Utfordrer digitaliseringen av forvaltningen likhets- og ikke-diskrimineringsprinsippet?

Synne Oppedal Midtgård presenterer sin masteroppgave om digitaliseringen opp mot likhet og ikke-diskrimineringsprinsippet.

Non-figurativt bilde med vertikale streker i rødt, oransje og rosa.

AI-generert bilde fra wombo.art, på stikkordene "equality" og "discrimination".

Hei, mitt navn er Synne. Sammen med Ingvild er jeg en av to vitenskapelig assistenter som jobber på prosjektet Digital velferdsstat mens vi skriver masteroppgave innenfor tematikken. Mens Ingvild skriver om digitaliseringen opp mot offentlighetsprinsippet, skriver jeg om digitaliseringen opp mot likhet og ikke-diskrimineringsprinsippet. Mitt første innlegg på denne bloggen dedikerer jeg til en kort presentasjon av oppgaven min!

Temaet for oppgaven er digital utstøting og diskriminering av ikke-digitale borgere. Begrunnelsen for valg av tema er den økende digitaliseringen i samfunnet og påvirkningen dette har for borgerne. I dag er ikke spørsmålet i norsk IKT-politikk lenger om offentlig sektor skal digitaliseres, men heller hvordan og hvor fort den nye teknologien skal tas i bruk. Selv om det er ubestridt at bruk at moderne teknologi har store samfunnsmessige fordeler, må det også rettes fokus mot de menneskene i samfunnet som av ulike årsaker står utenfor den digitale hverdagen. Ikke-digitale borgere omfatter et bredt spekter av mennesker der fellesnevneren er at de har dårligere forutsetninger enn andre til å henge med på den digitale utviklingen. Dette kan være eldre personer uten digital kompetanse, ressurssvake personer uten tilgang til digitalt utstyr, eller personer som opplever at deres funksjonsnedsettelse vanskeliggjør bruk av de digitale løsningene. For disse gruppene kan digitaliseringen isteden bli en barriere for å ivareta egne rettigheter og det er denne problematikken oppgaven skal belyse.

Grunnloven § 98 fastslår de grunnleggende prinsippene om likhet og ikke-diskriminering av borgerne. Prinsippene springer ut av en tanke om likeverdig deltagelse i samfunnet, som er en integrert del av den norske rettsstaten. Den teknologiske utviklingen og digitaliseringen av statsforvaltningen utfordrer muligheten til likeverdig deltagelse for ikke-digitale borgere. Tilgang til den digitale hverdagen er i større og større grad ansett som en forutsetning for å ivareta egne rettigheter i dagens velferdsstat. Dette reiser spørsmål om de grunnleggende menneskerettighetene sikres med dagens regelverk, eller om den norske stat ved dagens utvikling indirekte bidrar til digital diskriminering av enkelte grupper i samfunnet ved at de ikke får tilgang til tilsvarende rettigheter som digitale-borgere. Jeg skal undersøke i hvilken grad borgere som står utenfor den digitale hverdagen har et vern mot digital utstøting og potensiell diskriminering, samt statens korresponderende plikt til å forhindre dette. Temaet berører flere fagfelt, der menneskerettigheter, likestillings- og diskrimineringsrett og forvaltningsrett er fremtredende.

Ved spørsmål eller eventuelle innspill kan jeg kontaktes på s.o.midtgard@student.jus.uio.no!

Av Synne Oppedal Midtgård
Publisert 21. apr. 2022 11:11 - Sist endret 21. apr. 2022 11:16
About-image

Denne bloggen

Velferdsstaten er i stadig endring, og digitalisering skaper både nye svar og nye spørsmål. Denne bloggen tar opp temaer og presenterer nyheter fra prosjektet Digital velferdsstat ved juridisk fakultet. Prosjektet samarbeider tett med Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV). Bildene på bloggen er generert av kunstig intelligens gjennom nettsiden wombo.art