JUROFF 1201 Oppsummering fra forelesningstime 1 til 3

I denne bloggposten oppsummer jeg forelesningstimene 1 til 3, gir en "hjemmelekse" og informasjon om podcastene.

Stortinget vedtar lovene. Hvilket beslutningsgrunnlag bygger Stortinget på? Er dette grunnlaget relevant i en drøftelse av et forvaltningsrettslig spørsmål? (Bilde hentet fra Wikimedia her.)

Takk for forelesninger

Takk for forelesninger. Jeg syns det var en takknemlig forsamling å forelese for. Jeg fikk også et visst inntrykk av hvordan vi kan legge forelesningene opp fremover for å få best mulig utbytte.

Hovedpoenget med forelesningene

Hovedpoenget med forelesningene var å gi dere stikkord og tankeknagger for forvaltningsrettslige problemstillinger. Disse stikkordene og knaggene skal vi dra veksler på gjennom hele forelesningsrekken. (Lysarkene fra forelesningene ligger her.)

Tredeling av makten. Hvorfor er denne delingen viktig? Hvem setter grenser for hvem? Hvem kontrollerer hvem? Hvilken av disse maktene er det særlig viktig at det blir satt grenser for og kontrollert? (Hint: To papirtigere og en "bad guy".)

«Hjemmelekse»

Jeg gir dere tre råd for arbeidet deres med forvaltningsretten. Det første rådet gjelder for hele forelesningstiden. Det andre og tredje rådet er først og fremst ment for de to neste ukene.

(1) Dere har alt å tjene på å legge merke til forvaltningsrett rundt dere. En god kanal er selvsagt media. Legg merke til problemstillinger som oppstår i medias omtale av ulike saker. Prøv å identifisere de rettslige problemstillingene og hvilke myndigheter og rettsgrunnlag som er involvert. Dersom dere legger merke til slike eksempler gjør dere minst to ting. Det første er at dere oppøver evnen til å identifisere rettslige problemstillinger og å resonnere rettslig. Det andre er at dere bygger opp en eksempelkasse som dere kan ta fra når dere skal forklare og drøfte juss. Et eksempel til illustrasjon:

På onsdag nevnte jeg i forbifarten norsk barnevern som et eksempel på et viktig område i forvaltningsretten. Barnevernslovgivningen gir staten grunnlag for å gripe inn med tvang i familier for å beskytte barnets beste. I media de siste dagene er oppmerksomheten rettet mot en forestående sak for Den europeiske menneskerettsdomstol. Se som eksempel Dagbladets oppslag. Hvilke interesser står mot hverandre i en barnevernssak? Er det noe som er særskilt for barnevernssaker? Hvorfor tror dere barnevernloven stiller saksbehandlingskrav utover forvaltningslovens saksbehandlingsregler? Hva er forholdet mellom den norske barnevernloven og den europeiske menneskerettskonvensjon?

(2) Leseråd: Legg hovedvekt på pensumet i rettskildelære s. 1-97.(Oppdatering: Det er altså: Boe, Erik: Grunnleggende juridisk metode - en introduksjon til rett og rettstenkning, Oslo 2010).Prøv å relatere lesingen til eksemplene gitt på forelesning og ha i mente leserådene gitt her.

(3) Les igjennom forvaltningsloven §§ 1, 2, 4, 6, 11, 13, 16 og 17. (Bare hovedbestemmelsene ikke §11a, 11b osv.)  Hvis dere har lyst ta også §§ 18, 24, 28 og 41.  Spør dere selv:

  • Hvorfor har lovgiver valgt å gjøre det slik?
  • Vil disse bestemmelsene fortolkes ulikt på ulike rettsområder eller avhengig av hvem som er involvert i forvaltningssaken? (Vurder særlig veiledningsplikten (§ 11) og kravet til sakens opplysning (§ 17)).
  • Dersom dere har tid og lyst er det en god øvelse å undersøke lovgivers egen begrunnelse for valgene! (Hvorfor finner dere de?)

Podcastene

Det er lagt ut podcaster av time 2 og 3. De finner dere her. Dessverre er time 1 ikke lagt ut. Det skyldes at filen ble ødelagt under prosessering. Det er rett og slett bare å beklage. (Det er UiOs leverandør som ikke har levert som avtalt.)

Forelesningssalen

Jeg så og merket at auditorium 14 på mange vis er et krevende lokale til forelesninger på ettermiddagstid.

Luften var dårlig. Det har jeg gitt beskjed om – kanskje vi kan vente forbedring, uansett vil jeg se til at vi neste gang lufter fra første stund av.

Auditoriet er mørkt. Auditoriet har overlys (glass i taket). Det er fint så lenge det er lyst ute! Skumring ute gir skumring inne. Dette er det ingenting å gjøre noe med. Bygget er vernet og byggteknisk mener visstnok at det er tilstrekkelig lys. (Bygger byggteknisk på riktig faktum?)

Trebenkene er tøffe 3 timer på rad.

Alt dette innebærer at vi må forsøke å bryte opp forelesningene litt. Kanskje legge inn noen kjappe beinstrekkere underveis.

 

Se ellers den generelle informasjonen jeg har lagt ut her.

 

Da ses vi til forelesninger på mandag!

(Oppdatering: Lysarkene fra time 4 til 6 finner dere her.)

 

Publisert 30. sep. 2016 16:22 - Sist endret 4. okt. 2016 16:32
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere