Christoffer Conrad Eriksen

Bilde av Christoffer Conrad Eriksen
English version of this page
Telefon +47 22850258
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Offentlig rett 2. etasje Domus Bibliotheca
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Bakgrunn

Christoffer C. Eriksen, født 1974, er utdannet jurist og filosof, og ble cand. jur og cand. philol i 2001. Eriksen har arbeidet som advokatfullmektig senere fast advokat og senioradvokat i Wikborg, Rein & Co. Han fikk advokatbevilling i 2003. Ved Institutt for offentlig rett har Eriksen vært stipendiat fra 2004, postdoktor fra 2010, førsteamanuensis fra 2013 og professor fra 2015. Han har vært Visiting Scholar ved Columbia Law School i New York i 2000/01 og 2012/13.

Eriksen er ansvarlig faglærer i juridisk metode, leder for forskergruppen Rett, økonomi og forvaltning (RØF) og studieårsansvarlig for 2. studieår på masterstudiet i rettsvitenskap (JUS2111 Statsforfatningsrett og internasjonal rett, JUS2211 Forvaltningsrett, og Examen facultatum - rettsvitenskapelig variant). Eriksen er fra 2017 nordisk hovedredaktør i tidsskriftet Retfærd.

Eriksens publikasjoner omfatter fagartikler om blant annet forvaltningsrett, juridisk metode, statsrett, global styring, folkerett, EU/EØS-rett og rettsfilosofi.

Han har utgitt bøkene: 

Kritikk. Konfrontasjoner med rett og makt, Universitetsforlaget 2017.

The European Constitution, Welfare States and Democracy: The four freedoms vs national administrative discretion, Routledge 2012.

The new international law: an anthology, Brill 2010 (sammen med Marius Emberland).

Eriksen arbeider for tiden med en antologi om den unge Karl Marx og en bok om Norges europeiske forvaltningsrett.

Forskningsfelt

EU/EØS-rett
Forvaltningsrett
Statsrett
Folkerett
Rettsfilosofi

 

Emneord: Allmenn rettsteori, Statsforfatningsrett, Europarett, Rettskildelære, EU- og EØS-rett, Forvaltningsrett, Rettsfilosofi, Folkerett, Konstitusjonell rett, Menneskerettigheter

