Publikasjoner

Bildet kan inneholde: mennesker, sosial gruppe, samfunnet, begivenhet, team.

Patricia Kameri-Mbote, Anne Hellum, Julie Stewart, Ngeyi Ruth Kanyongolo & Mulela Margaret Munalula has written the article "Engendering and decolonising legal education: South-South and South-North co-operation". The article is available as an open access file here.

Anne-Marie Gulichsen har skrevet rapporten "Likestilling og diskriminering i sivilrettslig og strafferettslig håndhevingspraksis", som utgis i to deler. 

Del 2 inneholder rettspraksis om likestilling- og diskrimineringsrett fra 1970 til 2019, samt praksis om strafferettslig diskriminering, hatefulle ytringer og andre tilknyttede emner.

Last ned rapporten (pdf). 

Anne-Marie Gulichsen har skrevet rapporten "Likestilling og diskriminering i sivilrettslig og strafferettslig håndhevingspraksis", som utgis i to deler. 

Del 1 inneholder: 

Nemndspraksis fra Klagenemnda for likestilling, Likestillings- og diskrimineringsnemnda og Diskrimineringsnemnda

Praksis fra Markedsrådet om diskriminerende markedsføring

Fra tidsrommet 1974 til 2019

Last ned rapporten (pdf). 

Andrea Vige Grønningsæter og Lars Arnesen har skrevet rapporten "Recognition of the civil status of transgender people in Norwegian law". 

Last ned rapporten (pdf)

Maria de Michelis Sperre har skrevet masteroppgaven "Folketrygdloven i møte med medmødres overlappende graviditeter. En trygde- og diskrimineringsrettslig analyse av folketrygdloven § 14-10 tredje ledd annet punktum". 

Last ned oppgaven (pdf)

Collage of the book covers of the publications. From left: "traditional african" paintings, woman resting, women walking, drawings of different settings and photo of man collecting water

The North-South Legal Perspectives Series is edited by Julie Stewart and Anne Hellum. Published by Weaver Press

Nora Marie Haune Bornø har skrevet masteroppgaven "Likestillingsrelaterte utviklingstrekk i foreldrepengeordningen - en rettighetsanalyse".

Last ned oppgaven (pdf).

Åshild Marie Vige har skrevet masteroppgaven "I navnet, men ikke i gavnet. Idealer om straffegjennomføring og kvinners erfaringer med å sone i norske fengsler".

Last ned oppgaven (pdf).

Ida Gundersby Rognlien har skrevet masteroppgaven "Skyggedom av enkepensjonsdommen: En feministisk gjenskrivning av dommen inntatt i Rettstidende 2006 side 262".

Eli Karine Vik har skrevet masteroppgaven "Hvilke begrensninger oppstiller diskrimineringsvernet for religiøse arbeidsgiveres adgang til å nekte å ansette kandidater som lever i samboerskap?".

Kapittlet "Rights-Based Freshwater Governance for the Twenty-First Century: Beyond an Exclusionary Focus on Domestic Water Uses" er skrevet av  Barbara van Koppen, Anne Hellum, Lyla Mehta, William Derman og Barbara Schreiner, 2016. 

How human rights principles, like the right to gender identity, freedom, integrity and equality, respond to the concerns of different groups of adults and children who experience gender harm due to the binary conception of sexuality and gender identity is the overall theme of this book.

Andrea Gustavsson har skrevet masteroppgaven "Fra handling til identitet Troverdighetsvurderingen i seksualitetsbaserte asylsaker".

Lars Arnesen har skrevet masteroppgaven "Verken mann eller kvinne i pass og identitetspapirer. En utredning av internasjonale og nasjonale krav til kjønnsmarkører i identitetspapirer".

Anders Skjellerudsveen Sondrup har skrevet masteroppgaven "Har barnet en rett til rett kjønn? - En vurdering av hvorvidt barnet har krav på pubertetsutsettende og femininiserende eller maskuliniserende hormonbehandling ved kjønnsinkongruens.

Anne Hellum, Julia Köhler-Olsen (red.).

Denne antologien tar for seg kvinne- og barnerettslige utfordringer i kjølvannet av økt innvandring, og kulturelt og religiøst mangfold.

Førsteamanuensis Vibeke Blaker Strand har skrevet artikkelen

"Likestillingsloven 2013 og forenklingsjuss - en trussel mot individvernet?"(pdf)

With a focus on substantive equality, this book addresses the gender-specific, holistic and transformative aspects of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women.

Eirik Aimar Engebretsen har skrevet masteroppgaven "Religiøse plagg og symboler i domstol og politi. En rettspolitisk gjennomgang av en ufullstendig debatt".

Her kan du laste ned oppgaven

Ina Marie Ausland har skrevet masteroppgaven "Kvinnekamp gjennom aktiv rettshjelp. Juridisk rådgivning for kvinner".

Her kan du laste ned oppgaven

Isabelle Linnea Kleven har skrevet masteroppgaven "Adgangen til rettshjelp og håndhevingsapparatet i diskrimineringssaker".

Her kan du laste ned oppgaven

This book engages with contemporary African human rights struggles including land, property, gender equality and legal identity.

Professor emeritus Henning Jakhelln og postdoktor Helga Aune: Betenkning om au-pairenes arbeidsrettslige stilling - krav på lønn for utført arbeid.

Nanna Kim Øiestad har skrevet masteroppgaven "Kravet til effektiv sanksjonering ved overtredelse av diskrimineringsforbudet. Reglene om erstatning og oppreisning i lys av Norges internasjonale forpliktelser".

Her kan du laste ned oppgaven

Vitenskapelig assistent Anniken Sørlie har skrevet masteroppgaven "Retten til kjønnsidentitet som menneskerettighet. Kan norsk forvaltningspraksis' krav om irreversibel sterilisering ved endring av fødselsnummer forsvares?"

Her kan du laste ned oppgaven