JUROFF 1201 Introduksjon i forvaltningsrett: Forelesninger høsten 2020

Jeg holder forelesninger i JUROFF 1201 Introduksjon i forvaltningsrett. I denne bloggposten ønsker jeg velkommen, gir litt praktisk informasjon og noen råd om studieteknikk og juridisk tenkning.

Bildet kan inneholde: linje, font.

Velkommen til forelesninger i JUROFF 1201

Velkommen

Velkommen til forelesninger i faget JUROFF 1201 Introduksjon i forvaltningsrett. Jeg skal holde alle forelesningene denne høsten. (Se nærmere oversikt her.) Alle forelesningene holdes digitalt. Vi bruker Zoom. Adressen (lenken) til Zoom-rommet er lagt ut i Canvas.

Forelesningsplan

I  Canvas er det lagt ut en forelesningsplan. Forelesningen mandag 24. august vil omhandle praktiske spørsmål, innføring i juridisk metode og forvaltningrettens samfunnsrelevans.

Undervisningstilbudet høsten 2020

Undervisningstilbudet høsten 2020 preges av den pågående pandemien. Alle forelesninger på juridisk fakultet avholdes digitalt. Jeg tror likevel undervisningen vil bli minst like god som tidligere semester. Undervisningstilbudet består av disse delene:

  • Opptak av forelesninger fra høsten 19. Dere har tilgang til disse via semestersidene og Canvas.
  • Sanntidsforelesninger i Zoom, se undervisningsplanen.
  • Opptak av sanntidsforelesningene.
  • Videopptak av særlige emner og oppgavegjennomgåelser

Jeg er i ferd med å bygge opp youtube-kanalen min med innhold. Etterhvert vil dere finne forelesningsopptakene fra 2019 og andre opptak på den kanalen.

Hovedmålet de første forelesningene

Hovedmålet for de første timene er å gi en forståelse for hva rettskildelære og forvaltningsrett er i stort. Jeg vil gi dere en rekke eksempler på forvaltningsvirksomhet som gjør dere i stand til å anskueliggjøre rettslige problemstillinger og med det også etablere en eksempelkasse dere kan bruke når dere skriver rettslige drøftelser. (Eksempler er viktig!) Vi skal også bruke tid på forvaltningsrettens grunnstrukturer: Hvordan forvaltningsretten er bygd opp, samspillet mellom statsmaktene og forholdet til overordnede rettsgrunnlag som grunnlov og menneskerett. Alt dette vil jeg forsøke å knytte til rettskildelæren. Forhåpentligvis vil dere raskt innse at en rettskildes vekt har alt å gjøre med hvordan statsmaktene er organisert og hvordan rettssystemet er bygd opp.

Jeg tror at noen av dere kan oppleve å bli forvirret de første timene og ikke være i stand til å se sammenhengene. Fortvil ikke! Vi skal gå fra stort til smått, og tilbake igjen. Etter hvert vil dere se hvordan overordnede hensyn som rettsikkerhet og effektivitet har ført til for eksempel at forvaltningslovens bestemmelser har blitt slik de har blitt, og hvordan slike hensyn brukes når lovtekst fortolkes.

Mine råd

Jeg har ikke klare leseråd. Dere bør legge opp lesingen ut fra hva som er læringsmålene. Jeg er mer opptatt av hvordan dere leser enn hva og når.

Jeg anbefaler dere å være opptatt av tre ting:

  • Læringskravene. (Læringskravene kan dere lese her.)
  • Å lære metode. (Jeg vil strebe etter å oppøve deres metodiske bevissthet under forelesningene.)
  • Å fort som fy lære å skrive og på mest mulig realistiske betingelser.

Det viktigste dere må oppøve er evnen til å formidle rettslig argumentasjon. Den uten tvil viktigste formidlingsformen er skriftlig. Det handler om å skrive, skrive og skrive. Å formulere seg godt og i henhold til juridisk metode.

Dette er viktig fordi mange leser, forsøker å huske og kanskje til og med forsøker å forstå og tenke juss. Men det gjør dere ikke i stand til å skrive godt på eksamen eller ellers. Det er noe helt annet å skrive: Å tvinge seg til å formulere. Drøfte med utgangspunkt i lovens ordlyd. Avveie ulike rettslige argumenter mot hverandre. Osv.

Hvordan bli en knakende god skriver? Man må kvesse pennen: Hvordan gjør man det? Det er tre stikkord jeg vil be dere tenke over

  • Ikke prøv å huske, prøv å forstå!

