English version of this page

Forvaltningsrett

Forvaltningsretten handler om offentlige organer virksomhet, med unntak for lovgivende organer (som hører under konstitusjonell rett) og dømmende organer (strafferett og straffeprosess).

Presentasjon av området

Med forvaltningsrett menes her studiet av de reglene som gjelder hele eller mesteparten av statsforvaltningen (alminnelig) forvaltningsrett.

Det finnes en rekke spesialfelt innen forvaltningsretten, så som skatterett, trygderett, helserett og og sosialrett, men disse regnes som oftest som egne forskningsområder.

Prosjekter

Avsluttede doktorgradsprosjekter innenfor forvaltningsrett

  • Tilgang til juridisk bistand i sivile saker etter den europeiske menneskerettighetskonvensjon - Olav Haugen Moen

  • Utredning, analyse og anvendelse av kunnskap om lovers virkninger i - Jon Christian Fløysvik Nordrum

  • Omgjøring utenfor klagesak - Henriette N. Tøssebro
  • Rettigheters form - Johan Vorland Wibye

Studieprogrammer og emner

Publisert 23. nov. 2012 10:32 - Sist endret 2. sep. 2020 14:16