Leif Petter Olaussen

Professor em.
English version of this page
Telefon 95463277
Rom 656
Treffetider Kan avtales per e-post eller telefon
Brukernavn

Faglige kompetanseområder

Olausen har arbeidet med ulike temaer innen kriminologi/rettssosiologi:

 • Endringer i ulike typer av politianmeldt kriminalitet og bruk av straff
 • Kriminalstatistikken – oppbygging, endringer og pålitelighet.
 • Folks utsatthet for ulike typer av kriminalitet og tilbøyelighet til politianmelde det de har vært utsatt for.
 • Frykt for å bli utsatt for vold eller for innbruddstyveri
 • Sammenhenger mellom vold og alkoholbruk.
 • Politiets oppklaring av kriminalitet
 • Folks utsatthet for kriminalitet og deres tillit til politiet
 • Lekdommernes betydning for folks tillit til domstoler
 • Fører økt politibemanning til at det blir mindre kriminalitet?
 • Folks holdninger til straff
 • Grunnleggende fenomenforståelse og forklaringsmåter i kriminologi og rettssosiologi

 

 

Emneord: Kriminologi og rettssosiologi

Publikasjoner

Olaussen, Leif Petter (2015). Juristprofesjonen - en lagdelt sosial elitegruppe. Kritisk juss.  ISSN 0804-7375.  41(3), s 134- 160

Olaussen, Leif Petter (2015). Prisonisering - en ubekreftet "jernlov" om sosialt liv bak murene. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. ISSN 0029-1528.  102(3), s 276- 302

Olaussen, Leif Petter (2014). Concordance between Actual Level of Punishment and Punishments suggested by Lay People - but With less use of Imprisonment. Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice. ISSN 1894-4183.  2(1), s 69- 99

Olaussen, Leif Petter (2014). Kriminalitetens eksistens - fortegnet opprydding. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab.  ISSN 0029-1528. 101(2), s 205- 209

Olaussen, Leif Petter (2010). Clearance Rates: Indicators of Certainty of Punishment or Marginal Utility of Police Investigations?, In  Law and Economics.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-33611-0.  kapittel. s 185 – 203

Olaussen, Leif Petter (2009). Folks holdninger til noen klassiske rettsstatsverdier. Materialisten, årgang 37, nr. 3, s. 60-78