Publikasjoner

 • Mestad, Ola; Eriksen, Christoffer Conrad & Espeli, Harald (2021). § 75. I Mestad, Ola & Michalsen, Dag (Red.), Grunnloven: Historisk kommentarutgave 1814-2020. Universitetsforlaget. ISSN 9788215022581. s. 641–731.
 • Holmøyvik, Eirik & Eriksen, Christoffer Conrad (2021). Krig og kontroll: Stortingets rolle i norske kriger. I Grung, Micheline Egge & Heier, Tormod (Red.), Stortinget og den lange krigen, 1991 - 2021. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205543362. s. 44–66.
 • Eriksen, Christoffer Conrad & Ikdahl, Ingunn (2020). Tolkningstvil og tillit. Stat og styring. ISSN 0803-0103. 30(2), s. 40–44.
 • Eriksen, Christoffer Conrad (2019). Former uten innhold? I Eriksen, Christoffer Conrad (Red.), Den unge Marx: Rett, samfunn og vitenskapsteori. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202588076. s. 277–307.
 • Eriksen, Christoffer Conrad (2019). Forvaltningspraksis som rettskildefaktor. I Høgberg, Alf Petter & Sunde, Jørn Øyrehagen (Red.), Juridisk metode og tenkemåte. Universitetsforlaget. ISSN 9788215028354. s. 293–333.
 • Eriksen, Christoffer Conrad & Stubberud, Jørgen Anton (2017). Legitimacy and the Charter of Fundamental Rights Post-Lisbon. I Andenæs, Mads; Bekkedal, Tarjei & Pantaleo, Luca (Red.), The Reach of Free Movement. T.M.C. Asser Press. ISSN 978-94-6265-195-1. s. 229–252. doi: 10.1007/978-94-6265-195-1_10.
 • Eriksen, Christoffer Conrad (2017). Forvaltningsrett som disiplin. I Heivoll, Geir & Flaatten, Sverre (Red.), Rettslige overgangsformer: Politi- og kriminalrett i nordisk rettsutvikling. Akademisk Publisering. ISSN 978-82-8152-049-3. s. 150–184.
 • Sinnes, Astrid Tonette & Eriksen, Christoffer Conrad (2016). Education for Sustainable Development and International Student Assessments: Governing Education in Times of Climate Change. Global Policy. ISSN 1758-5880. 7(1), s. 46–55. doi: 10.1111/1758-5899.12256.
 • Eriksen, Christoffer Conrad (2015). "Norges økonomiske konstitusjoner". I Holst, Cathrine; Stjernø, Steinar & Bernt, Jan Fridthjof (Red.), Rett og politikk: nye perspektiver på demokratiets forutsetninger, utforming og grenser. Pax Forlag. ISSN 9788253037905. s. 68–88.
 • Eriksen, Christoffer Conrad (2015). Stortinget og Høyesteretts betenkninger - En foreldet kobling mellom rett og politikk? . Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. 1, s. 2–52.
 • Eriksen, Christoffer Conrad (2014). Constraining Administrative Discretion to Facilitate Renewable Energy: Wind Farms as a Challenge for EU Law and the European Commission. Journal of Energy and Natural Resources Law. ISSN 0264-6811. 32(3), s. 273–295. doi: 10.1080/02646811.2014.11435363.
 • Eriksen, Christoffer Conrad (2013). Internasjonaliseringen av retten (menneskerettigheter, EU/EØS-rett og komparativ rett). I Kjønstad, Asbjørn (Red.), Nye trender i rettsvitenskapen. Gyldendal Juridisk. ISSN 978-82-05-45075-2. s. 62–72.
 • Eriksen, Christoffer Conrad (2013). Den norske forfatningen og forhold utenfor Norges grenser: Unntakstilstandens eksterne dimensjoner. I Michalsen, Dag (Red.), Unntakstilstand og forfatning: Brudd og kontinuitet i konstitusjonell rett. Pax Forlag. ISSN 978-82-530-3634-2. s. 349–381.
 • Eriksen, Christoffer Conrad (2012). Om rettspolitikk. Kritisk juss. ISSN 0804-7375. 38(3-4).
 • Eriksen, Christoffer Conrad (2010). Europeisk rett og norsk politikk. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. 27(1-2), s. 225–230.
 • Eriksen, Christoffer Conrad (2010). Internasjonal rettsliggjøring. Internasjonal Politikk. ISSN 0020-577X. 68(3), s. 459–464.
 • Alvik, Ivar; Eriksen, Christoffer Conrad & Emberland, Marius (2010). Polycentric Decision-making Structures and Fragmented Spheres of Law: A New Generation of International Legal Discourse? I Eriksen, Christoffer Conrad & Emberland, Marius (Red.), The new international law : an anthology. Brill|Nijhoff. ISSN 978-90-04-18198-4.
 • Eriksen, Christoffer Conrad (2009). Europeisk rett og norsk politikk - et konstitusjonelt perspektiv. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. 26(2), s. 194–201.
 • Eriksen, Christoffer Conrad (2006). Hvordan bør rettslig dømmekraft utøves? I Jakhelln, Henning; Fauchald, Ole Kristian & Syse, Aslak (Red.), dog Fred er ej det Bedste... Festskrift til C.A. Fleischer på hans 70-årsdag 26.august 2006. Universitetsforlaget. ISSN 82-15-00960-3. s. 97–112.
 • Eriksen, Christoffer Conrad (2006). Utenrikspolitisk praksis og norsk rett. I Neumann, Iver Brynild; Fonn, Birgitte Kjos & Sending, Ole Jacob (Red.), Norsk utenrikspolitisk praksis. Aktører og prosesser. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-25839-9. s. 112–137.
 • Eriksen, Christoffer Conrad (2005). Folkerett - en trussel mot folkestyret? Makt og rett. Om Makt- og demokratiutredningens konklusjoner om rettsliggjøring av politikken og demokratiets forvitring. Universitetsforlaget. ISSN 82-15-00810-0. s. 97–119.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

