Oversikt over offentlige prosesser

Trygdeskandalen har ført til at flere offentlige prosesser er satt i gang. Disse har til dels ulike målsettinger: å dokumentere historien, fordele ansvar, klargjøre jussen og rydde opp i enkeltsakene som har blitt behandlet feil.

Denne siden gir ingen nærmere analyse av prosessene. Formålet er å gi en bred oversikt over de prosesser som har blitt satt i gang, hvor de står i dag, og hvor man kan finne sentrale dokumenter i sakene.

Innhold

Regjeringen

Stortinget

  • Åpen høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité 9. januar og 10. januar 2020 (Stortingets videoarkiv)
  • Innst. 168 S (2019–2020). Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Redegjørelse gitt i Stortinget 5. november 2019 av arbeids- og sosialministeren om praktiseringen av EUs trygdeforordning 883/2004 artikkel 21, avgitt 25. februar 2020
  • Høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité 27. november 2020, opptak og referat
  • Innst. 278 S (2020-2021). Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Redegjørelse gitt i Stortinget 13. oktober 2020 av arbeids- og sosialministeren om Granskingsutvalgets rapport om EØS-saken, NOU 2020: 9, avgitt 9. mars 2021

Nav

Gjenopptakelseskommisjonen og domstolene

EFTA

Korrespondanse mellom ESA og den norske staten om brudd på EØS-avtalen

Høyesteretts spørsmål til EFTA-domstolen

Publisert 3. sep. 2020 13:09 - Sist endret 9. sep. 2021 15:05