 • Olaussen, Leif Petter (2020). Det er en myte at folk ønsker mer bruk av fengsel. I Dullum, Jane Vibeke; Andenæs, Kristian & Renland, Astrid (Red.), En fengslende historie. Festskrift til KROM - Norsk forening for kriminalreform 50 år. Pax Forlag. ISSN 978-82-530-4222-0. s. 196–214.
 • Olaussen, Leif Petter (2019). Invalid test of the proximity hypothesis in the Scandinavian panel study of penal attitudes. European Journal of Criminology. ISSN 1477-3708. s. 1–19. doi: 10.1177/1477370819854183.
 • Olaussen, Leif Petter (2017). Gode grunner for tvil. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. 130(1), s. 107–108. doi: 10.18261/issn.1504-3096-2017-01-05.
 • Olaussen, Leif Petter (2016). Holdbart - utover rimelig tvil? Noen kommentarer til en enkeltstudie. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. 129(1), s. 74–82.
 • Olaussen, Leif Petter (2015). Prisonisering - en ubekreftet "jernlov" om sosialt liv bak murene. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. ISSN 0029-1528. 102(3), s. 276–302. doi: 10.7146/ntfk.v102i3.71826.
 • Olaussen, Leif Petter (2015). Juristprofesjonen - en lagdelt sosial elitegruppe. Kritisk juss. ISSN 0804-7375. 41(3), s. 134–160.
 • Olaussen, Leif Petter (2014). Kriminalitetens eksistens - fortegnet opprydding. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. ISSN 0029-1528. 101(2), s. 205–209. doi: 10.7146/ntfk.v101i2.70170.
 • Olaussen, Leif Petter (2014). Concordance between Actual Level of Punishment and Punishments suggested by Lay People - but With less use of Imprisonment. Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice (BJCLCJ). ISSN 1894-4183. 2(1), s. 69–99. doi: 10.15845/bjclcj.v2i1.619.
 • Olaussen, Leif Petter (2011). Tilsvar til replikk om rettsbevissthetsundersøkelsene. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. ISSN 0029-1528. 98(3), s. 239–244. doi: 10.7146/ntfk.v98i3.70115.
 • Olaussen, Leif Petter (2011). De nordiske rettsbevissthetsundersøkelsene – noen metodekritiske betraktninger. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. ISSN 0029-1528. 98(3), s. 209–277. doi: 10.7146/ntfk.v98i3.70113.
 • Olaussen, Leif Petter; Balvig, Flemming; Gunnlaugsson, Helgi; Jerre, Kristina & Tham, Henrik (2010). Den nordiske retsbevidsthedsundersøgelse. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. ISSN 0029-1528. 97(3), s. 232–250.
 • Olaussen, Leif Petter (2010). Clearance Rates: Indicators of Certainty of Punishment or Marginal Utility of Police Investigations? Law and Economics. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-33611-0. s. 185–203.
 • Olaussen, Leif Petter (2009). Folks holdninger til noen klassiske rettsstatsverdier. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. ISSN 0801-3055. 37(3), s. 60–78.
 • Olaussen, Leif Petter (2008). Utviklingen i tradisjonell forbrytelseskriminalitet det kommende tiåret. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. 47(4), s. 195–219.
 • Olaussen, Leif Petter (2008). Kriminalisering av graffiti – moral versus disiplinering som forklaring. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. ISSN 0801-3055. 36(1), s. 63–75.
 • Olaussen, Leif Petter (2007). Kontrolltyper, kriminalitet og samfunn. Kritikk av Nils Christies kontrollteori om kriminalitet. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. 48(1), s. 91–124.
 • Olaussen, Leif Petter (2006). I funksjonstenkingens disiplinerende grep. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. ISSN 0105-1121. s. 72–74.
 • Olaussen, Leif Petter (2006). Mer utbredt aksept for fengselsstraff i den norske befolkningen. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. ISSN 0029-1528. 93(2), s. 160–180.
 • Olaussen, Leif Petter (2006). Norske husstanders utsatthet for boliginnbrudd og enkelte andre former for tyveri. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. 45(6), s. 342–359.
 • Olaussen, Leif Petter (2006). Politianmeldelse - handlingers alvorlighet og sosial avstand. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. ISSN 0029-1528. s. 306–316.
 • Olaussen, Leif Petter (2005). Konspirativ funksjonstenking i norsk rettssosiologi. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. ISSN 0105-1121. s. 51–60.
