Benedikte Moltumyr Høgberg

Bilde av Benedikte Moltumyr Høgberg
English version of this page
Telefon +47 22859450
Mobiltelefon +47 91548792
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Bibliotheca 0162 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Benedikte Moltumyr Høgberg er født i 1972. Hun ble cand. jur i 1999 og ph.d i rettsvitenskap i 2009. Advokatbevilling fra 2003. Professor fra 2012.

Moltumyr Høgberg var ansatt som vitenskapelig assistent ved Institutt for offentlig rett i perioden 1997-1998, mens hun skrev avhandling om skattlegging av opsjoner i arbeidsforhold. I årene 1999-2004 var hun advokatfullmektig i Advokatfirmaet Schjødt, der hun var engasjert i forretningsjuridiske problemstillinger. I 2002-2003 var hun dommerfullmektig ved Eidsvoll tingrett. Hun begynte som doktorgradsstipendiat ved Institutt for offentlig rett i 2004, der hun skrev doktoravhandling om forbudet mot tilbakevirkende lover i Grunnloven. Hun tiltrådte stilling som førsteamanuensis ved samme institutt fra 1. januar 2012 og fikk opprykk til professor samme år. Våren 2013 hadde hun permisjon for å bistå Justisdepartementets lovavdeling med konstitusjonelle spørsmål.

Fra 2009 til 2011 var Moltumyr Høgberg ansatt av Stortinget som juridisk fagsekretær for utvalget til å utrede og fremme forslag til endringer i menneskerettighetene i Grunnloven (Menneskerettighetsutvalget eller Lønning-utvalget). Utvalgets innstilling ble levert Stortingets presidentskap 10. januar 2012, og er inntatt som Dokument 16 (2011-2012).

I 2014/2015 var hun ansvarlig for utredningen NOU 2015:4 "Tap av norsk statsborgerskap" til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. I 2017-2019 ledet hun Åpenhetsutvalget som avleverte NOU 2019:10 "Åpenhet i grenseland" til Helse- og omsorgsdepartementet. I 2018-2019 ledet hun Beredskapshjemmelutvalget som avleverte NOU 2019:13 "Når krisen inntreffer" til Justisdepartementet. Hun er for tiden medlem av det stortingsoppnevnte utvalget til å utrede Stortingets kontrollfunksjoner (Kontrollutvalget).

Moltumyr Høgbergs forskning er i hovedsak knyttet til statsrett, forvaltningsrett, menneskerettigheter og metode.

Tidligere redaktør av Tidsskrift for Rettsvitenskap (TfR) fra 2014-2019.

Tidligere juridisk fagkyndig i etikkomiteen for medisinsk og helsefaglig forskning i Helse Sør-Øst fra 2009-2019.

 

Emneord: Statsforfatningsrett, Forvaltningsrett, Menneskerettigheter, Rettskildelære

