Leif Petter Olaussen

English version of this page
Rom 656
Treffetider Kan avtales per e-post eller telefon
Brukernavn
Besøksadresse Kristian Augusts gate 17 Domus Juridica 8.etg 0164 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Faglige kompetanseområder

Olausen har arbeidet med ulike temaer innen kriminologi/rettssosiologi:

 • Endringer i ulike typer av politianmeldt kriminalitet og bruk av straff
 • Kriminalstatistikken – oppbygging, endringer og pålitelighet.
 • Folks utsatthet for ulike typer av kriminalitet og tilbøyelighet til politianmelde det de har vært utsatt for.
 • Frykt for å bli utsatt for vold eller for innbruddstyveri
 • Sammenhenger mellom vold og alkoholbruk.
 • Politiets oppklaring av kriminalitet
 • Folks utsatthet for kriminalitet og deres tillit til politiet
 • Lekdommernes betydning for folks tillit til domstoler
 • Fører økt politibemanning til at det blir mindre kriminalitet?
 • Folks holdninger til straff
 • Grunnleggende fenomenforståelse og forklaringsmåter i kriminologi og rettssosiologi

 

 

Emneord: Kriminologi og rettssosiologi

Publikasjoner

Olaussen, Leif Petter (2015). Juristprofesjonen - en lagdelt sosial elitegruppe. Kritisk juss.  ISSN 0804-7375.  41(3), s 134- 160

Olaussen, Leif Petter (2015). Prisonisering - en ubekreftet "jernlov" om sosialt liv bak murene. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. ISSN 0029-1528.  102(3), s 276- 302

Olaussen, Leif Petter (2014). Concordance between Actual Level of Punishment and Punishments suggested by Lay People - but With less use of Imprisonment. Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice. ISSN 1894-4183.  2(1), s 69- 99

Olaussen, Leif Petter (2014). Kriminalitetens eksistens - fortegnet opprydding. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab.  ISSN 0029-1528. 101(2), s 205- 209

Olaussen, Leif Petter (2010). Clearance Rates: Indicators of Certainty of Punishment or Marginal Utility of Police Investigations?, In  Law and Economics.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-33611-0.  kapittel. s 185 – 203

Olaussen, Leif Petter (2009). Folks holdninger til noen klassiske rettsstatsverdier. Materialisten, årgang 37, nr. 3, s. 60-78

