Justice in the Risk Society (avsluttet)

Prosjektet Justice in the Risk Society fokuserer på spenningen mellom samfunnssikkerhet og menneskerettigheter. Hovedtema er nye lover og andre kontrolltiltak som skal redusere risikoen for alvorlig kriminalitet, men som også utfordrer grunnleggende menneskerettigheter. Det nye politisamarbeidet i Europa er et eksempel på et slikt område.

"Enhancing security without undermining justice - an impossible balancing act?" Goya's Una reina de circo o Disparate puntual. Kilde: Wiki commons.

Bakgrunn

Det generelle risikobildet er blitt mer sammensatt og uoversiktlig, og i de siste årene har vi opplevd et stadig sterkere fokus på trusler som terrorisme, epidemier og naturkatastrofer. Når samfunnet endrer karakter i retning av å bli mer sikkerhets- og risiko-orientert, får dette også konsekvenser for lovverket og rettsvitenskapen.

 

Justice in the Risk Society (JURIS) ser, gjennom to delprosjekter, på to slike konsekvenser. Den ene er geografisk. De fleste av våre sikkerhetsutfordringer er internasjonale, og vi ser en utvidelse av det geografiske ansvarsområdet, både juridisk, polisiært og politisk, for eksempel ved at norsk politi i stadig større grad samarbeider internasjonalt.

 

En annen konsekvens av sikkerhets- og risikoorienteringen er temporær. Stadig større fokus rettes mot å intervenere før en uønsket, farlig og/eller straffbar handling skjer. Strafferetten har tradisjonelt hatt et reaktivt fokus på etterforskning og iretteføring av handlinger som er begått. I de siste årene har vi sett en utvikling i retning av et mer pro- eller pre-aktivt fokus, der man forsøker å hindre at en straffbar handling skjer ved å kriminalisere handlinger som leder opp mot selve den uønskede handlingen, såkalt kriminalisering av forberedelseshandlinger.

 

JURIS analyserer hvilke konsekvenser disse utviklingstendensene har for grunnleggende menneskerettigheter som personvern, rettssikkerhet, proporsjonalitet og uskyldspresumpsjonen.
 

Prosjektets to delprosjekter:
Delprosjekt 1: Grensekryssende politisamarbeid i risikosamfunnet (Synnøve Ugelvik)
Prosjektet har resultert i Ugelviks avhandling "Innenfor på utsiden: Norge og politisamarbeidet i EU". Synnøve Ugelviks disputas var 5. desember 2014.


Delprosjekt 2: Menneskerettighetsdiskurser i nyere norsk lovgivning som har innført straff for forberedelseshandlinger (Heidi Mork Lomell)
 

Mål

JURIS søker å øke kunnskapen om og forståelsen for hvordan grunnleggende menneskerettigheter ivaretas i situasjoner der de settes opp mot økt trygghet og sikkerhet.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd gjennom SAMRISK-programmet.

 

 

Publisert 18. okt. 2009 22:54 - Sist endret 11. aug. 2017 10:38