 • Eriksen, Christoffer Conrad & Ikdahl, Ingunn (2021). Kan hemmelighold stå i veien for krav på oppreisningserstatning?
 • Holmøyvik, Eirik & Eriksen, Christoffer Conrad (2021). Paragraf utan innhald. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Holmøyvik, Eirik & Eriksen, Christoffer Conrad (2021). Ugrei utgreiing frå Høgsterett. Rett24.no.
 • Holmøyvik, Eirik & Eriksen, Christoffer Conrad (2021). Ugrei utgreiing. Kommentar til Høgsteretts betenkning til Stortinget HR-2021-655-P. Juridika Innsikt.
 • Holmøyvik, Eirik & Eriksen, Christoffer Conrad (2021). Aftenpostens politiske redaktør sporer av om jernbanepakken. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Ikdahl, Ingunn & Eriksen, Christoffer Conrad (2021). Ny praksis rundt eksport av kontantstøtte – rot uten rydding. Rett24.no.
 • Eriksen, Christoffer Conrad & Ikdahl, Ingunn (2021). Den siste steinen må snus. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Holmøyvik, Eirik; Høgberg, Benedikte Moltumyr & Eriksen, Christoffer Conrad (2020). Krise eller juleeventyr? Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Eriksen, Christoffer Conrad & Ikdahl, Ingunn (2020). Det er vanskelig å forstå hva regjeringsadvokaten mener. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Eriksen, Christoffer Conrad & Ikdahl, Ingunn (2020). Stortingets innsynsrett i Nav-saken. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Ikdahl, Ingunn & Eriksen, Christoffer Conrad (2020). Departementets løypevalg i trygdeskandalen: Ut mot skavlen, uten kart.
 • Ikdahl, Ingunn & Eriksen, Christoffer Conrad (2020). Retten i trygdeskandalen.
 • Ikdahl, Ingunn & Eriksen, Christoffer Conrad (2020). Navs praksis var i departementets synsfelt, men ble likevel ikke sett.
 • Ikdahl, Ingunn & Eriksen, Christoffer Conrad (2020). Mindre åpenhet. Dagsavisen. ISSN 1503-2892.
 • Ikdahl, Ingunn & Eriksen, Christoffer Conrad (2020). Ingen blindsone? Departementets kjennskap til gråsonen.
 • Ikdahl, Ingunn & Eriksen, Christoffer Conrad (2020). Utredningen "Eksport av velferdsytelser" (2014): Vet vi det vi trenger å vite?
 • Eriksen, Christoffer Conrad & Ikdahl, Ingunn (2020). Åpenhet og tillit etter trygdeskandalen.
 • Eriksen, Christoffer Conrad & Ikdahl, Ingunn (2019). Fire lærdommer etter Hauglies runder med Tolley-dommen i Stortinget. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Ikdahl, Ingunn; Eriksen, Christoffer Conrad & Bekkedal, Tarjei (2019). Fem grunner til at Tolley-saken er viktig. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Ikdahl, Ingunn & Eriksen, Christoffer Conrad (2019). Avsporing om Tolley-dommen. Rett24.no.
 • Eriksen, Christoffer Conrad & Ikdahl, Ingunn (2019). Er Tolley-dommen uten betydning for trygdeskandalen? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Sinnes, Astrid Tonette & Eriksen, Christoffer Conrad (2014). Styring av skolen i møte med klimaendringer. Bedre Skole. ISSN 0802-183X. s. 12–17.
 • Sinnes, Astrid Tonette & Eriksen, Christoffer Conrad (2014). What governs education in a time of climate change?
 • Sinnes, Astrid Tonette & Eriksen, Christoffer Conrad (2014). What governs education in a time of climate change?
 • Eriksen, Christoffer Conrad & Sinnes, Astrid (2013). Science education in times of climate change – Exploring the impact of global governance.
 • Eriksen, Christoffer Conrad (2013). Norges forhold til EU: Er Grunnloven satt til side?