 • Olaussen, Leif Petter (2020). Det er en myte at folk ønsker mer bruk av fengsel, I: Jane Vibeke Dullum; Kristian Andenæs & Astrid Renland (red.),  En fengslende historie. Festskrift til KROM - Norsk forening for kriminalreform 50 år.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-4222-0.  1.  s 196 - 214
 • Olaussen, Leif Petter (2019). Invalid test of the proximity hypothesis in the Scandinavian panel study of penal attitudes. European Journal of Criminology.  ISSN 1477-3708.  s 1- 19 . doi: 10.1177/1477370819854183
 • Olaussen, Leif Petter (2017). Gode grunner for tvil. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  130(1), s 107- 108 . doi: 10.18261/issn.1504-3096-2017-01-05
 • Olaussen, Leif Petter (2016). Holdbart - utover rimelig tvil? Noen kommentarer til en enkeltstudie.. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  129(1), s 74- 82
 • Olaussen, Leif Petter (2015). Juristprofesjonen - en lagdelt sosial elitegruppe. Kritisk juss.  ISSN 0804-7375.  41(3), s 134- 160
 • Olaussen, Leif Petter (2015). Prisonisering - en ubekreftet "jernlov" om sosialt liv bak murene. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab.  ISSN 0029-1528.  102(3), s 276- 302 . doi: 10.7146/ntfk.v102i3.71826
 • Olaussen, Leif Petter (2014). Concordance between Actual Level of Punishment and Punishments suggested by Lay People - but With less use of Imprisonment. Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice (BJCLCJ).  ISSN 1894-4183.  2(1), s 69- 99 . doi: 10.15845/bjclcj.v2i1.619
 • Olaussen, Leif Petter (2014). Kriminalitetens eksistens - fortegnet opprydding. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab.  ISSN 0029-1528.  101(2), s 205- 209 . doi: 10.7146/ntfk.v101i2.70170
 • Olaussen, Leif Petter (2011). De nordiske rettsbevissthetsundersøkelsene – noen metodekritiske betraktninger. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab.  ISSN 0029-1528.  98(3), s 209- 277 . doi: 10.7146/ntfk.v98i3.70113
 • Olaussen, Leif Petter (2011). Tilsvar til replikk om rettsbevissthetsundersøkelsene. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab.  ISSN 0029-1528.  98(3), s 239- 244 . doi: 10.7146/ntfk.v98i3.70115
 • Olaussen, Leif Petter (2010). Clearance Rates: Indicators of Certainty of Punishment or Marginal Utility of Police Investigations?, In  Law and Economics.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-33611-0.  kapittel.  s 185 - 203
 • Olaussen, Leif Petter; Balvig, Flemming; Gunnlaugsson, Helgi; Jerre, Kristina & Tham, Henrik (2010). Den nordiske retsbevidsthedsundersøgelse. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab.  ISSN 0029-1528.  97(3), s 232- 250
 • Olaussen, Leif Petter (2009). Folks holdninger til noen klassiske rettsstatsverdier. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt.  ISSN 0801-3055.  37(3), s 60- 78
 • Olaussen, Leif Petter (2008). Kriminalisering av graffiti – moral versus disiplinering som forklaring. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt.  ISSN 0801-3055.  36(1), s 63- 75
 • Olaussen, Leif Petter (2008). Utviklingen i tradisjonell forbrytelseskriminalitet det kommende tiåret. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  47(4), s 195- 219
 • Olaussen, Leif Petter (2007). Kontrolltyper, kriminalitet og samfunn. Kritikk av Nils Christies kontrollteori om kriminalitet. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  48(1), s 91- 124
 • Olaussen, Leif Petter (2006). I funksjonstenkingens disiplinerende grep. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift.  ISSN 0105-1121.  (2), s 72- 74
 • Olaussen, Leif Petter (2006). Mer utbredt aksept for fengselsstraff i den norske befolkningen. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab.  ISSN 0029-1528.  93(2), s 160- 180
 • Olaussen, Leif Petter (2006). Norske husstanders utsatthet for boliginnbrudd og enkelte andre former for tyveri. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  45(6), s 342- 359
 • Olaussen, Leif Petter (2006). Politianmeldelse - handlingers alvorlighet og sosial avstand. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab.  ISSN 0029-1528.  (3), s 306- 316
 • Olaussen, Leif Petter (2005). Balvig, F., L. Holmberg og A.-S. Sørensen: Ringstedforsøget. Livsstil og forebyggelse i lokalsamfundet. Jurist- og Økonomfobundets Forlag, København 2005. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab.  ISSN 0029-1528.  (4), s 323- 327