Publikasjoner

 • Holmøyvik, Eirik; Høgberg, Benedikte Moltumyr & Eriksen, Christoffer Conrad (2021). Norway. I King, Jeff & Ferraz, Octavio (Red.), The Oxford compendium of national legal responses to Covid-19. Oxford University Press. ISSN 9780191943676 . Fulltekst i vitenarkiv
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2020). Lockdown og kriseregulering i Norge. Svensk Juristtidning. ISSN 0039-6591. s. 1130–1147.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2019). Tilbakevirkningsforbudet som rettskildeprinsipp. I Høgberg, Alf Petter & Sunde, Jørn Øyrehagen (Red.), Juridisk metode og tenkemåte. Universitetsforlaget. ISSN 9788215028354. s. 562–567.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2019). Harmonisering og motstrid. I Høgberg, Alf Petter & Sunde, Jørn Øyrehagen (Red.), Juridisk metode og tenkemåte. Universitetsforlaget. ISSN 9788215028354. s. 475–501.
 • Høgberg, Alf Petter & Høgberg, Benedikte Moltumyr (2019). Grunnloven som rettskildefaktor. I Høgberg, Alf Petter & Sunde, Jørn Øyrehagen (Red.), Juridisk metode og tenkemåte. Universitetsforlaget. ISSN 9788215028354. s. 239–258.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2017). Tap av statsborgerskap - Særlig om fremmedkrigere og skade på nasjonens vitale interesser. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. ISSN 0105-1121. s. 88–116. Fulltekst i vitenarkiv
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2017). Betydningen av internasjonale rettskilder i norsk statsforfatningsrett. I Føllesdal, Andreas; Ruud, Morten & Ulfstein, Geir (Red.), Menneskerettighetene og Norge: Rettsutvikling, rettsliggjøring og demokrati. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02212-3. s. 215–228.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2016). Rettighetsbegreper i Grunnloven. Illustrert ved retten til utdannelse og grunnleggende opplæring i § 109. I Ikdahl, Ingunn & Strand, Vibeke Blaker (Red.), Rettigheter i velferdsstaten. Begreper, trender, teorier. Gyldendal Juridisk. ISSN 978-82-05-48452-8. s. 117–134.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2013). Hvordan samfunnet har påvirket tolkningen av Grunnloven §§ 97 og 105. I Holmøyvik, Eirik (Red.), Tolkingar av Grunnlova. Om forfatningsutviklinga 1814-2014. Pax Forlag. ISSN 978-82-530-3633-5. s. 368–403.
 • Høgberg, Alf Petter & Høgberg, Benedikte Moltumyr (2013). Noen ord om grunnlovstolkning. I Søvig, Karl Harald; Schutz, Sigrid Eskeland & Rasmussen, Ørnulf (Red.), Undring og erkjennelse. Festskrift til Jan Fridthjof Bernt 70 år. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1253-8. s. 249–265.
 • Høgberg, Alf Petter & Høgberg, Benedikte Moltumyr (2013). Tolkning av Grunnloven. Jussens venner. ISSN 0022-6971. 48(3), s. 193–226.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr & Salomonsen, Torunn (2010). Voldtektslovgivning på ville veier? - straffeloven § 192. Tidsskrift for strafferett. ISSN 1502-685X. s. 210–252.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2010). Strekker EMKs individvern seg utover det vern som følger av tilsvarende bestemmelser i Grunnloven? Jussens venner. ISSN 0022-6971. s. 68–84.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2010). Grunnloven § 97 etter plenumsdommen i Rt. 2010 s. 143 (rederiskattesaken). Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. s. 694–744.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2008). EØS-rettens betydning for norsk statsrett. Jussens venner. ISSN 0022-6971. 43(3), s. 159–178.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2007). Pragmatisk formalisme og vice versa - en kommentar til Hans Petter Graver. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. s. 421–429.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2006). Tilbakevirkningsforbudet - mer enn én rettsregel? I Jakhelln, Henning; Fauchald, Ole Kristian & Syse, Aslak (Red.), dog Fred er ej det Bedste... Festskrift til C.A. Fleischer på hans 70-årsdag 26.august 2006. Universitetsforlaget. ISSN 82-15-00960-3. s. 317–330.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2006). Opp en trapp, og inn en dør - et kåseri. I Danbolt, Karen; Tronslin, Anne-Marie & Westbye, Hilde (Red.), På rett hylle i 50 år. Det juridiske fakultetsbibliotek ved Universitetet i Oslo 1956-2006. Det juridiske fakultetsbibliotek. Universitetet i Oslo. ISSN 82-997475-0-3. s. 63–66.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2006). "Nye" Grunnloven § 100. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. 45(8/9), s. 463–484.