 • Eriksen, Christoffer Conrad (2013). Constraining Administrative Discretion to Facilitate Renewable Energy: Challenges for EU Law and Commission Policy.
 • Eriksen, Christoffer Conrad (2013). Book Review: D. Manderson, Kangaroo Courts and the Rule of Law: The Legacy of Modernism, Routledge, 2012. Nordic Journal of International Law. ISSN 0902-7351. 82(4), s. 529–536.
 • Sinnes, Astrid Tonette & Eriksen, Christoffer Conrad (2013). What Governs Education in the Times of Climate Change.
 • Eriksen, Christoffer Conrad (2010). Forord: Homo sacer. Den suverene makten og det nakne livet, Homo sacer. Den suverene makten og det nakne livet. Valdisholm Forlag. ISSN 9788274120723.
 • Stubberud, Jørgen Anton & Eriksen, Christoffer Conrad (2010). Fundamental Rights post Lisbon – New effects for EU law and its legitimacy.
 • Eriksen, Christoffer Conrad (2009). Kronikk: Demokrati mot demokrati. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Eriksen, Christoffer Conrad (2009). Den norske velferdsstaten i møte med EU - hvordan kan vi kombinere en juridisk og en statsvitenskapelig forståelse?
 • Stubberud, Jørgen Anton & Eriksen, Christoffer Conrad (2007). Anmeldelse. Henrik Zahle: Praktisk rettsfilosofi (Christian Ejlers Forlag 2005). Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. ISSN 0105-1121. 30(2), s. 80–84.
 • Eriksen, Christoffer Conrad (2007). The Quest for Legitimacy - a Democratic Blind Spot in New International Legal Disocurse?
 • Eriksen, Christoffer Conrad; Alvik, Ivar & Emberland, Marius (2007). The New International Law - Polycentric decision-making structures and fragmented spheres of law: What implications for the new generation of international legal discourse?
 • Eriksen, Christoffer Conrad (2006). Book Review: Karl-Heinz Ladeur (ed.) Public Governance in the Age of Globalization, Ashgate, England/USA, 2004, ISBN 0-7546-2368-8, 350 pages. Nordic Journal of International Law. ISSN 0902-7351. 75, s. 161–164.
 • Eriksen, Christoffer Conrad (2006). Suverenitet og fri bevegelighet.
 • Eriksen, Christoffer Conrad (2006). Turning the Inside Out: Free Movement within the Single Market as a Multi-Level Constitutional Structure Extending Beyond the Borders of the European Union. Presentasjon på seminar om ”Multilevel Regulation”.
 • Eriksen, Christoffer Conrad (2006). Tilbakevirkning i EØS-retten?
 • Eriksen, Christoffer Conrad (2005). Dworkin om lovtolkning: Betydning for forforståelse, demokrati og juridisk forskning.
 • Eriksen, Christoffer Conrad (2005). Restrictions on Discretionary powers in Times of Free Trade - Fragmented or Unified Administrative law?
 • Eriksen, Christoffer Conrad (2005). Global forvaltning og forvaltningsrettslige trender.
 • Eriksen, Christoffer Conrad (2005). Forvaltningsskjønn, demokrati og fri handel.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr; Ikdahl, Ingunn; Løvlie, Anders; Eriksen, Christoffer Conrad & Høgberg, Alf Petter (2021). Høringsinnspill til Justisdepartementet vedrørende forslag til endringer i smittevernloven om portforbud. regjeringen.no.
 • Eriksen, Christoffer Conrad & Fredriksen, Halvard Haukeland (2019). EØS-rettslige rammer for ny forvaltningslov. Forvaltningslovutvalget. ISSN 0333-2306.
 • Eriksen, Christoffer Conrad (2009). The European Constitution, Welfare States and Democracy - A Study of Conflicts Between the Four Freedoms and National Administrative Discretion. Universitetet i Oslo. ISSN 1890-2375.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 1. okt. 2010 12:53 - Sist endret 2. nov. 2017 15:07