Benedikte Moltumyr Høgberg

Bilde av Benedikte Moltumyr Høgberg
English version of this page
Telefon +47 22859450
Mobiltelefon +47 91548792
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Bibliotheca 0162 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Treffetid for studenter på JUS2111 for H19 er 24. okt. kl 10-18 og 29. nov. kl 10-14. Vel møtt!

Benedikte Moltumyr Høgberg er født i 1972. Hun ble cand. jur i 1999 og ph.d i rettsvitenskap i 2009. Advokatbevilling fra 2003. Professor fra 2012.

Moltumyr Høgberg var ansatt som vitenskapelig assistent ved Institutt for offentlig rett i perioden 1997-1998, mens hun skrev avhandling om skattlegging av opsjoner i arbeidsforhold. I årene 1999-2004 var hun advokatfullmektig i Advokatfirmaet Schjødt, der hun var engasjert i forretningsjuridiske problemstillinger. I 2002-2003 var hun dommerfullmektig ved Eidsvoll tingrett. Hun begynte som doktorgradsstipendiat ved Institutt for offentlig rett i 2004, der hun skrev doktoravhandling om forbudet mot tilbakevirkende lover i Grunnloven. Hun tiltrådte stilling som førsteamanuensis ved samme institutt fra 1. januar 2012 og fikk opprykk til professor samme år. Våren 2013 hadde hun permisjon for å bistå Justisdepartementets lovavdeling med konstitusjonelle spørsmål.

Fra 2009 til 2011 var Moltumyr Høgberg ansatt av Stortinget som juridisk fagsekretær for utvalget til å utrede og fremme forslag til endringer i menneskerettighetene i Grunnloven (Menneskerettighetsutvalget eller Lønning-utvalget). Utvalgets innstilling ble levert Stortingets presidentskap 10. januar 2012, og er inntatt som Dokument 16 (2011-2012).

I 2014/2015 var hun ansvarlig for utredningen NOU 2015:4 "Tap av norsk statsborgerskap" til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. I 2017-2019 ledet hun Åpenhetsutvalget som avleverte NOU 2019:10 "Åpenhet i grenseland" til Helse- og omsorgsdepartementet. I 2018-2019 ledet hun Beredskapshjemmelutvalget som avleverte NOU 2019:13 "Når krisen treffer" til Justisdepartementet. Hun er for tiden medlem av det stortingsoppnevnte utvalget til å utrede Stortingets kontrollfunksjoner (Hareide-utvalget).

Moltumyr Høgbergs forskning er i hovedsak knyttet til statsrett, forvaltningsrett, menneskerettigheter og metode.

Tidligere redaktør av Tidsskrift for Rettsvitenskap (TfR) fra 2014-2019.

Tidligere juridisk fagkyndig i etikkomiteen for medisinsk og helsefaglig forskning i Helse Sør-Øst fra 2009-2019.

 

Emneord: Statsforfatningsrett, Forvaltningsrett, Menneskerettigheter, Rettskildelære

