Ulf Stridbeck

Professor emeritus - Institutt for offentlig rett
Bilde av Ulf Stridbeck
English version of this page
Telefon +47 22859405
Treffetider etter avtale.
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Bibliotheca
Postadresse Postboks 6706 St Olavs plass 0130 Oslo

Bakgrunn

Ulf Stridbeck er født i 1949. Han er fil.kand. (med sosiologi som hovedfag) Universitetet i Göteborg 1981, jur.kand. Lunds Universitet 1981, jur. dr. Lunds universitet 1992.

Professor i rettsvitenskap ved UiO fra 1997. Stridbeck kom til UiO 1988 og skrev sin doktoravhandling ved Institutt for rettssosiologi. Fra 1993 er han ansatt ved Institutt for offentlig rett.

Stridbeck har vært visiting fellow ved King’s College, University of London 1998.

Høsten 2008 og våren 2009 hadde han et lengre forskningsopphold ved John Jay College of Criminal Justice ved City University of New York. Her jobbet han primært med rettspsykologi.

Instituttleder ved Institutt for offentlig rett, 2014-2017. Fra 1.1.2020 er Stridbeck professor emeritus samme sted.

Forskningsfelt

Aktuelle forskningsinteresser er innenfor strafferett, straffeprosess og rettspsykologi.

Han er ansvarlig redaktør for Tidsskrift for strafferett , Contributing Editor i The International Wrongful Convictions Blog og styremedlem i Nordic Network for research on Psychology and Law (NNPL).

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Ulf_Stridbeck

Undervisning

Stridbeck var tidligere ansvarlig faglærer i strafferett og faglærer i straffeprosess og yrkesetikk.

