Veiledning for forfattere av manus til Institutt for offentlig retts skriftserie

Manuskripter

Henvendelser om mulig publisering i skriftserien kan rettes til kontorsjef Øyvind Henden.

Før eventuell trykking må manus være formatert overensstemmende med retningslinjene for formatering. Se retningslinjene for formatering - [pdf] . Hvis dette ikke er gjort allerede ved levering, gjøres det etter eventuell godkjennelse av manuset for publisering.

Eventuelle spørsmål om manusbehandling m.v. rettes til Øyvind Henden.

Av hensyn til mest mulig effektivt redaksjonsarbeid ber vi om at henvendelser fortrinnsvis skjer pr. e-post.

 

Uttalelse om manus fra fagperson på vedkommende forsknings- eller emneområde

Ved vurdering av spørsmålet om utgivelse bygger redaksjonen til en viss grad på vurderinger fra dem som arbeider på vedkommende forsknings- eller emneområde, ved studentavhandlinger typisk veilederen. Ved studentavhandlinger og ellers hvor det er aktuelt ber redaksjonen derfor om at det med manus følger en kortfattet uttalelse fra veileder eller annen fagperson som har hatt med manuset å gjøre, med hensyn til:

  • hvorfor teksten utpeker seg for publisering;
  • hvorvidt manuset er egnet til publisering i dets nåværende form;
  • hvilke endringer som eventuelt anbefales, eksempelvis: revisjon av standpunkter, oppdatering, omdisponering av stoffet, tilpassing av lengde, språklig bearbeiding (herunder kontroll av fremmedspråk).

 

Finansiering; trykkestøtte

Instituttets muligheter til selv å finansiere utgivelser i skriftserien er begrensede. Instituttet finansierer i utgangspunktet kun trykking av manus forfattet av instituttvitasser (det vil si masteravhandlinger som er bedømt til beste karakter). Redaktøren (instituttleder ved IOR) kan beslutte at instituttet skal finansiere andre utgivelser, men dette skjer kun unntaksvis.

På denne bakgrunn bør det med manus følge en orientering om muligheten for å skaffe trykkestøtte. Herunder bør det opplyses om eventuell støtte vil kreve søknad fra forfatterens side, og i så fall når avgjørelse kan ventes å foreligge.

 

Korrektur

Serien har begrenset redaksjonell kapasitet. Det forutsettes at forfatteren leser selv korrektur innen innlevering av manus.

 

Frieksemplarer

Forfatteren får 10 eksemplarer av det trykte heftet.

 

Elektronisk publisering

Manusene publiseres også elektronisk på nettstedet til Institutt for offentlig rett, senest samtidig med papirutgivelse.

 

Publisert 19. okt. 2015 13:55 - Sist endret 19. okt. 2015 13:55