Publikasjoner

 • Høgberg, Alf Petter & Høgberg, Benedikte Moltumyr (2019). Grunnloven som rettskildefaktor, I: Alf Petter Høgberg & Jørn Øyrehagen Sunde (red.),  Juridisk metode og tenkemåte.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215028354.  Kapittel 7.  s 239 - 258
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2017). Betydningen av internasjonale rettskilder i norsk statsforfatningsrett, I: Andreas Føllesdal; Morten Ruud & Geir Ulfstein (red.),  Menneskerettighetene og Norge: Rettsutvikling, rettsliggjøring og demokrati.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02212-3.  Kapittel 8.  s 215 - 228
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2017). Tap av statsborgerskap - Særlig om fremmedkrigere og skade på nasjonens vitale interesser.. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift.  ISSN 0105-1121.  (3-4), s 88- 116 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2016). Rettighetsbegreper i Grunnloven. Illustrert ved retten til utdannelse og grunnleggende opplæring i § 109., I: Ingunn Ikdahl & Vibeke Blaker Strand (red.),  Rettigheter i velferdsstaten. Begreper, trender, teorier.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-48452-8.  Kapittel 5.  s 117 - 134
 • Høgberg, Alf Petter & Høgberg, Benedikte Moltumyr (2013). Noen ord om grunnlovstolkning, I: Karl Harald Søvig; Sigrid Eskeland Schutz & Ørnulf Rasmussen (red.),  Undring og erkjennelse. Festskrift til Jan Fridthjof Bernt 70 år.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1253-8.  Artikkel.  s 249 - 265
 • Høgberg, Alf Petter & Høgberg, Benedikte Moltumyr (2013). Tolkning av Grunnloven. Jussens venner.  ISSN 0022-6971.  48(3), s 193- 226
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2013). Hvordan samfunnet har påvirket tolkningen av Grunnloven §§ 97 og 105, I: Eirik Holmøyvik (red.),  Tolkingar av Grunnlova. Om forfatningsutviklinga 1814-2014.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3633-5.  kapittel 12.  s 368 - 403
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2010). Grunnloven § 97 etter plenumsdommen i Rt. 2010 s. 143 (rederiskattesaken). Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  (4-5), s 694- 744
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2010). Strekker EMKs individvern seg utover det vern som følger av tilsvarende bestemmelser i Grunnloven?. Jussens venner.  ISSN 0022-6971.  (1), s 68- 84
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr & Salomonsen, Torunn (2010). Voldtektslovgivning på ville veier? - straffeloven § 192. Tidsskrift for strafferett.  ISSN 1502-685X.  (3), s 210- 252
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2008). EØS-rettens betydning for norsk statsrett. Jussens venner.  ISSN 0022-6971.  43(3), s 159- 178
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2007). Pragmatisk formalisme og vice versa - en kommentar til Hans Petter Graver. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  (3), s 421- 429
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2006). Tilbakevirkningsforbudet - mer enn én rettsregel?, I: Henning Jakhelln; Ole Kristian Fauchald & Aslak Syse (red.),  dog Fred er ej det Bedste... Festskrift til C.A. Fleischer på hans 70-årsdag 26.august 2006.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00960-3.  artikkel.  s 317 - 330
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2006). "Nye" Grunnloven § 100. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  45(8/9), s 463- 484
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2006). Opp en trapp, og inn en dør - et kåseri, I: Karen Danbolt; Anne-Marie Tronslin & Hilde Westbye (red.),  På rett hylle i 50 år. Det juridiske fakultetsbibliotek ved Universitetet i Oslo 1956-2006.  Det juridiske fakultetsbibliotek. Universitetet i Oslo.  ISBN 82-997475-0-3.  Kapittel.  s 63 - 66

Se alle arbeider i Cristin

 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2016). Statsrett - kort forklart. 2. utgave. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02767-8.  168 s.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2013). Statsrett - kort forklart. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02176-8.  160 s.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2010). Forbud mot tilbakevirkende lover. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01566-8.  517 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Holmøyvik, Eirik & Høgberg, Benedikte Moltumyr (2019). Grunnlova forbyr ikkje internasjonale militæroperasjonar. Aftenposten.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia & Høgberg, Benedikte Moltumyr (2018). Unødig omkamp – om religionsfrihet, diskrimineringsvern og legalitet i fastlegeordningen. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  s 342- 346
 • Holmøyvik, Eirik & Høgberg, Benedikte Moltumyr (2018). Lærdommen fra Libya er at Grunnloven bør endres. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2016). Ellen Lexerød Hovlid: Vern av privatlivets fred.. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2016, 04. november). Ørebech bedriver hokus pokus.  Nordlys.
 • Mathiesen, Lars; Arnesen, Eirik; Bjørkan, Maiken; Brattland, Camilla; Finstad, Bjørn-Petter; Fredriksen, Bjørn; Høgberg, Benedikte Moltumyr & Sørdahl, Patrick Berg (2016). Vurdering av leveringsplikten, bearbeidingsplikten og aktivitesplikten. Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Nærings- og fiskeridepartementet.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2015, 24. mars). Bør fremmedkrigere miste sitt norske statsborgerskap?.  Aftenposten.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2015). NOU 2015: 4 Tap av norsk statsborgerskap.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2013, 01. desember). Flere grunnlovsreformer må komme. [Tidsskrift].  Stat og Styring.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2013). Forslag til nye rettigheter i Grunnloven.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2013). Hva menes med menneskerettigheter?.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2013). Menneskerettigheter i Grunnloven: Flere rettigheter i Grunnloven?.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2013, 04. oktober). Moss Avis.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2013). Norwegian Constitutionalism 1814-2014: From the Napoleonic Wars to Finnish influence.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2013). Når blir berettigede forventninger vernet av Grunnloven?.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2013, 01. oktober). Samarbeidsavtale de borgerlige partier. [Radio].  P4.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2013). Tilbakevirkende lover på privatrettens område.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2013, 29. september). Verdens Gang.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2012). Den juridiske metode. Særlig om internasjonale kilder.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2012). Forholdet mellom grunnlovsrettigheter og internasjonale menneskerettigheter i lys av Menneskerettighetsutvalgets forslag til grunnlovsendringer.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2012). Forslag til grunnlovsbestemmelser om menneskerettigheter.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2012). Grunnlovsfesting av menneskerettigheter: Diskrimineringsvern, barns rettigheter, sosiale og økonomiske rettigheter.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2012). Grunnlovsfesting av personvern og personopplysningsvern.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2012). Grunnlovsfesting av retten til utdanning.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2012). Hvordan samfunnet har påvirket tolkningen av Grunnloven §§ 97 og 105.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2012). Menneskerettigheter i Grunnloven. Særlig om personvern og personopplysningsvern.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2012). Menneskerettighetsutvalgets forslag til grunnlovsfesting av domstolskontroll og dets betydning for de øvrige forslag til grunnlovsendringer.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2012, 30. august). Mulighetene for Riksrett ved feilinformasjon av Stortinget. [TV].  TV2Nyhetskanalen.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2012). Stortingets grunnlovskomité - vurderinger og tilrådinger.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2012, 11. mai). Tilbakevirkning og skiltreklame i Oslo.  Kommunal Rapport.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2012). Tolkning av Grunnloven.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2012). Tolkning av Grunnloven §§97 og 105 - i endring med samfunnsutviklingen?.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2011). Dokument 16 (2011-2012) Rapport til Stortingets presidentskap fra Menneskerettighetsutvalget om menneskerettigheter i Grunnloven.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2009). Fra Eidsvoll til Strasbourg og Brüssel: Hvilken betydning vil Grunnloven ha som selvstendig skranke for lovgivers kompetanse?.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2009). Tilbakevirkningsforbudet i norsk rett. Doktoravhandlinger forsvart ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. 19. Vis sammendrag
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2009). Tolkning av Grunnloven i lys av EMK og EØS?.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2008). Om tilbakevirkningsforbudet.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2007). Tomtefestedommene og deres vurdering av Grunnloven § 97.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2007). Tomtefestesakene: Hva skjedde i Høyesterett - og hva nå?.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2007). Vilkår for anvendelse av Grunnloven § 97.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2006). Grunnloven § 97 og erstatningsretten.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2006). Renessanse for grl § 97 - merverdiavgift og enkepensjon?.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2006). Rt 2006 s 262 (enkepensjon) - intet bidrag til likestilling. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  (3), s 161- 163
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2006). Tilbakevirkende lover - grunnloven § 97 belyst av EF-rettens berettigede forventninger.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2006). Trenger vi grunnloven § 97?.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2005, 29. november). Forholdet mellom ytringsfrihet og vern mot diskriminering. [TV].  NRK Dagsrevyen 19.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2005, 29. november). Forholdet mellom ytringsfrihet og vern mot diskriminering. [Radio].  NRK Dagsnytt 18.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2005, 20. desember). Tilbakevirkning vedr friskoler. [TV].  NRK Dagsrevyen 19.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (1999). Skattlegging av opsjoner i arbeidsforhold.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. jan. 2012 10:15 - Sist endret 10. okt. 2019 11:18