 • Olaussen, Leif Petter (2005). Konspirativ funksjonstenking i norsk rettssosiologi. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift.  ISSN 0105-1121.  (3), s 51- 60
 • Olaussen, Leif Petter (2005). Uenighetens kjerne: kriminalitetens "vesen". Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab.  ISSN 0029-1528.  (4), s 296- 297
 • Olaussen, Leif Petter (2005). Follks tillit til og medvirkning i domstolene. Tidsskrift for strafferett.  ISSN 1502-685X.  (2), s 119- 143
 • Olaussen, Leif Petter (2004). Fruktbarhet sikres ved argumentasjon, ikke med erklæringer. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab.  ISSN 0029-1528.  (5), s 408- 412
 • Olaussen, Leif Petter (2004). Hvorfor er kriminalitet en sosial realitet?. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab.  ISSN 0029-1528.  (1), s 24- 38
 • Olaussen, Leif Petter (2004). Oppklaringsprosenten - en indikator på hva?. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  (Årg. 43, nr 7/8), s 440-463 : ill.
 • Olaussen, Leif Petter (1998). Kan menn si til kvinner at de er redde?. Samfunnsspeilet : Tidsskrift om levekår og livsstil.  ISSN 0801-7603.  (2), s 16- 19
 • Olaussen, Leif Petter (1995). Angst for voldskriminalitet i Norge. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab.  ISSN 0029-1528.  (4), s 249- 272
 • Olaussen, Leif Petter (1995). Voldskriminalitetens utvikling de to siste tiårene. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab.  ISSN 0029-1528.  82(2), s 97- 116
 • Olaussen, Leif Petter (1995). Voldsutvikling og samfunnsendringer i Norge. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  (4 og 5), s 323- 338
 • Olaussen, Leif Petter (1993). Frykt for innbruddstyveri. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  s 596- 610
 • Olaussen, Leif Petter (1991). Barnevern i Lilleby, I:  Fra inntak til tiltak. Analyse av saksbehandling, organisering og fagutvikling i barnevernet.  Barnevernets utviklingssenter. Rapport 1991:5.  Kap. 6.  s 179 - 217
 • Olaussen, Leif Petter (1991). Bekymringssaker i Lørenskog Barnevern, I:  Fra inntak til tiltak. Analyse av saksbehandling, organisering og fagutvikling i barnevernet.  Barnevernets utviklingssenter. Rapport 1991:5.  kap. 2.  s 36 - 43
 • Olaussen, Leif Petter (1991). Etterforskning eller forebygging som hovedstrategi i politiets arbeid mot kriminalitet?. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  s 162- 174
 • Olaussen, Leif Petter (1991). Saksmengde og registreringspraksis i barnevernet, I:  Fra inntak til tiltak. Analyse av saksbehandling, organisering og fagutvikling i barnevernet.  Barnevernets utviklingssenter. Rapport 1991:5.  kap. 1.  s 8 - 36
 • Olaussen, Leif Petter; Ogden, Terje; Kristiansen, Kikkan U.; Killén, Kari & Larsen, Erik (1991). Meldingsfasen i barnevernsaker - eksempler fra fire sosialkontor, I:  Fra inntak til tiltak. Analyse av saksbehandling, organisering og fagutvikling i barnevernet.  Barnevernets utviklingssenter. Rapport 1991:5.  kap. 2.  s 44 - 85
 • Olaussen, Leif Petter (1988). Et rammeverk for planlegging av tiltaksutvikling - En utfordring for barnevernet?, I: Erik Larsen (red.),  Utviklingsperspektiver på praktisk barnevern.  TANO forlag.  ISBN 82-518-2479-6.  kap. 11.  s 192 - 208
 • Olaussen, Leif Petter (1988). Kriminalitetserfaringer og tillit til politiet. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab.  ISSN 0029-1528.  75(3), s 180- 192
 • Olaussen, Leif Petter & Ogden, Terje (1988). Hvordan kan forskning og utviklingsarbeid bidra til faglig styrking av barnevernet?, I: Erik Larsen (red.),  Utviklingsperspektiver på praktisk barnevern.  TANO forlag.  ISBN 82-518-2479-6.  kap. 1.  s 11 - 22
 • Olaussen, Leif Petter (1983). Angst for vold og alvorlig sjikane. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  s 115- 134
 • Olaussen, Leif Petter (1982). Selvrapportert utsatthet for kriminalitet. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab.  ISSN 0029-1528.  (4), s 178- 197
 • Olaussen, Leif Petter (1976). Avspeiler straffen arbeidsmarkedssituasjonen?. Sosiologi i dag.  ISSN 0332-6330.  (4), s 32- 40
 • Olaussen, Leif Petter (1975). Skjerpede reaksjoner overfor unge lovovertredere. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab.  ISSN 0029-1528.  (3-4), s 230- 245