 • Olaussen, Leif Petter (2005). Follks tillit til og medvirkning i domstolene. Tidsskrift for strafferett. ISSN 1502-685X. s. 119–143.
 • Olaussen, Leif Petter (2005). Uenighetens kjerne: kriminalitetens "vesen". Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. ISSN 0029-1528. s. 296–297.
 • Olaussen, Leif Petter (2005). Balvig, F., L. Holmberg og A.-S. Sørensen: Ringstedforsøget. Livsstil og forebyggelse i lokalsamfundet. Jurist- og Økonomfobundets Forlag, København 2005. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. ISSN 0029-1528. s. 323–327.
 • Olaussen, Leif Petter (2004). Fruktbarhet sikres ved argumentasjon, ikke med erklæringer. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. ISSN 0029-1528. s. 408–412.
 • Olaussen, Leif Petter (2004). Oppklaringsprosenten - en indikator på hva? Lov og Rett. ISSN 0024-6980.
 • Olaussen, Leif Petter (2004). Hvorfor er kriminalitet en sosial realitet? Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. ISSN 0029-1528. s. 24–38.
 • Olaussen, Leif Petter (1998). Kan menn si til kvinner at de er redde? Samfunnsspeilet : Tidsskrift om levekår og livsstil. ISSN 0801-7603. s. 16–19.
 • Olaussen, Leif Petter (1995). Angst for voldskriminalitet i Norge. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. ISSN 0029-1528. s. 249–272.
 • Olaussen, Leif Petter (1995). Voldsutvikling og samfunnsendringer i Norge. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. s. 323–338.
 • Olaussen, Leif Petter (1995). Voldskriminalitetens utvikling de to siste tiårene. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. ISSN 0029-1528. 82(2), s. 97–116.
 • Olaussen, Leif Petter (1993). Frykt for innbruddstyveri. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. s. 596–610.
 • Olaussen, Leif Petter; Ogden, Terje; Kristiansen, Kikkan U.; Killén, Kari & Larsen, Erik (1991). Meldingsfasen i barnevernsaker - eksempler fra fire sosialkontor, Fra inntak til tiltak. Analyse av saksbehandling, organisering og fagutvikling i barnevernet. Barnevernets utviklingssenter. Rapport 1991:5. s. 44–85.
 • Olaussen, Leif Petter (1991). Bekymringssaker i Lørenskog Barnevern, Fra inntak til tiltak. Analyse av saksbehandling, organisering og fagutvikling i barnevernet. Barnevernets utviklingssenter. Rapport 1991:5. s. 36–43.
 • Olaussen, Leif Petter (1991). Saksmengde og registreringspraksis i barnevernet, Fra inntak til tiltak. Analyse av saksbehandling, organisering og fagutvikling i barnevernet. Barnevernets utviklingssenter. Rapport 1991:5. s. 8–36.
 • Olaussen, Leif Petter (1991). Barnevern i Lilleby, Fra inntak til tiltak. Analyse av saksbehandling, organisering og fagutvikling i barnevernet. Barnevernets utviklingssenter. Rapport 1991:5. s. 179–217.
 • Olaussen, Leif Petter (1991). Etterforskning eller forebygging som hovedstrategi i politiets arbeid mot kriminalitet? Lov og Rett. ISSN 0024-6980. s. 162–174.
 • Olaussen, Leif Petter (1988). Et rammeverk for planlegging av tiltaksutvikling - En utfordring for barnevernet? I Larsen, Erik (Red.), Utviklingsperspektiver på praktisk barnevern. TANO forlag. ISSN 82-518-2479-6. s. 192–208.
 • Olaussen, Leif Petter & Ogden, Terje (1988). Hvordan kan forskning og utviklingsarbeid bidra til faglig styrking av barnevernet? I Larsen, Erik (Red.), Utviklingsperspektiver på praktisk barnevern. TANO forlag. ISSN 82-518-2479-6. s. 11–22.
 • Olaussen, Leif Petter (1988). Kriminalitetserfaringer og tillit til politiet. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. ISSN 0029-1528. 75(3), s. 180–192.
 • Olaussen, Leif Petter (1983). Angst for vold og alvorlig sjikane. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. s. 115–134.
 • Olaussen, Leif Petter (1982). Selvrapportert utsatthet for kriminalitet. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. ISSN 0029-1528. s. 178–197.
 • Olaussen, Leif Petter (1976). Avspeiler straffen arbeidsmarkedssituasjonen? Sosiologi i dag. ISSN 0332-6330. s. 32–40.
 • Olaussen, Leif Petter (1975). Skjerpede reaksjoner overfor unge lovovertredere. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. ISSN 0029-1528. s. 230–245.

