Forfatning og forvaltning

Den forvaltningsrettslige betydningen av nye bestemmelser i Grunnloven vedtatt i 2014 og 2015 er fokus for dette forskningsprosjektet.

Stortinget har i 2014 og 2015 vedtatt en rekke endringer i Grunnloven. Noen av endringene berører de alminnelige reglene for forvaltningens virksomhet.

Den nye bestemmelsen om domstolskontroll i Grl. § 89 gjelder ikke bare domstolenes kontroll med lovgiver, men også domstolenes kontroll med forvaltningen. Forvaltningen er også bundet av påbudene om likebehandling og forholdsmessighet i Grl. § 98, og kravet til lovhjemmel for inngrep overfor den enkelte, nedfelt i Grl. § 113.

Disse bestemmelsene har skapt behov for å klargjøre hva endringene i Grunnloven betyr for alminnelige forvaltningsrett. På denne bakgrunn vil dette prosjektet undersøke hva grunnlovsendringene betyr for domstolens kontroll med forvaltningens virksomhet, legalitetsprinsippet, forholdsmessighetsprinsippet, og likebehandlingsprinsippet.

Publisert 7. mars 2016 10:24 - Sist endret 1. sep. 2016 10:19