Se alle arbeider i Cristin

 • Olaussen, Leif Petter (2013). Hva synes folk om straffenivået? En empirisk undersøkelse. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-719-0.  237 s.
 • Olaussen, Leif Petter; Berg, Per Lasse & Johansen, Steinar (1972). På steingrunn. Skolen i Ungdomsfengslet. Pax Forlag.  ISBN 82-530-0499-0.  120 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Olaussen, Leif Petter (2017). Eide, Erling: Bevisvurdering. Usikkerhet og sannsynlighet. Oslo, Cappelen Damm Akademisk 2016.. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  (1), s 112- 114
 • Olaussen, Leif Petter (2017). «Menneskerettigheter for spesielt interesserte»: Bokomtale av Føllesdal, A., M. Ruud og G. Ulfstein (red.): Menneskerettighetene og Norge. Rettsutvikling, rettsliggjøring og demokrati. Universitetsforlaget, Oslo 2017.. Ny Tid.  ISSN 0809-9049.  (Oktober) . doi: https://www.nytid.no/menneskerettigheter-spesielt-interesserte/
 • Olaussen, Leif Petter (2017). Uetterrettelig om anklager om overgrep mot barn. Advokatbladet.  ISSN 0801-3020.  (3), s 47
 • Olaussen, Leif Petter (2016). Anne-Marie Frøseth, Linda Gröning og Rasmus H. Wandall (red.): Rettsfølelsen i strafferettssystemet - perspektiver fra teori og praksis.. Tidsskrift for strafferett.  ISSN 1502-685X.  16(3), s 312-313
 • Olaussen, Leif Petter (2016). Hvorfor er Durkheim, Weber og Searle relevante? Et svar til Nicolay B. Johansen. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab.  ISSN 0029-1528.  103(1), s 96- 99
 • Olaussen, Leif Petter (2016). Torfinn Langelid: Bot og betring? Fengselsundervisninga si historie i Noreg, Cappelen Damm AS, 2015. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab.  ISSN 0029-1528.  103(1), s 102- 104
 • Olaussen, Leif Petter (2014). Concordance between Actual Level of Punishment and Punishments suggested by Lay People - but With less use of Imprisonment.
 • Olaussen, Leif Petter (2013). Straff - men ikke uten hensyn til den dømtes fremtid.
 • Olaussen, Leif Petter (2011). Den drepte uten snev av skyld. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Olaussen, Leif Petter (2011, 01. januar). Folks holdninger til straff. [Radio].  NRK P2 - Verdibørsen.
 • Olaussen, Leif Petter (2011). Forberedt kommentar til Anders Hellströms paper:”Help! The Populists are coming.”.
 • Olaussen, Leif Petter (2011). Fører dommernærhet til tiltalte til mildere straff?.
 • Olaussen, Leif Petter (2011). Holdninger til straff i Norge.
 • Olaussen, Leif Petter (2011). Kriminaliteten finnes ikke - mer enn et politisk slagord. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Olaussen, Leif Petter (2011). Passende straff for heroinsmugling. Rus & samfunn.  ISSN 1500-8614.  (4), s 30- 32
 • Olaussen, Leif Petter (2011). Psykiatrien og utfordringen Breivik. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.
 • Olaussen, Leif Petter (2011). Results from the Norwegian focus groups.
 • Olaussen, Leif Petter (2011). Sence of Justice and Moral Intuitions among Norwegian Citizens.
 • Olaussen, Leif Petter (2010). Folks holdninger til straff: Resultater i Norge.
 • Olaussen, Leif Petter (2010, 13. september). Fordommer mot Ali er ikke påvist.  Dagsavisen.
 • Olaussen, Leif Petter (2009). Replikk til Rasmus H. Wandall. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab.  ISSN 0029-1528.  96(2), s 192- 193
 • Olaussen, Leif Petter (2007). Anyone with eyes can see SA is facing a crime crisis. Pretoria News.
 • Olaussen, Leif Petter (2007). Sluttreplikk til Nils Christie. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  48, s 429- 433
 • Olaussen, Leif Petter (2007). Utviklingen i tradisjonell forbrytelseskriminalitet fram mot 2018.
 • Olaussen, Leif Petter (2006). Bokomtale:Britta Kyvsgaard (red.):Hvad virker-hvad virker ikke? Kundskapbsbaseret Kriminalpolitik og praksis. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2006. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt.  ISSN 0801-3055.  (3), s 161- 164