Emneord: Strafferett og straffeprosess, Rettspsykologi, Rettssosiologi

Publikasjoner

 • Magnussen, Svein & Stridbeck, Ulf (2020). Vurdering av troverdighet: hva sier forskningen anno 2020?. Tidsskrift for strafferett.  ISSN 1502-685X.  20(1), s 6- 17 . doi: org/10.18261/ISSN.0809-9537-2020-01-02 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Stridbeck, Ulf (2020). Coerced-Reactive Confessions: The Case of Thomas Quick. Journal of Forensic Psychology Research and Practice.  ISSN 2473-2850.  20(4), s 305- 322 . doi: 10.1080/24732850.2020.1732758 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Stridbeck, Ulf; Syse, Aslak; Nilsson, Pelle; Wikström, Johan & Wester, Knut (2020). Vurdering av filleristing av barn i straffesaker for norske domstoler. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  154(4), s 423- 475 . doi: 10.18261/issn.1504-3096-2020-04-03 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Albrechtsen van der Hagen, Malin; Stridbeck, Ulf & Melinder, Annika Maria D (2018). Førsamtaler på godt og vondt: Effekter på senere tilrettelagte avhør i lys av vitnepsykologisk forskning. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  16(4), s 337- 351 . doi: 10.18261/issn.0809-9553-2018-04-06 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Jakobsen, Kristina Kepinska; Stridbeck, Ulf & Langballe, Åse (2018). Objektivitet i avhør: Avhør av fornærmede i straffesaker i Norge. Tidsskrift for strafferett.  ISSN 1502-685X.  18(2), s 74- 101 . doi: 10.18261/issn.0809-9537-2018-02-02 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Stridbeck, Ulf (2018). Håkan d.y. Revisiting Hydéns "Rättens samhälleliga funktioner", I:  Festskrift till Håkan Hydén.  Juristförlaget, Lund.  ISBN 978-91-544-0575-6.  42.  s 659 - 668
 • Magnussen, Svein; Eilertsen, Dag-Erik; Stridbeck, Ulf; Teigen, Karl Halvor & Wessel, Ellen Margrethe (2017). Misforstått kritikk. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  130, s 109- 111 . doi: 10.18261/issn.1504-3096-2017-01-06
 • Grøndahl, Pål & Stridbeck, Ulf (2016). When insanity has gone undiscovered by the courts: The practice of the Norwegian Criminal Cases Review Commission in cases of doubts about insanity. Criminal Behaviour and Mental Health.  ISSN 0957-9664.  26(3), s 212- 224 . doi: 10.1002/cbm.1960
 • Grønnerød, Cato; Grøndahl, Pål & Stridbeck, Ulf (2016). Forensic psychiatric experts under the legal microscope. Legal and Criminological Psychology.  ISSN 1355-3259.  21(1), s 15- 24 . doi: 10.1111/lcrp.12037
 • Magnussen, Svein; Eilertsen, Dag-Erik; Teigen, Karl Halvor; Stridbeck, Ulf & Wessel, Ellen Margrethe (2016). Urimelig tvil: et tilsvar. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  129, s 300- 305
 • Stridbeck, Ulf; Grøndahl, Pål & Grønnerød, Cato (2016). Expert for whom? Court-appointed versus party-appointed experts. Psychiatry, Psychology and Law.  ISSN 1321-8719.  23(2), s 246- 255 . doi: 10.1080/13218719.2015.1052334 Vis sammendrag
 • Grøndahl, Pål & Stridbeck, Ulf (2015). Hva er rettspsykiatri?, I: Pål Grøndahl & Ulf Stridbeck (red.),  Rettspsykiatriske beretninger : om sakkyndighet og menneskeskjebner.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48459-7.  Kapittel 1.  s 17 - 34
 • Stridbeck, Ulf (2015). Falske tilståelser, I: Pål Grøndahl & Ulf Stridbeck (red.),  Rettspsykiatriske beretninger : om sakkyndighet og menneskeskjebner.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48459-7.  Kapittel 16.  s 255 - 272
 • Grøndahl, Pål; Grønnerød, Cato & Stridbeck, Ulf (2014). Samarbeidsklimaet mellom rettspsykiatrisk sakkyndige og strafferettsjurister - Bedre enn sitt rykte. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  (5), s 273- 283
 • Magnussen, Svein; Eilertsen, Dag-Erik; Stridbeck, Ulf; Teigen, Karl Halvor & Wessel, Ellen Margrethe (2014). «UTOVER RIMELIG TVIL»? En kvantitativ studie av sikkerhet i bevisvurdering i straffesaker hos norske fagdommere og lekdommere. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  127, s 384- 396
 • Grøndahl, Pål; Stridbeck, Ulf & Grønnerød, Cato (2013). The truth and nothing but the truth: court-appointed forensic experts´experience with testifying and their perceptions of legal actors in criminal courts. Journal of Forensic Psychiatry & Psychology.  ISSN 1478-9949.  24(2), s 192- 204 . doi: 10.1080/14789949.2013.771278
 • Stridbeck, Ulf & Grøndahl, Pål (2012). Utilregnelighet "under radaren"? Gjenopptakelseskommisjonens vurdering av saker med tvil om tilregnelighet - en pilotstudie. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  51(5), s 301- 312
 • Stridbeck, Ulf & Magnussen, Svein (2012). Opening Potentially Wrongful Convictions - Look to Norway. The Criminal Law Quarterly.  ISSN 0011-1333.  58(2), s 267- 282
 • Stridbeck, Ulf & Magnussen, Svein (2012). Prevention of wrongful convictions: Norwegian legal safeguards and the Criminal Cases Review Commission. University of Cincinnati law review.  ISSN 0009-6881.  80(4), s 1373- 1390
 • Stridbeck, Ulf (2011). Holder forklaringene for domfellelse? - Thomas Quick-sakene, I:  Festskrift till Per Ole Träskman.  Norstedts Juridik AB.  ISBN 978-91-39-01554-3.  Kapitel.  s 457 - 464
 • Magnussen, Svein; Melinder, Annika Maria D; Stridbeck, Ulf & Raja, Abid Q (2010). Beliefs about factors affecting the reliability of eyewitness memory: A comparison of judges, jurors and the general public. Applied Cognitive Psychology.  ISSN 0888-4080.  24(1), s 122- 133 . doi: 10.1002/acp.1550
 • Stridbeck, Ulf & Granhag, Per Anders (2010). Legal procedures in the Nordic countries and USA: a comparative overview, In Per Anders Granhag (ed.),  Forensic Psychology in Context Nordic and international approaches.  Willan Publishing.  ISBN 1-843928-28-0.  Kapitel 2.  s 14 - 34
 • Stridbeck, Ulf & Granhag, Per Anders (2010). Psychological perspectives on the evaluation of evidence, In Per Anders Granhag (ed.),  Forensic Psychology in Context Nordic and international approaches.  Willan Publishing.  ISBN 1-843928-28-0.  Kapitel 11.  s 191 - 209
 • Stridbeck, Ulf & Holmboe, Morten (2009). "Det er einskilde som ikkje skjøner kor viktig det er å ha ei sak". Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  48(3), s 146- 165
 • Magnussen, Svein; Melinder, Annika Maria D; Raja, Abid Q & Stridbeck, Ulf (2008). Faktorer som påvirker påliteligheten av øyevitner: Hva vet dommere og jurymedlemmer?. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  47(8), s 472- 482
 • Magnussen, Svein; Wise, Richard A; Raja, AQ; Safer, Martin A; Pawlenko, Nell & Stridbeck, Ulf (2008). What judges know about eyewitness testimony: A comparison of Norwegian and US judges. Psychology, Crime and Law.  ISSN 1068-316X.  14, s 177- 188
 • Stridbeck, Ulf (2008). "Hva vil du jeg skal si?" - Om partoppnevnte sakkundiges habilitet, I: Thomas Elholm; Flemming Balvig; Birgit Feldtmann; Kimmo Nuotio; Asbjørn Strandbakken (red.),  Ikke kun straf. Festskrift til Vagn Greve.  Jurist- og Økonomforbundets Forlag.  ISBN 978-87-574-1693-0.  Kapittel.  s 543 - 550
 • Stridbeck, Ulf (2008). Hvem er i hvitvaskingsbransjen - et blandet persongalleri, I: Alf Petter Høgberg & Ulf Stridbeck (red.),  Hvitvasking.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215010083.  Kap. 4.  s 43 - 57
 • Stridbeck, Ulf (2008). La compravendita di prestazioni sessuali in Svezia e Olanda. Regolamentazione ed esperienze locli, I: Ulf Stridbeck; Vittorio Tola & Francesco Carchedi (red.),  Lo zoning possibile. Governance della prostituzione e della tratta delle donne. Il caso di Venezia, Stoccolma ed Amsterdam.  Edizioni Franco Angeli.  ISBN 9788846497208.  Kapittel 3.  s 84 - 155
 • Stridbeck, Ulf & Holmboe, Morten (2007). Trenger vi rettslige tiltak for å stoppe kverulanter?, I: Annette Møller-Sørensen & Anette Storgaard (red.),  Jurist uden omsvøb: festskrift til Gorm Toftegaard Nielsen.  Christian Ejlers´s Forlag.  ISBN 978-87-7241-375-4.  Kapittel (unummerert).  s 541 - 566