Se alle arbeider i Cristin

 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2020). Statsrett kort forklart 3. utgave. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-03848-3. 209 s.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2016). Statsrett - kort forklart. 2. utgave. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02767-8. 168 s.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2013). Statsrett - kort forklart. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02176-8. 160 s.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2010). Forbud mot tilbakevirkende lover. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01566-8. 517 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Holmøyvik, Eirik; Eriksen, Christoffer Conrad; Kierulf, Anine; Graver, Hans Petter & Høgberg, Benedikte Moltumyr (2021). Demokratiet og rettsstaten i Norge svekkes. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Holmøyvik, Eirik; Eriksen, Christoffer Conrad & Høgberg, Benedikte Moltumyr (2021). Statsministerens kontor tar feil om Grunnloven. VG : Verdens gang. ISSN 0805-5203.
 • Holmøyvik, Eirik; Eriksen, Christoffer Conrad & Høgberg, Benedikte Moltumyr (2021). Stortingets innsynsrett utfordres av Statsministerens kontor. VG : Verdens gang. ISSN 0805-5203.
 • Furustøl, Heidi; Tvedt, Morten Walløe; Graver, Hans Petter; Halle, Jostein; Høgberg, Benedikte Moltumyr & Gjersøe, Ine Schwebsav Peder (2021). Nekter å gi seg : mangler rundt 400 000 kroner for å ta hyttesak til Høyesterett. [Avis]. VG.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2021). Er kriselover rettsstatsfiendtlige? [Radio]. Advokatforeningen podcast Fri prosedyre.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2021). Ny lov om sivilombud. Episode 45. [Radio]. Jusspodden.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2021). Koronahotell. Episode 44. [Radio]. Jusspodden.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2021). I skyggen av en pandemi ble Norge litt fattigere på åpenhet og demokrati. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2021). Forskere oppmuntres til å fjerne seg fra folks hverdag. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2021). Mye faktum, lite juss. Kommentar til koronakommisjonens rapport. Juridika Innsikt.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2020). Regjeringens opplysningsplikt i trygdeskandalen.
 • Holmøyvik, Eirik; Høgberg, Benedikte Moltumyr & Eriksen, Christoffer Conrad (2020). Krise eller juleeventyr? Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2020). Ingen rettslige hindre for inngripen. Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2020). Kunsthøgskolen står nå ved en korsvei. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2020). Ingen av professorene som snakket om rettsstaten, overbeviste oss. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2020). Samlebåndsideologien har seiret over mennesket og kunnskapen. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2020). Nicolai Tangen treffer oss ikke. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2020). Koronaloven er et unikt og historisk samarbeid mellom de tre statsmakter. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2020). Makt har særlig gode levekår i grenseland mellom rettsstat og demokrati. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr & Holmøyvik, Eirik (2020). Stortingets rett til innsyn. Rett24.no.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2020). Har Sejersted forstått hva granskning innebærer? [Avis]. Debattinnlegg Aftenposten.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2019). Nav-skandalen. Juristene i glasshuset. Agenda Magasin.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2019). Intervju DN. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2019). Libya-krigen: Ulfstein forlanger for mye av Stortinget. [Avis]. Debattinnlegg Morgenbladet.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2019). Statlige pengesluk gir grobunn for nye "bompengeopprør". Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2019). Nav-skandalen: Juristene i glasshuset. Juridika.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2019). Nav-skandalen og maktens grå eminenser. [Avis]. Debattinnlegg Aftenposten.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2019). Det ingen har fortalt oss. [Avis]. Kronikk Klassekampen.
 • Holmøyvik, Eirik & Høgberg, Benedikte Moltumyr (2019). Grunnlova forbyr ikkje internasjonale militæroperasjonar. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2018). Å være professor er ikke en popularitetskonkurranse. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2018). Rettferdiggjør anonym netthets. [Avis]. Debattinnlegg Dagens Næringsliv.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr & Høgberg, Viktoria (2018). Tre politiske myter om det norske skolesystemet. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2018). Nybø bygger luftslott. [Avis]. Debattinnlegg Morgenbladet.
 • Holmøyvik, Eirik & Høgberg, Benedikte Moltumyr (2018). Lærdommen fra Libya er at Grunnloven bør endres. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia & Høgberg, Benedikte Moltumyr (2018). Unødig omkamp – om religionsfrihet, diskrimineringsvern og legalitet i fastlegeordningen. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. s. 342–346.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2016). Ørebech bedriver hokus pokus. [Avis]. Nordlys.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2016). Ellen Lexerød Hovlid: Vern av privatlivets fred. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2015). Bør fremmedkrigere miste sitt norske statsborgerskap? [Avis]. Aftenposten.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2013). Samarbeidsavtale de borgerlige partier. [Radio]. P4.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2013). Verdens Gang.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2013). Moss Avis.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2013). Flere grunnlovsreformer må komme. [Tidsskrift]. Stat og Styring.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2013). Tilbakevirkende lover på privatrettens område.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2013). Norwegian Constitutionalism 1814-2014: From the Napoleonic Wars to Finnish influence.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2013). Forslag til nye rettigheter i Grunnloven.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2013). Menneskerettigheter i Grunnloven: Flere rettigheter i Grunnloven?
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2013). Hva menes med menneskerettigheter?
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2013). Når blir berettigede forventninger vernet av Grunnloven?
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2012). Tolkning av Grunnloven.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2012). Forholdet mellom grunnlovsrettigheter og internasjonale menneskerettigheter i lys av Menneskerettighetsutvalgets forslag til grunnlovsendringer.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2012). Den juridiske metode. Særlig om internasjonale kilder.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2012). Mulighetene for Riksrett ved feilinformasjon av Stortinget. [TV]. TV2Nyhetskanalen.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2012). Tilbakevirkning og skiltreklame i Oslo. [Avis]. Kommunal Rapport.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2012). Menneskerettigheter i Grunnloven. Særlig om personvern og personopplysningsvern.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2012). Hvordan samfunnet har påvirket tolkningen av Grunnloven §§ 97 og 105.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2012). Grunnlovsfesting av personvern og personopplysningsvern.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2012). Grunnlovsfesting av menneskerettigheter: Diskrimineringsvern, barns rettigheter, sosiale og økonomiske rettigheter.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2012). Tolkning av Grunnloven §§97 og 105 - i endring med samfunnsutviklingen?
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2012). Grunnlovsfesting av retten til utdanning.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2012). Forslag til grunnlovsbestemmelser om menneskerettigheter.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2012). Menneskerettighetsutvalgets forslag til grunnlovsfesting av domstolskontroll og dets betydning for de øvrige forslag til grunnlovsendringer.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2012). Stortingets grunnlovskomité - vurderinger og tilrådinger.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2009). Tolkning av Grunnloven i lys av EMK og EØS?
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2009). Fra Eidsvoll til Strasbourg og Brüssel: Hvilken betydning vil Grunnloven ha som selvstendig skranke for lovgivers kompetanse?
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2008). Om tilbakevirkningsforbudet.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2007). Tomtefestesakene: Hva skjedde i Høyesterett - og hva nå?
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2007). Tomtefestedommene og deres vurdering av Grunnloven § 97.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2007). Vilkår for anvendelse av Grunnloven § 97.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2006). Rt 2006 s 262 (enkepensjon) - intet bidrag til likestilling. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. ISSN 1503-2965. s. 161–163.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr; Ikdahl, Ingunn; Løvlie, Anders; Eriksen, Christoffer Conrad & Høgberg, Alf Petter (2021). Høringsinnspill til Justisdepartementet vedrørende forslag til endringer i smittevernloven om portforbud. regjeringen.no.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2020). Høringsinnspill til Stortinget vedrørende forslag til koronalov. Stortinget.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2019). NOU 2019:13 Når krisen inntreffer. Norges Offentlige Utredninger.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr; Borvik, Bjørnar & Ugelvik, Synnøve (2019). NOU 2019:10 Åpenhet i grenseland. Bilder, film og lydopptak i helse- og omsorgstjenesten, barnevernet, skolen og barnehagen. Norges Offentlige Utredninger.
 • Mathiesen, Lars; Arnesen, Eirik; Bjørkan, Maiken; Brattland, Camilla; Finstad, Bjørn-Petter & Fredriksen, Bjørn [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2016). Vurdering av leveringsplikten, bearbeidingsplikten og aktivitesplikten. Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Nærings- og fiskeridepartementet. Nærings- og fiskeridepartementet.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2015). NOU 2015: 4 Tap av norsk statsborgerskap. Norges offentlige utredninger.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2011). Dokument 16 (2011-2012) Rapport til Stortingets presidentskap fra Menneskerettighetsutvalget om menneskerettigheter i Grunnloven. Stortinget.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2009). Tilbakevirkningsforbudet i norsk rett. Universitetet i Oslo. ISSN 1890-2375.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. jan. 2012 10:15 - Sist endret 30. jan. 2020 12:41