På vei - kjønn og rett i Norden

Antologien inneholder  nitten artikler av framstående  danske, finske, norske og svenske forskere på feltet kjønn og rett – kvinnerett i Norge og Danmark – genusrett i Sverige og Finland.

Bokens forside. Gjengitt med tillatelse fra Makadam forlag.

Boken er redigert av Eva Maria Svensson, Ulrika Anderson, Hage Brækhus, Monica Burman, Anne Hellum, Stine Jørgensen og Anu Pylkakanen og utgitt på Makadam forlag i 2011

Boken gir en oversikt over forskningsfeltet i dag, hvordan det har utviklet seg i løpet av de siste 40 år og hvilke utfordringer feltet står overfor for framtiden. Rettens muligheter og begrensninger til å skape reell kjønnslikestilling og avskaffe kjønnsdiskriminering er et gjennomgående tema. Hva betyr endringer i forståelsen av kvinner, kjønn og rett for målsettingen om å skape likestilling og avskaffe diskriminering? Hvordan berøres kvinners stilling og forhold mellom kjønn  av forandringer i velferdsstaten og endrede grenser mellom det offentlige og det private?

Fire forfattere fra Avdeling for kvinnerett, barnerett, diskriminerings- og likestillingsrett (KVILBALD) har bidratt til boken. Bidragene  viser at kvinner med ulik tilpasning til arbeidsliv, ulik ekteskapelig status og uliks sosial og etnisk bakgrunn har ulike forutsetninger for å nyttiggjøre seg  det internasjonale og nasjonale kjønnsdiskrimineringsvernet.  Med fokus på deltidsarbeidende kvinner, innvandrerkvinner og tredje verdens kvinner retter forfatterne  oppmerksomheten mot  samspillet mellom sosiale og rettslige mekanismer som fører til sårbarhet og eksklusjon. De viser hvordan den kvinnerettslige forskningen  ved Universitetet i Oslo har beveget seg fra en posisjon som ser på likhetstrekk ved kvinners situasjon til en posisjon som ser på ulikheter mellom kvinner og kvinnekjønn som en kompleks og sammensatt kategori. En forutsetning for et reelt kjønnsdiskrimineringsvern er at lovgivningen blir i stand til å ta innover seg kvinners ulike og sammensatte livsforhold.

 

  • Anne Hellum "Den globale likestillingsnormen: Kjønnsforståelser og rettsforståelser i kontinuitet og endring"
  • Helga Aune "Deltidsarbeid - stereotype kjønnsrolle i arbeidsliv og privatliv. Videreutvikling av vernet mot diskriminering på strukturelt
    grunnlag - neste trinn i diskrimineringsrettens utvikling?"
  • Ingunn Ikdahl "Lik rett til å være trygg i sitt hjem. Koner, enker og andre kvinner i internasjonale menneskerettigheter"
  • Tina Storsletten Nordstrøm "Rettighetsinformasjon og rettshjelp: Virkemidler for å skape et reelt diskrimineringsvern for innvandrerkvinner"
Publisert 2. mars 2012 12:20 - Sist endret 5. mars 2012 08:59