Publikasjoner

Maria de Michelis Sperre har skrevet masteroppgaven "Folketrygdloven i møte med medmødres overlappende graviditeter. En trygde- og diskrimineringsrettslig analyse av folketrygdloven § 14-10 tredje ledd annet punktum". 

Last ned oppgaven (pdf)

Collage of the book covers of the publications. From left: "traditional african" paintings, woman resting, women walking, drawings of different settings and photo of man collecting water

The North-South Legal Perspectives Series is edited by Julie Stewart and Anne Hellum. Published by Weaver Press

Nora Marie Haune Bornø har skrevet masteroppgaven "Likestillingsrelaterte utviklingstrekk i foreldrepengeordningen - en rettighetsanalyse".

Last ned oppgaven (pdf).

Åshild Marie Vige har skrevet masteroppgaven "I navnet, men ikke i gavnet. Idealer om straffegjennomføring og kvinners erfaringer med å sone i norske fengsler".

Last ned oppgaven (pdf).

Ida Gundersby Rognlien har skrevet masteroppgaven "Skyggedom av enkepensjonsdommen: En feministisk gjenskrivning av dommen inntatt i Rettstidende 2006 side 262".

Eli Karine Vik har skrevet masteroppgaven "Hvilke begrensninger oppstiller diskrimineringsvernet for religiøse arbeidsgiveres adgang til å nekte å ansette kandidater som lever i samboerskap?".

Kapittlet "Rights-Based Freshwater Governance for the Twenty-First Century: Beyond an Exclusionary Focus on Domestic Water Uses" er skrevet av  Barbara van Koppen, Anne Hellum, Lyla Mehta, William Derman og Barbara Schreiner, 2016. 

How human rights principles, like the right to gender identity, freedom, integrity and equality, respond to the concerns of different groups of adults and children who experience gender harm due to the binary conception of sexuality and gender identity is the overall theme of this book.

Andrea Gustavsson har skrevet masteroppgaven "Fra handling til identitet Troverdighetsvurderingen i seksualitetsbaserte asylsaker".

Lars Arnesen har skrevet masteroppgaven "Verken mann eller kvinne i pass og identitetspapirer. En utredning av internasjonale og nasjonale krav til kjønnsmarkører i identitetspapirer".

Anders Skjellerudsveen Sondrup har skrevet masteroppgaven "Har barnet en rett til rett kjønn? - En vurdering av hvorvidt barnet har krav på pubertetsutsettende og femininiserende eller maskuliniserende hormonbehandling ved kjønnsinkongruens.

Anne Hellum, Julia Köhler-Olsen (red.).

Denne antologien tar for seg kvinne- og barnerettslige utfordringer i kjølvannet av økt innvandring, og kulturelt og religiøst mangfold.

Førsteamanuensis Vibeke Blaker Strand har skrevet artikkelen

"Likestillingsloven 2013 og forenklingsjuss - en trussel mot individvernet?"(pdf)

With a focus on substantive equality, this book addresses the gender-specific, holistic and transformative aspects of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women.

Eirik Aimar Engebretsen har skrevet masteroppgaven "Religiøse plagg og symboler i domstol og politi. En rettspolitisk gjennomgang av en ufullstendig debatt".

Her kan du laste ned oppgaven

Ina Marie Ausland har skrevet masteroppgaven "Kvinnekamp gjennom aktiv rettshjelp. Juridisk rådgivning for kvinner".

Her kan du laste ned oppgaven

Isabelle Linnea Kleven har skrevet masteroppgaven "Adgangen til rettshjelp og håndhevingsapparatet i diskrimineringssaker".

Her kan du laste ned oppgaven

This book engages with contemporary African human rights struggles including land, property, gender equality and legal identity.

Professor emeritus Henning Jakhelln og postdoktor Helga Aune: Betenkning om au-pairenes arbeidsrettslige stilling - krav på lønn for utført arbeid.

Nanna Kim Øiestad har skrevet masteroppgaven "Kravet til effektiv sanksjonering ved overtredelse av diskrimineringsforbudet. Reglene om erstatning og oppreisning i lys av Norges internasjonale forpliktelser".

Her kan du laste ned oppgaven

Vitenskapelig assistent Anniken Sørlie har skrevet masteroppgaven "Retten til kjønnsidentitet som menneskerettighet. Kan norsk forvaltningspraksis' krav om irreversibel sterilisering ved endring av fødselsnummer forsvares?"

Her kan du laste ned oppgaven

Ninja Tollefsen har skrevet masteroppgaven "Aldersdiskriminering av kvinner i forhold til pensjonsrettigheter".  

Her kan du laste ned oppgaven  

Av Vibeke Blaker Strand.

Boken gir en systematisk og bred rettsvitenskapelig fremstilling av vernet mot diskriminering og individers og gruppers utøvelse av religion og livssyn i dagens Norge.

Antologien inneholder  nitten artikler av framstående  danske, finske, norske og svenske forskere på feltet kjønn og rett – kvinnerett i Norge og Danmark – genusrett i Sverige og Finland.

Vitenskapelig assistent Ingunn Solheim har skrevet masteroppgaven "Grunnlovsfesting av diskrimineringsvernet. Sikring av eit reelt individvern."

Her kan du laste ned oppgaven