Birgit Hellesnes

Stipendiat
Bilde av Birgit Hellesnes
English version of this page
Telefon +47 22850239
Brukernavn
Besøksadresse Domus Bibliotheca Karl Johans gate 47 0162 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Bakgrunn

Birgit Hellesnes er stipendiat ved Institutt for offentlig rett. Hun har tidligere jobbet som rådgiver i Barne- og likestillingsdepartementet (2013-2016), dommerfullmektig (2011-2013) og advokatfullmektig (2010-2011).

Hellesnes har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Tromsø (2009). Under studiene hadde hun utvekslingsopphold ved Københavns Universitetet, hvor hun blant annet tok spesialfag om Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Tittelen på hennes masteroppgave (30 sp) er «Forholdet mellom uskyldspresumsjonen etter EMK art. 6 (2) og straffebud helt eller delvis uten skyldkrav».

Forskningsfelt

Forskningstema

Hellesnes skriver PhD-avhandling med arbeidstittel «Bruken av menneskerettighetene i norsk prosessrett. – I et metodeperspektiv.» Prosjektet tar utgangspunkt i å kartlegge hvordan Norges Høyesterett tolker menneskerettighetene. Fokuset rettes mot saker hvor det er tvil om hvordan menneskerettighetene skal forstås. Tvil foreligger når det er rom for flere faglig forsvarlige svar på hvordan menneskerettighetene er å forstå i et gitt sakstilfelle. Velger Høyesterett i slike tilfeller som oftest å være forsiktige med å legge mer i menneskerettskonvensjonene enn det som det finnes sikre holdepunkter for? Eller håndteres tvilstilfellene som oftest motsatt, slik at andre regler blir tilsidesatt på bakgrunn av menneskerettslige konklusjoner beheftet med tvil?

Kartleggingen av hvordan tvilstilfellene håndteres vil deretter sammenholdes med de føringer som er gitt om tolkning av menneskerettigheter i Norge. Er det som skjer i praksis i tråd med de føringer som er gitt?

Formålet med prosjektet

Formålet med prosjektet er å bidra til å klargjøre gjeldende regler for tolkning av de mest sentrale menneskerettighetskonvensjonene. Videre om gjeldende tolkningsregler er gode slik de er, eller om de bør justeres.

Betydningen av prosjektet i en større sammenheng

Å avklare og vurdere hvilke regler som gjelder for tolkningen av menneskerettighetene har betydning fordi hvis menneskerettighetene tolkes for restriktivt vil det innsnevre borgernes rettigheter utover hva som er rettslig holdbart. Hvis man på den andre siden går for langt i å tolke menneskerettighetene utviklende, vil det være demokratisk betenkelig i den forstand at domstolene da overprøver folkevalgte lovgivningsorganer og snevrer inn deres spillerom i for stor grad.

Hva som er å gå for langt i å tolke menneskerettighetene utviklende finnes det imidlertid ikke noe klart og omforent svar på. Dette er et kjernespørsmål i debatten om rettsliggjøring av politikk og spenningsforholdet mellom dømmende og lovgivende makt som internasjonaliseringen av retten medfører. Et sentralt spørsmål er hvor langt domstolene, der det er tvil om hvordan menneskerettighetene er å forstå, skal legge vekt på egne verdivurderinger på bekostning av de verdivurderinger som er foretatt av folkevalgte lovgivningsorganer.

Publikasjoner

Fant ingen resultater i Cristin

Publisert 14. nov. 2016 09:50 - Sist endret 20. sep. 2019 13:18