Dersom dere forsøker å huske hvordan noen argumenterte eller forsøker å gjenskape et argument er dere dømt til å feile. Dette mantraet vender jeg stadig tilbake til. Dersom dere forstår juridisk metode, har tilgang til loven eller andre relevante rettskilder og kanskje forstår grunntrekk ved livsområdet det er tale om, så skriver dere nesten automatisk god jus. Det forutsetter likevel at dere har oppøvd gode skriveferdigheter som leder meg til det neste rådet:

  • Dere må så fort som mulig øve på å skrive!

Et godt utgangssted er eksamensoppgaver gitt på JUROFF. Eller eksamensoppgaver gitt på JUS 2211. De fleste vil oppleve det som vanskelig å besvare oppgavene. Men på den måten vil dere gjøre minst tre ting: Avdekke hva dere kan og ikke kan. Det er altså en vekselvirkning til forståelsen. Desto mere dere forstår, jo flinkere er dere til å skrive. Desto mer dere skriver, jo mer forstår dere.

Skriv på mest mulig realistiske betingelser. Ikke slå opp i læreboken. På eksamensbordet har dere bare tilgang til lovteksten, høyesterettspraksis og deres oppøvde forståelse av reglenes begrunnelser – som er en del av det vi ofte omtaler som reelle hensyn. Eksamenssituasjonen er i alle tilfelle en god øvingssituasjon fordi lovteksten er den praktisk sett viktigste rettskilden innen offentligretten og i særdeleshet innen forvaltningsretten.

  • Vær frempå! Tør å la andre lese det dere skriver. Tør å ta ordet på forelesning eller i kollokviegruppe.

På den måten blir dere vant til å resonnere rettslig og å formidle rettslig argumentasjon.

Oversikt over faget

Det er mange – deriblant meg – som syns det er greit å skaffe seg en oversikt over fagstoffet raskt. Det kan skje på flere vis. En måte er å lese raskt gjennom hele pensumet uten å bekymre seg for om det er temaer man ikke helt forstår. En annen måte kan være å høre oversiktsforelesningene jeg holder for andreårsstudenter på juss. Disse finner dere en beskrivelse av her. Forelesningene er seks intensive timer og tilrettelagt for eksamensklare andreårsstudenter. (Jeg skal legge ut lenke her så snart dere er gitt tilgangsrett.) Det innebærer at forelesningene kan være krevende, men jeg tror fortsatt at for noen kan forelesningene være til hjelp. Poenget er at dere ikke må få panikk om det er noe dere ikke forstår med en gang. (Blant annet forutsetter jeg at tilhørerne behersker juridisk metode.)

To utfordringer

JUROFF 1201 kan være utfordrende.

En utfordring er at de fleste av dere ikke kan juridisk metode. Det innebærer at forelesningene i realiteten vil dreie seg like mye om juridisk metode som forvaltningsrett. Uten juridisk metode kan man ikke svare på forvaltningsrettslige spørsmål.

En annen utfordring er at studentene på forelesningene har svært ulik bakgrunn, ulike forutsetninger, og trolig ganske ulike forventninger til faget. Mange er allerede utdannet som biolog, statsviter, økonom, psykolog, antropolog osv. Noen har flere års yrkeserfaring i forvaltningorganer. Andre studenter er derimot helt i starten av et studieløp, der JUROFF for eksempel er et delemne i en bachelorgrad. Studentsammensetningen er altså svært ulik ordinære jusskull. Jeg ser mangfoldet som en mulighet til å etablere en god dynamikk i forelesningssalen. Jeg er ikke i tvil om at vi kan få godt løft på forelesningsdiskusjonene.

Mer informasjon

For generell informasjon viser jeg til emnesiden og semestersiden. Canvas vil bli brukt til informasjon om forelesningene og beskjeder underveis i semesteret. På Canvas er det også mulig å stille faglige spørsmål og delta i faglige diskusjoner.

Henvendelser utenom forelesningene

Jeg er tilgjengelig for faglige spørsmål først og fremst i Canvas. (Det er rekordmange oppmeldt - foreløpig 300 studenter - det innebærer at jeg er nødt til å begrense henvendelser utenfor undervisningssituasjonen. Jeg er eneste lærer i faget.) Dere kan også stille spørsmål på epost, men disse samler jeg opp og behandler på forelesning eller svarer på i Canvas. I tillegg starter jeg etterhvert med med digital besøkstid 9-10 mandag. Dersom dere ønsker å benytte dere av den må dere avtale på forhånd per epost.

 

Da ønsker jeg dere lykke til med JUROFF 1201!

Av Jon Christian Fløysvik Nordrum
Publisert 20. aug. 2020 13:17 - Sist endret 21. aug. 2020 14:48
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere