

9. Scherdin, Lill (Dr.philos) 2004
Avhandling:
Kontrollkulturer og etikk, satt på spissen.

Prøveforelesing, oppgitt emne:
Betydningen av kulturelle og strukturelle forhold for forståelsen av "det frie, skapende mennesket."

Prøveforelesing, sjølvvalt:
Maktens ansikter.

8. Aas, Katja Franko (Dr.polit) 2003
Avhandling:
From Faust to Macintosh: Sentencing in the Age og Information

Prøveforelesing, oppgitt emne:
Sentencing in the Age of Information: An Assessment of Sentencing Policy in Scandinavia Present and Future.

Prøveforelesing, sjølvvalt:
The Body does not Lie.

7. Sollund, Ragnhild Aslaug (Dr.polit) 2003
Avhandling:
Rammer, rom og mobilitet. Innvandrerkvinners arbeidsliv.

Prøveforelesing, oppgitt emne:
Det blir ofte påstått at innvandrerdominerte jobbkategorier sakker akterut mht. attraktivitet i forhold til andre yker. Drøft spørsmålet i lys av den internasjonale litteraturen og din egne observasjoner.

Prøveforelesing, sjølvvalt:
Spesiesisme, rasisme og sexisme - beslektede fenomener?

6. Bakketeig, Elisiv (Dr.philos) 2000
Avhandling:
Rettsapparatet som sosialt system i saker om seksuelle overgrep mot barn.

Prøveforelesing, oppgitt emne:
Drøft mulige vekselvirkninger mellom holdninger i seksuelle overgrep mot barn og strafferettssystemets behandling av denne type saker.

Prøveforelesing, sjølvvalt:
Hvorfor er feltet seksuelle overgrep mot barn preget av ensidige og stereotype oppfatninger?

5. Giertsen, Hedda (Dr.philos) 2000
Avhandling:
K og måter å forstå drap på.

Prøveforelesing, oppgitt emne:
Diskuter forholdet mellom kriminologi og kriminalpolitikk.

Prøveforelesing, sjølvvalt:
"Pesten" av Albert Camus som utgangspunkt for noen kriminologiske diskusjoner.

4. Hennum, Ragnhild (Dr.philos) 1999
Avhandling:
Bevis i saker om seksuelle overgrep mot barn.

Prøveforelesing, oppgitt emne:
Det juridiske og det samfunnsvitenskapelige blikket på seksuallovbrudd - kollisjon eller komplementaritet?

Prøveforelesing, sjølvvalt:
Finnes det alternativer til dagens rettslige behandling av saker om seksuelle overgrep mot barn?

3. Larsson, Paul (Dr.polit) 1998
Avhandling:
I lovens grenseland. Banksertifikatordningen 1985-95.

Prøveforelesing, oppgitt emne:
Drøft eksempler på klassiske og nyere teorier om ungdomskriminalitet, sett i forhold til begrepene «determinisme» og «rasjonalitet».

Prøveforelesing, sjølvvalt:
Monster, visst fins de.

2. Ólafsdóttir, Hildigunnur (Dr.philos) 1998
Avhandling:
Alcoholics Anonymous in Iceland. From Marginality to Mainstream Culture.

Prøveforelesing, oppgitt emne:
Å ta risiko i livet og måter man kan styre dem på.

Prøveforelesing ,sjølvvalt:
Den islandske alkoholpolitikkens nedtrapping mot århundrets slutt: Fra styring til behandling og forebyggelse.

1. Skjørten, Kristin (Dr.philos) 1993
Avhandling:
Voldsbilder i hverdagen. Om menns forståelser av kvinnemishandling.

Prøveforelesing, oppgitt emne:
Fremvekst og begrensning av destruktivitet i sosiale systemer.

Prøveforelesing, sjølvvalt:
Problemer ved bruk av legalstrategi mot vold og seksuelle overgrep i familien.

Publisert 21. mai 2022 20:32 - Sist endra 25. mai 2022 11:03