Aktivt likestillingsarbeid

Offentlige myndigheters og arbeidsgiveres aktivitets- og redegjørelsesplikt etter likestilling- og diskrimineringsloven. Prosjektet ledes av Institutt for samfunnsforskning.

En person i rullestol, en mørkhudet kvinne og en dresskleddmann på gradvis stigende trinn. Mannen har en hake ved siden av seg, de to andre et kryss.

Foto: Colourbox

Om prosjektet

Alle norske virksomheter har en lovbestemt plikt til å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering, kalt aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP). Plikten omfatter å jobbe mot diskriminering og å fremme likestilling på flere grunnlag: kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder og andre vesentlige forhold ved en person.

Gjennomføringen av disse forpliktelsene avhenger ikke bare av de enkelte virksomheter, men også av at det finnes uavhengige organer som har kunnskap, ressurser og formell kompetanse til å veilede, følge opp, kontrollere, og sanksjonere brudd på forpliktelsene.

Mål

Prosjektets formål er å utvikle ny kunnskap om offentlige myndigheter og arbeidsgiveres aktivitets- og redegjørelsesplikter. Problemstillinger som prosjektet søker å svare på er: Hvilken betydning har pliktene til aktivt likestillingsarbeid i arbeidsgiveres og offentlige myndigheters arbeid med likestilling og mangfold? Hvordan forstås og etterleves pliktene? Hvilke faktorer hemmer og fremmer virksomheters arbeid med aktivt, målrettet og planmessig likestillingsarbeid?

Delprosjektet ved IOR skal utføre en rettslig analyse av det nærmere forholdet mellom aktivitets- og redegjørelsespliktens innhold, LDOs oppfølgings- og gjennomføringsansvar og den nærmere håndhevingen av plikten.

De rettslige analysene vil romme vurderinger av aktivitets- og redegjørelsespliktens innhold, samt håndhevingsorganenes gjennomføring og håndheving av plikten, både i lys av tidligere og nåværende nasjonal lovgivning.

Bakgrunn

Prosjektet ledes av Institutt for samfunnsforskning og inngår som en del av  CORE – Senter for likestillingsforskning.

Finansiering

Prosjektet finansieres gjennom Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) for perioden 2022-2026.

Samarbeid

Se også prosjeksiden ved ISS.

Publisert 26. apr. 2022 11:55 - Sist endret 16. mai 2022 12:37