Grunnloven. Historisk kommentarutgave 1814 - 2020

Prosjektet er en del av 2014-satsningen til Forskergruppen for rett, samfunn og historisk endring ved Det juridiske fakultet i Oslo. En historisk kommentarutgave til Grunnloven vil gi en dypere forståelse av den norske forfatningshistorien.

Kilde: Colourbox

Om prosjektet

I Grunnlovens snart 200-års historie har det aldri vært utgitt en historisk kommentarutgave. Med en historisk kommentarutgave menes her at Grunnlovens helhet og enkelte bestemmelser blir satt inn i forfatningshistoriske og andre rettshistoriske sammenhenger: Dels bakgrunnen for bestemmelsene slik de ble vedtatt i 1814, dels hovedtrekkene i deres endringshistorie etter 1814 frem til i dag. ’Historisk’ dekker med andre ord forfatningshistorien frem til gjeldende forfatningsrett.

Grunnlovens bestemmelser blir gjennomgått i kommentarartikler, som til sammen vil utgjøre en bok.

Mål

En slik historisk kommentarutgave tar sikte på å gi en mer detaljert historisk innføring i Grunnlovens regelverden enn det som er gjort tidligere. Slik vil prosjektet både forske frem og formidle rettslig og historisk kunnskap om Grunnloven som ellers ikke finnes på noe samlet måte. Dessuten har prosjektet til formål å fremme en tydeligere forståelse av forholdet mellom forfatningshistorie og gjeldende forfatningsrett i Norge.

Dette prosjektet skal gi et rettsvitenskapelig og historiefaglig bidrag til en større forståelse av Grunnlovens historiske og rettslige karakter, og formidle Grunnlovens historie på en ny måte.

Resultater

Boken forventes å komme i løpet av 2020.

Bakgrunn

Prosjektet er initiert av forskergruppen for Rett, samfunn og historisk endring ved Institutt for offentlig rett, ved Det juridiske fakultet (UiO). Prosjektets ledere er professorene Dag Michalsen og Ola Mestad.

En viktig bakgrunn for dette prosjektet er at Grunnloven av 1814 på en måte aldri er blitt ’historisk’ i den betydning at det forskningsmessige fokus først og fremst har vært forfatningshistorisk.

Finansiering

Prosjektet har i 2011 fått tildelt midler av Stortingets presidentskap, samt trykkestøtte fra Forskningsrådet, GRUNNLOV.

Samarbeid

Prosjektet bygger på et tett samarbeid med flere rettsforskere ved de tre juridiske fakultetene i Norge.

Publisert 27. feb. 2012 12:40 - Sist endret 29. jan. 2020 11:42