Nyere europeisk og norsk rettsvitenskapshistorie (avsluttet)

Å studere rettsvitenskapshistorie har et selvstendig rettshistorisk og vitenskapshistorisk formål. Som historisk forskning er rettsvitenskapshistorie del av retts- og vitenskapshistorie som igjen forholder seg til allmenn samfunns- og idéhistorie.

Rettsvitenskapshistorisk forskning har også til oppgave å gi et historisk fundament for aktuell rettsvitenskapelig metodisk refleksjon. Rettsvitenskapelig metodeutvikling foregår ofte med henvisninger til faghistorie og annen historisk endring. Ved å koble historiske studier til aktuelle trender i juridisk og rettsvitenskapelig metode kan rettsvitenskapshistorisk forskning gi bidrag til aktuell teoridebatt. Det inngår i en kritisk metodediskusjon å se juridiske grunnspørsmål i sammenheng med fagtradisjon og i et videre vitenskapshistorisk perspektiv.

 

Den norske rettsvitenskapens historie er preget av nasjonale temaer og internasjonale impulser. Norsk rettsvitenskaps internasjonale karakter fra før 1800 og frem til i dag har angått alle sider av rettsforskningen, og omfatter alt fra rettsspråket og rettsvitenskapelige grunnlagsspørsmål til privatrettslig og offentligrettslig rettsdogmatisk forskning. Norsk rettsvitenskaps historie belyst i sammenheng med trender i internasjonal rettsvitenskap er et viktig forskningstema i forskergruppen.

 

I 2011 vil Det juridiske fakultet i Oslo være 200 år. Forskergruppen vil delta aktivt i arbeidet med fakultetets historie. Se ellers "Forum for universitetshistorie" som administrerer UiOs historie 1811-2011.

 

Aktuelle delprosjekter

Publisert 22. feb. 2010 13:13 - Sist endret 4. des. 2013 13:43