Se alle arbeider i Cristin

 • Olaussen, Leif Petter (2013). Hva synes folk om straffenivået? En empirisk undersøkelse. Novus Forlag. ISBN 978-82-7099-719-0. 237 s.
 • Olaussen, Leif Petter; Berg, Per Lasse & Johansen, Steinar (1972). På steingrunn. Skolen i Ungdomsfengslet. Pax Forlag. ISBN 82-530-0499-0. 120 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Olaussen, Leif Petter (2017). Eide, Erling: Bevisvurdering. Usikkerhet og sannsynlighet. Oslo, Cappelen Damm Akademisk 2016. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. s. 112–114.
 • Olaussen, Leif Petter (2017). Uetterrettelig om anklager om overgrep mot barn. Advokatbladet. ISSN 0801-3020.
 • Olaussen, Leif Petter (2016). Anne-Marie Frøseth, Linda Gröning og Rasmus H. Wandall (red.): Rettsfølelsen i strafferettssystemet - perspektiver fra teori og praksis. Tidsskrift for strafferett. ISSN 1502-685X. 16(3).
 • Olaussen, Leif Petter (2016). Torfinn Langelid: Bot og betring? Fengselsundervisninga si historie i Noreg, Cappelen Damm AS, 2015. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. ISSN 0029-1528. 103(1), s. 102–104.
 • Olaussen, Leif Petter (2016). Hvorfor er Durkheim, Weber og Searle relevante? Et svar til Nicolay B. Johansen. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. ISSN 0029-1528. 103(1), s. 96–99.
 • Olaussen, Leif Petter (2014). Concordance between Actual Level of Punishment and Punishments suggested by Lay People - but With less use of Imprisonment.
 • Olaussen, Leif Petter (2013). Straff - men ikke uten hensyn til den dømtes fremtid.
 • Olaussen, Leif Petter (2011). Psykiatrien og utfordringen Breivik. Dagsavisen. ISSN 1503-2892.
 • Olaussen, Leif Petter (2011). Kriminaliteten finnes ikke - mer enn et politisk slagord. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Olaussen, Leif Petter (2011). Den drepte uten snev av skyld. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Olaussen, Leif Petter (2011). Holdninger til straff i Norge.
 • Olaussen, Leif Petter (2011). Forberedt kommentar til Anders Hellströms paper:”Help! The Populists are coming.”.
 • Olaussen, Leif Petter (2011). Fører dommernærhet til tiltalte til mildere straff?
 • Olaussen, Leif Petter (2011). Sence of Justice and Moral Intuitions among Norwegian Citizens.
 • Olaussen, Leif Petter (2011). Results from the Norwegian focus groups.
 • Olaussen, Leif Petter (2011). Passende straff for heroinsmugling. Rus & samfunn. ISSN 1500-8614. s. 30–32.
 • Olaussen, Leif Petter (2011). Folks holdninger til straff. [Radio]. NRK P2 - Verdibørsen.
 • Olaussen, Leif Petter (2010). Fordommer mot Ali er ikke påvist. [Avis]. Dagsavisen.
 • Olaussen, Leif Petter (2010). Folks holdninger til straff: Resultater i Norge.
 • Olaussen, Leif Petter (2009). Replikk til Rasmus H. Wandall. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. ISSN 0029-1528. 96(2), s. 192–193.
 • Olaussen, Leif Petter (2007). Anyone with eyes can see SA is facing a crime crisis. Pretoria News.
 • Olaussen, Leif Petter (2007). Sluttreplikk til Nils Christie. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. 48, s. 429–433.
 • Olaussen, Leif Petter (2006). Bokomtale:Britta Kyvsgaard (red.):Hvad virker-hvad virker ikke? Kundskapbsbaseret Kriminalpolitik og praksis. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2006. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. ISSN 0801-3055. s. 161–164.
 • Olaussen, Leif Petter (2005). Flemming Balvig og Lars Holmberg: Politi & Tryghed. Forsøg med nærpoliti i Danmark. Jurist- og Økonomiforbundets Forlag. København 2004. ISBN 087-574-0158-6. 273 sider. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. s. 509–511.
 • Olaussen, Leif Petter (2004). Bokanmeldelse av: Jerzy Sarnecki: Introduktion till kriminologi, Lund Studentlitteratur 2003. 473 sider. ISBN: 91-44-0746-4. Tidsskrift for strafferett. ISSN 1502-685X. s. 381–384.
 • Olaussen, Leif Petter (2000). Bokomtale av: Bjørgo T. og Y. Carlson: Vold, rasisme og ungdomsgjenger - Forebygging og bekjempelse, Oslo: Tano Aschehoug 1999. Kritisk juss. ISSN 0804-7375. s. 158–160.