 • Olaussen, Leif Petter (2005). Flemming Balvig og Lars Holmberg: Politi & Tryghed. Forsøg med nærpoliti i Danmark. Jurist- og Økonomiforbundets Forlag. København 2004. ISBN 087-574-0158-6. 273 sider. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  (7-8), s 509- 511
 • Olaussen, Leif Petter (2005). Folks oppfatninger av kriminalitet og politiservice.
 • Olaussen, Leif Petter (2004). Bokanmeldelse av: Jerzy Sarnecki: Introduktion till kriminologi, Lund Studentlitteratur 2003. 473 sider. ISBN: 91-44-0746-4. Tidsskrift for strafferett.  ISSN 1502-685X.  (3), s 381- 384
 • Olaussen, Leif Petter (2003). "Confidence in the Courts among Norwegians". I: Crime and Crime Control in an Integrating Europe.
 • Olaussen, Leif Petter (2003). "Folks tillit til domstolene". I: Andenæs K. og Th. Mathiesen (red.): Rettssosiologisk verktøykasse. Bidrag fra norsk rettssosiologi i årenes løp. (Kompendium), s. 248-292.
 • Olaussen, Leif Petter (2000). Bokomtale av: Bjørgo T. og Y. Carlson: Vold, rasisme og ungdomsgjenger - Forebygging og bekjempelse, Oslo: Tano Aschehoug 1999. Kritisk juss.  ISSN 0804-7375.  (nr 1-2), s 158- 160
 • Olaussen, Leif Petter (2000). Bokomtale av: Bratholm A.:Politi, påtalemyndighet, presse og rettssikkerhet. Politivoldsaken i Bergen - foran og bak kulissene. Oslo: Tano Aschehoug 1999. Journalisten.  ISSN 0332-7108.  (nr 8), s 8- 8
 • Olaussen, Leif Petter (1999). I stedet for politidirektorat. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Olaussen, Leif Petter; Christie, Nils & Mathiesen, Thomas (1999). Angstbølgen og tallenes tale. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Skjørten, Kristin; Bjørgo, Tore & Olaussen, Leif Petter (1999). Forskning om vold.
 • Olaussen, Leif Petter (1998). Er juryordningen betryggende nok?. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  (7), s 436- 440
 • Olaussen, Leif Petter (1997). Seksti millioner mot vold: Har det hjulpet?.
 • Skjørten, Kristin; Olaussen, Leif Petter & Bjørgo, Tore (1997). Forskning om vold.
 • Olaussen, Leif Petter (1996). Alkoholpolitikk og vold - finnes det en sammenheng?.
 • Olaussen, Leif Petter (1996). Kriminalstatistikk og virkelighet.
 • Olaussen, Leif Petter (1996). Kriminalstatistikk som målestokk for kriminalitetsutviklingen. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Olaussen, Leif Petter (1995). Beruselse, utelivsdeltakelse og utsatthet for vold.
 • Olaussen, Leif Petter (1995). Om drapsutviklingens flertydighet.
 • Olaussen, Leif Petter (1992). Introduksjon til kriminalstatistikken.
 • Olaussen, Leif Petter (1991). HVILKE FØLGER FÅR ØKT POLITIBEMANNING?.
 • Olaussen, Leif Petter (1991). Taushetsplikt og samarbeid på barnevernsområdet. Tidsskriftet Norges Barnevern.  ISSN 0800-1014.  (2), s 27- 34
 • Olaussen, Leif Petter; Ogden, Terje; Killén, Kari & Larsen, Erik (1991). Fra inntak til tiltak. Analyse av saksbehandling, organisering og fagutvikling i barnevernet.
 • Olaussen, Leif Petter (1990). Konfliktråd blir permanent skuebrød. Tidsskriftet Norges Barnevern.  ISSN 0800-1014.  (3), s 34- 38
 • Olaussen, Leif Petter (1986). Folks utsatthet og angst for kriminalitet, bruk av sikringstiltak og holdninger til politiet og politiets prioriteringer.
 • Olaussen, Leif Petter (1981). Om kriminalstatistikken. Datagrunnlag, opptellingsprinsipper og brukerproblemer.
 • Olaussen, Leif Petter (1978). Tradisjonell kriminalitet i Norge.
 • Olaussen, Leif Petter (1977). Politi og presse. Kritisk juss.  ISSN 0804-7375.  (3-4), s 57- 62
 • Olaussen, Leif Petter & Jensen, An-Magritt (1977). Brukerbok til dataarkivet, Del 1.
 • Olaussen, Leif Petter & Sørensen, Robert (1977). Norwegian Criminology and Changes in Political and Ideological Structure.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 10. nov. 2008 14:37 - Sist endret 7. sep. 2016 11:13

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter