Etablering av nytt nordisk forskningsnettverk innen barnerett

Nettverket vil primært bestå av jurister fra nordiske universiteter, høgskoler og institutter som forsker på barns rettslige stilling.

Nettverk for barnerettsforskning

Målet til nettverket vil være å fremme barnerettsforskningen i de nordiske land. Foto: Colourbox.com

Kirsten Sandberg. Foto: UiO

Tanken bak etableringen av forskningsnettverket innen barnerett er å samle relevante forskere til et fast forum. Professor Kirsten Sandberg ved Institutt for offentlig rett er initiativtaker og utdyper videre motivasjonen for etableringen:

- Mange rettsforskere i de nordiske land har ulike sider ved barns rettsstilling som forskningstema. Vi sitter spredt på universiteter og høgskoler rundt omkring. Selv om noen av forskerne møtes og har kontakt i diverse sammenhenger, blir dette mer tilfeldig. Det er behov for en fast møteplass, både fysisk ved at det holdes jevnlige seminarer, og i form av et nettverk som kan utveksle informasjon og synspunkter.  Dette er noe vi har snakket om på tvers av landegrensene, og nå er det på tide å komme i gang.

Sandberg har barnerett som sitt viktigste forskningsfelt og er medlem av FNs barnekomité, som hun også har ledet. I fjor ble hun tildelt et æresdoktorat i Lund for sitt arbeid i FN og for barneretten i Norge og Norden. Hun sier hun derfor føler et ansvar for at nettverket settes ut i livet.

Målet til nettverket vil være å fremme barnerettsforskningen i de nordiske land, blant annet gjennom komparative perspektiver. Det legges til grunn at mulighetene for sammenligning er mange, idet barneretten i landene har mye til felles i sine rettslige og verdimessige utgangspunkter. Samtidig har landene til dels valgt ulike rettslige løsninger. For eksempel er FNs barnekonvensjon et felles rammeverk, men de nordiske landene forholder seg til dels ulikt til denne.

 Elisabeth Gording Stang
Elisabeth Gording Stang. Foto: HiOA

Nettverket vil også være en møteplass mellom eldre og yngre forskere. Det vil spesielt legge til rette for de yngre, som vil kunne ha glede av tilgang til et bredt nettverk. På samme tid kan seniorforskerne dra nytte av inspirasjon fra de yngre og fra hverandre. Sandberg forklarer at «barneretten har en historie som trengs å forvaltes og formidles til de som kommer etter». Hun utdyper videre at det på samme tid har kommet nye perspektiver innen barnerett, særlig gjennom barnekonvensjonen, og at de ulike sider av utviklingen må ses i sammenheng.

I første omgang vil nettverket arrangere et todagers oppstartsseminar den 22.-24. november hvor nordiske forskere er blitt invitert til Oslo for å diskutere barnerettslige problemstillinger. Seminaret sammenfaller med Lucy Smiths barnerettighetsdag den 22. november ved Universitetet i Oslo, hvor årets tema er barns rett til liv og utvikling.

Sandberg samarbeider med professor Elisabeth Gording Stang ved Høgskolen i Oslo og Akershus om årets seminar. Som medarrangør har hun følgende å si om nettverket og seminaret:

- Vi i Norden har mye å lære av hverandre som kan bidra til fagutvikling. Dessuten er det jo også veldig inspirerende å møtes, og erfare at barneretten er et levende rettsvitenskapelig område i stadig utvikling. Eksempler på nye rettsområder som per i dag inneholder mange uløste rettslige dilemmaer, er surrogati og barn med tilknytning til flere land. Jeg ser for meg at seminaret kan bli veldig nyttig, både for forskning og undervisning, og gleder meg til å være med på å arrangere dette seminaret.

Fremtidige seminarer planlegges å avholdes årlig, på rundgang mellom de ulike landene.

Les mer om seminaret som arrangeres 22-24 november.

Publisert 3. okt. 2017 11:35 - Sist endret 3. okt. 2017 14:18