 • Olaussen, Leif Petter (2000). Bokomtale av: Bratholm A.:Politi, påtalemyndighet, presse og rettssikkerhet. Politivoldsaken i Bergen - foran og bak kulissene. Oslo: Tano Aschehoug 1999. Journalisten. ISSN 0332-7108. s. 8–8.
 • Olaussen, Leif Petter (1999). I stedet for politidirektorat. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Olaussen, Leif Petter; Christie, Nils & Mathiesen, Thomas (1999). Angstbølgen og tallenes tale. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Olaussen, Leif Petter (1998). Er juryordningen betryggende nok? Lov og Rett. ISSN 0024-6980. s. 436–440.
 • Olaussen, Leif Petter (1996). Alkoholpolitikk og vold - finnes det en sammenheng?
 • Olaussen, Leif Petter (1991). Taushetsplikt og samarbeid på barnevernsområdet. Tidsskriftet Norges Barnevern. ISSN 0800-1014. s. 27–34.
 • Olaussen, Leif Petter (1990). Konfliktråd blir permanent skuebrød. Tidsskriftet Norges Barnevern. ISSN 0800-1014. s. 34–38.
 • Olaussen, Leif Petter (1977). Politi og presse. Kritisk juss. ISSN 0804-7375. s. 57–62.
 • Olaussen, Leif Petter (2007). Utviklingen i tradisjonell forbrytelseskriminalitet fram mot 2018. Justisdepartementet.
 • Olaussen, Leif Petter (2005). Folks oppfatninger av kriminalitet og politiservice. Justisdepartementet.
 • Olaussen, Leif Petter (2003). "Confidence in the Courts among Norwegians". I: Crime and Crime Control in an Integrating Europe. Nordisk Samarbeidsråd for kriminologi. ISSN 951-53-2553-6.
 • Olaussen, Leif Petter (2003). "Folks tillit til domstolene". I: Andenæs K. og Th. Mathiesen (red.): Rettssosiologisk verktøykasse. Bidrag fra norsk rettssosiologi i årenes løp. (Kompendium), s. 248-292. Inst. for kriminologi og rettssosiologi, avd. for rettssosiologi, Uio..
 • Skjørten, Kristin; Bjørgo, Tore & Olaussen, Leif Petter (1999). Forskning om vold. Norges forskningsråd. ISSN 82-12-01304-9.
 • Skjørten, Kristin; Olaussen, Leif Petter & Bjørgo, Tore (1997). Forskning om vold. Norges forskningsråd.. ISSN 82-12-01304-9.
 • Olaussen, Leif Petter (1997). Seksti millioner mot vold: Har det hjulpet? Institutt for rettssosiologi, Universitetet i Oslo, Skriftserie nr. 57. ISSN 82-90783-10-8.
 • Olaussen, Leif Petter (1996). Kriminalstatistikk som målestokk for kriminalitetsutviklingen. Institutt for kriminologi, Universitetet i Oslo, Stensil nr. 85. Fulltekst i vitenarkiv
 • Olaussen, Leif Petter (1996). Kriminalstatistikk og virkelighet. Politihøgskolen, PHS Småskrifter 1996:1. ISSN 82-7808-007-0.
 • Olaussen, Leif Petter (1995). Beruselse, utelivsdeltakelse og utsatthet for vold. Politihøgskolen, PHS Forskning 1995:3. ISSN 82-7808-004-6.
 • Olaussen, Leif Petter (1995). Om drapsutviklingens flertydighet. Politihøgskolen. PHS Småskrifter 1995:1. ISSN 82-7808-001-1.
 • Olaussen, Leif Petter (1992). Introduksjon til kriminalstatistikken. Institutt for kriminologi, UiO, Stensil nr. 72..
 • Olaussen, Leif Petter (1991). HVILKE FØLGER FÅR ØKT POLITIBEMANNING? Politihøgskolen. Rapport..
 • Olaussen, Leif Petter; Ogden, Terje; Killén, Kari & Larsen, Erik (1991). Fra inntak til tiltak. Analyse av saksbehandling, organisering og fagutvikling i barnevernet. Barnevernets utviklingssenter. Rapport 1991:5.
 • Olaussen, Leif Petter (1986). Folks utsatthet og angst for kriminalitet, bruk av sikringstiltak og holdninger til politiet og politiets prioriteringer. Justist- og politidepartementet. Rapport, Jnr.: 6646/86.
 • Olaussen, Leif Petter (1981). Om kriminalstatistikken. Datagrunnlag, opptellingsprinsipper og brukerproblemer. Institutt for kriminologi, UiO. Skriftserie nr. 2, Universitetsforlaget.. ISSN 82-00-06175-2.
 • Olaussen, Leif Petter (1978). Tradisjonell kriminalitet i Norge. Vedlegg 1 (s.179-237) i St. meld. 104 (1977-78) Om kriminalpolitikken, Justisdepartementet.
 • Olaussen, Leif Petter & Sørensen, Robert (1977). Norwegian Criminology and Changes in Political and Ideological Structure. Institutt for kriminologi, Uio, Stensil nr. 37..
 • Olaussen, Leif Petter & Jensen, An-Magritt (1977). Brukerbok til dataarkivet, Del 1. Institutt for kriminologi og strafferett, UiO..

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 10. nov. 2008 14:37 - Sist endret 7. feb. 2022 10:37

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter