Benedikte Moltumyr Høgberg

Image of Benedikte Moltumyr Høgberg
Norwegian version of this page
Phone +47 22859450
Mobile phone +47 91548792
Username
Visiting address Karl Johans gate 47 Domus Bibliotheca 0162 OSLO
Postal address Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Publications

 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2020). Lockdown og kriseregulering i Norge. Svensk Juristtidning.  ISSN 0039-6591.  (10), s 1130- 1147
 • Høgberg, Alf Petter & Høgberg, Benedikte Moltumyr (2019). Grunnloven som rettskildefaktor, I: Alf Petter Høgberg & Jørn Øyrehagen Sunde (red.),  Juridisk metode og tenkemåte.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215028354.  Kapittel 7.  s 239 - 258
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2019). Harmonisering og motstrid, I: Alf Petter Høgberg & Jørn Øyrehagen Sunde (red.),  Juridisk metode og tenkemåte.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215028354.  Kapittel 17.  s 475 - 501
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2019). Tilbakevirkningsforbudet som rettskildeprinsipp, I: Alf Petter Høgberg & Jørn Øyrehagen Sunde (red.),  Juridisk metode og tenkemåte.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215028354.  Kapittel 20.  s 562 - 567
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2017). Betydningen av internasjonale rettskilder i norsk statsforfatningsrett, I: Andreas Føllesdal; Morten Ruud & Geir Ulfstein (red.),  Menneskerettighetene og Norge: Rettsutvikling, rettsliggjøring og demokrati.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02212-3.  Kapittel 8.  s 215 - 228
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2017). Tap av statsborgerskap - Særlig om fremmedkrigere og skade på nasjonens vitale interesser.. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift.  ISSN 0105-1121.  (3-4), s 88- 116 Full text in Research Archive.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2016). Rettighetsbegreper i Grunnloven. Illustrert ved retten til utdannelse og grunnleggende opplæring i § 109., I: Ingunn Ikdahl & Vibeke Blaker Strand (red.),  Rettigheter i velferdsstaten. Begreper, trender, teorier.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-48452-8.  Kapittel 5.  s 117 - 134
 • Høgberg, Alf Petter & Høgberg, Benedikte Moltumyr (2013). Noen ord om grunnlovstolkning, I: Karl Harald Søvig; Sigrid Eskeland Schutz & Ørnulf Rasmussen (red.),  Undring og erkjennelse. Festskrift til Jan Fridthjof Bernt 70 år.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1253-8.  Artikkel.  s 249 - 265
 • Høgberg, Alf Petter & Høgberg, Benedikte Moltumyr (2013). Tolkning av Grunnloven. Jussens venner.  ISSN 0022-6971.  48(3), s 193- 226
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2013). Hvordan samfunnet har påvirket tolkningen av Grunnloven §§ 97 og 105, I: Eirik Holmøyvik (red.),  Tolkingar av Grunnlova. Om forfatningsutviklinga 1814-2014.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3633-5.  kapittel 12.  s 368 - 403
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2010). Grunnloven § 97 etter plenumsdommen i Rt. 2010 s. 143 (rederiskattesaken). Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  (4-5), s 694- 744
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2010). Strekker EMKs individvern seg utover det vern som følger av tilsvarende bestemmelser i Grunnloven?. Jussens venner.  ISSN 0022-6971.  (1), s 68- 84
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr & Salomonsen, Torunn (2010). Voldtektslovgivning på ville veier? - straffeloven § 192. Tidsskrift for strafferett.  ISSN 1502-685X.  (3), s 210- 252
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2008). EØS-rettens betydning for norsk statsrett. Jussens venner.  ISSN 0022-6971.  43(3), s 159- 178
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2007). Pragmatisk formalisme og vice versa - en kommentar til Hans Petter Graver. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  (3), s 421- 429
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2006). Tilbakevirkningsforbudet - mer enn én rettsregel?, I: Henning Jakhelln; Ole Kristian Fauchald & Aslak Syse (red.),  dog Fred er ej det Bedste... Festskrift til C.A. Fleischer på hans 70-årsdag 26.august 2006.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00960-3.  artikkel.  s 317 - 330
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2006). "Nye" Grunnloven § 100. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  45(8/9), s 463- 484
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2006). Opp en trapp, og inn en dør - et kåseri, I: Karen Danbolt; Anne-Marie Tronslin & Hilde Westbye (red.),  På rett hylle i 50 år. Det juridiske fakultetsbibliotek ved Universitetet i Oslo 1956-2006.  Det juridiske fakultetsbibliotek. Universitetet i Oslo.  ISBN 82-997475-0-3.  Kapittel.  s 63 - 66

View all works in Cristin

 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2020). Statsrett kort forklart 3. utgave. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03848-3.  209 s.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2016). Statsrett - kort forklart. 2. utgave. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02767-8.  168 s.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2013). Statsrett - kort forklart. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02176-8.  160 s.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2010). Forbud mot tilbakevirkende lover. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01566-8.  517 s.

View all works in Cristin

 • Holmøyvik, Eirik; Høgberg, Benedikte Moltumyr & Eriksen, Christoffer Conrad (2020). Krise eller juleeventyr?. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2020, 04. januar). Har Sejersted forstått hva granskning innebærer?.  Debattinnlegg Aftenposten.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2020). Ingen av professorene som snakket om rettsstaten, overbeviste oss. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2020). Ingen rettslige hindre for inngripen. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2020). Koronaloven er et unikt og historisk samarbeid mellom de tre statsmakter. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2020). Kunsthøgskolen står nå ved en korsvei. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2020). Makt har særlig gode levekår i grenseland mellom rettsstat og demokrati. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2020). Nicolai Tangen treffer oss ikke. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2020). Samlebåndsideologien har seiret over mennesket og kunnskapen. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr & Holmøyvik, Eirik (2020). Stortingets rett til innsyn. Rett24.no.
 • Holmøyvik, Eirik & Høgberg, Benedikte Moltumyr (2019). Grunnlova forbyr ikkje internasjonale militæroperasjonar. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2019, 14. desember). Det ingen har fortalt oss.  Kronikk Klassekampen.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2019). Intervju DN. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2019, 14. januar). Libya-krigen: Ulfstein forlanger for mye av Stortinget.  Debattinnlegg Morgenbladet.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2019). NOU 2019:13 Når krisen inntreffer.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2019, 24. desember). Nav-skandalen og maktens grå eminenser.  Debattinnlegg Aftenposten.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2019). Nav-skandalen. Juristene i glasshuset. Agenda Magasin.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2019). Nav-skandalen: Juristene i glasshuset. Juridika.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2019). Statlige pengesluk gir grobunn for nye "bompengeopprør". Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr; Borvik, Bjørnar & Ugelvik, Synnøve (2019). NOU 2019:10 Åpenhet i grenseland. Bilder, film og lydopptak i helse- og omsorgstjenesten, barnevernet, skolen og barnehagen..
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia & Høgberg, Benedikte Moltumyr (2018). Unødig omkamp – om religionsfrihet, diskrimineringsvern og legalitet i fastlegeordningen. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  s 342- 346
 • Holmøyvik, Eirik & Høgberg, Benedikte Moltumyr (2018). Lærdommen fra Libya er at Grunnloven bør endres. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2018, 28. september). Nybø bygger luftslott.  Debattinnlegg Morgenbladet.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2018, 19. mars). Rettferdiggjør anonym netthets.  Debattinnlegg Dagens Næringsliv.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2018). Å være professor er ikke en popularitetskonkurranse. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr & Høgberg, Viktoria (2018). Tre politiske myter om det norske skolesystemet. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2016). Ellen Lexerød Hovlid: Vern av privatlivets fred.. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2016, 04. november). Ørebech bedriver hokus pokus.  Nordlys.
 • Mathiesen, Lars; Arnesen, Eirik; Bjørkan, Maiken; Brattland, Camilla; Finstad, Bjørn-Petter; Fredriksen, Bjørn; Høgberg, Benedikte Moltumyr & Sørdahl, Patrick Berg (2016). Vurdering av leveringsplikten, bearbeidingsplikten og aktivitesplikten. Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Nærings- og fiskeridepartementet.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2015, 24. mars). Bør fremmedkrigere miste sitt norske statsborgerskap?.  Aftenposten.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2015). NOU 2015: 4 Tap av norsk statsborgerskap.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2013, 01. desember). Flere grunnlovsreformer må komme. [Tidsskrift].  Stat og Styring.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2013). Forslag til nye rettigheter i Grunnloven.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2013). Hva menes med menneskerettigheter?.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2013). Menneskerettigheter i Grunnloven: Flere rettigheter i Grunnloven?.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2013, 04. oktober). Moss Avis.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2013). Norwegian Constitutionalism 1814-2014: From the Napoleonic Wars to Finnish influence.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2013). Når blir berettigede forventninger vernet av Grunnloven?.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2013, 01. oktober). Samarbeidsavtale de borgerlige partier. [Radio].  P4.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2013). Tilbakevirkende lover på privatrettens område.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2013, 29. september). Verdens Gang.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2012). Den juridiske metode. Særlig om internasjonale kilder.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2012). Forholdet mellom grunnlovsrettigheter og internasjonale menneskerettigheter i lys av Menneskerettighetsutvalgets forslag til grunnlovsendringer.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2012). Forslag til grunnlovsbestemmelser om menneskerettigheter.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2012). Grunnlovsfesting av menneskerettigheter: Diskrimineringsvern, barns rettigheter, sosiale og økonomiske rettigheter.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2012). Grunnlovsfesting av personvern og personopplysningsvern.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2012). Grunnlovsfesting av retten til utdanning.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2012). Hvordan samfunnet har påvirket tolkningen av Grunnloven §§ 97 og 105.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2012). Menneskerettigheter i Grunnloven. Særlig om personvern og personopplysningsvern.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2012). Menneskerettighetsutvalgets forslag til grunnlovsfesting av domstolskontroll og dets betydning for de øvrige forslag til grunnlovsendringer.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2012, 30. august). Mulighetene for Riksrett ved feilinformasjon av Stortinget. [TV].  TV2Nyhetskanalen.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2012). Stortingets grunnlovskomité - vurderinger og tilrådinger.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2012, 11. mai). Tilbakevirkning og skiltreklame i Oslo.  Kommunal Rapport.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2012). Tolkning av Grunnloven.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2012). Tolkning av Grunnloven §§97 og 105 - i endring med samfunnsutviklingen?.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2011). Dokument 16 (2011-2012) Rapport til Stortingets presidentskap fra Menneskerettighetsutvalget om menneskerettigheter i Grunnloven.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2009). Fra Eidsvoll til Strasbourg og Brüssel: Hvilken betydning vil Grunnloven ha som selvstendig skranke for lovgivers kompetanse?.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2009). Tilbakevirkningsforbudet i norsk rett. Doktoravhandlinger forsvart ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. 19. Show summary
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2009). Tolkning av Grunnloven i lys av EMK og EØS?.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2008). Om tilbakevirkningsforbudet.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2007). Tomtefestedommene og deres vurdering av Grunnloven § 97.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2007). Tomtefestesakene: Hva skjedde i Høyesterett - og hva nå?.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2007). Vilkår for anvendelse av Grunnloven § 97.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2006). Grunnloven § 97 og erstatningsretten.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2006). Renessanse for grl § 97 - merverdiavgift og enkepensjon?.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2006). Rt 2006 s 262 (enkepensjon) - intet bidrag til likestilling. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  (3), s 161- 163
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2006). Tilbakevirkende lover - grunnloven § 97 belyst av EF-rettens berettigede forventninger.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2006). Trenger vi grunnloven § 97?.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2005, 29. november). Forholdet mellom ytringsfrihet og vern mot diskriminering. [TV].  NRK Dagsrevyen 19.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2005, 29. november). Forholdet mellom ytringsfrihet og vern mot diskriminering. [Radio].  NRK Dagsnytt 18.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2005, 20. desember). Tilbakevirkning vedr friskoler. [TV].  NRK Dagsrevyen 19.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (1999). Skattlegging av opsjoner i arbeidsforhold.

View all works in Cristin

Published Jan. 3, 2012 10:15 AM - Last modified Mar. 11, 2016 1:51 PM