Se alle arbeider i Cristin

 • Sæther, Knut Erik; Kvande, Kersti; Torgersen, Runar & Stridbeck, Ulf (2019). Straff & frihet: Til vern om den liberale rettsstat. Festskrift til Tor-Aksel Busch. Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205530096.  677 s.
 • Førde, Reidun; Kjelland, Morten & Stridbeck, Ulf (red.) (2016). Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt Festskrift til Aslak Syse. Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-49372-8.  626 s.
 • Grøndahl, Pål & Stridbeck, Ulf (red.) (2015). Rettspsykiatriske beretninger : om sakkyndighet og menneskeskjebner. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48459-7.  413 s. Vis sammendrag
 • Høgberg, Alf Petter & Stridbeck, Ulf (red.) (2008). Hvitvasking. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215010083.  275 s.
 • Stridbeck, Ulf; Tola, Vittorio & Carchedi, Francesco (red.) (2008). Lo zoning possibile. Governance della prostituzione e della tratta delle donne. Il caso di Venezia, Stoccolma ed Amsterdam. Edizioni Franco Angeli.  ISBN 9788846497208.  193 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Magnussen, Svein & Stridbeck, Ulf (2020). Nesten alt du vet om løgn, er feil. morgenbladet.no.
 • Quist, Christina; Ruud, Tor-Erling Thømt; Holmboe, Morten; Hallgren, Siv & Stridbeck, Ulf (2020, 12. oktober). Dette skjer om Baneheia-saken blir gjenopptatt. [Internett].  VG. Vis sammendrag
 • Rui, Jon Petter & Stridbeck, Ulf (2020). Temanummer om strafferettslig medvirkning. Tidsskrift for strafferett.  ISSN 1502-685X.  s 337- 338
 • Stridbeck, Ulf (2020, 05. oktober). Dagsrevyen, NRK. [TV].
 • Stridbeck, Ulf (2020). Digitale vitner i koronaens tid. Juridika Innsikt.
 • Stridbeck, Ulf (2020). How to correct wrongful convictions.
 • Stridbeck, Ulf (2020, 05. oktober). NRK Nyheter. [TV].
 • Stridbeck, Ulf (2020). Repetitive begjæringer om gjenåpning i straffesaker. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  59(8), s 508- 518 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Stridbeck, Ulf (2020, 05. oktober). TV2 Nyhetene. [TV].
 • Syse, Aslak; Stridbeck, Ulf & Wester, Knut (2020). Mishandlet eller syk.. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Stridbeck, Ulf (2019). Nikab i retten, I:  Straff & frihet: Til vern om den liberale rettsstat. Festskrift til Tor-Aksel Busch.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205530096.  Kapittel.  s 579 - 596
 • Stridbeck, Ulf (2019). Shaking Baby Syndrome (SBS) - Wrongful Convictions?.
 • Stridbeck, Ulf (2018). Om Gjenopptakelseskommisjonens gjenåpningsprosent. Tidsskrift for strafferett.  ISSN 1502-685X.  18(2), s 71- 73
 • Rui, Jon Petter & Stridbeck, Ulf (2017). NOU 2016:24 - under debatt. Tidsskrift for strafferett.  ISSN 1502-685X.  17(4) . doi: 10.18261/issn.0809-9537-2017-04-01
 • Stridbeck, Ulf (2017). The Judge Cervin case from Sweden 1941-42.
 • Holmboe, Morten; Myhrer, Tor-Geir & Stridbeck, Ulf (2016). Fengsel eller frihet: Om teori og praksis i norsk straffutmåling, særlig i grenselandet mellom fengsel og mildere reaksjoner.
 • Stridbeck, Ulf (2016). Sweden's 'Serial Killer' Thomas Quick: Murdering for pleasure or lying for pleasure? Psychotherapy, repressed memory and false confessions, all at the same time..
 • Grøndahl, Pål & Stridbeck, Ulf (2015). Forord, I: Pål Grøndahl & Ulf Stridbeck (red.),  Rettspsykiatriske beretninger : om sakkyndighet og menneskeskjebner.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48459-7.  Foord.  s 5 - 7
 • Stridbeck, Ulf (2015). Penal Law sanctions in Norway.
 • Fornes, Ingun & Stridbeck, Ulf (2014). Barnestrafferett: Nye reformer og reformbehov. Tidsskrift for strafferett.  ISSN 1502-685X.  (4), s 305- 307
 • Frøjd, Elise Koppang & Stridbeck, Ulf (2014, 23. januar). Dommere og advokater fornøyde med rettspsykiatriske eksperter. [Internett].  Forskning.no.
 • Stridbeck, Ulf (2014). An example of possible remedies: the Norwegian Criminal Cases Review Commission.
 • Grøndahl, Pål & Stridbeck, Ulf (2013). Insanity "Under the Radar"? Criminal Commission´s Asessment of Cases with Doubts about Sanity: A Pilot Study.
 • Grøndahl, Pål & Stridbeck, Ulf (2013). Insanity "under the radar"? Criminal Commission's assessment of cases with doubts about sanity. (Chair) Presentert på:.
 • Grøndahl, Pål & Stridbeck, Ulf (2013). Is insanity undetected? Criminal Commissions assessment of cases With doubts about sanity.
 • Grøndahl, Pål & Stridbeck, Ulf (2013). Morderen som bare var en løgner. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Grønnerød, Cato; Grøndahl, Pål & Stridbeck, Ulf (2013). Forensic Psychiatric Experts and Legal Practitioners: Battle of Wills of Battle of Worlds.
 • Grønnerød, Cato; Grøndahl, Pål & Stridbeck, Ulf (2013). Forensic Psychiatric Experts and Legal Practitioners: Battle of Wills or Battle of Worlds?.
 • Stridbeck, Ulf (2013). How to deal with wrongful convictions - the Norwegian way.
 • Stridbeck, Ulf (2013). NCCRC evaluated.
 • Stridbeck, Ulf (2013). The State of Innocence Work in Norway.
 • Stridbeck, Ulf (2013). Wrongful convictions – a Norwegian approach.
 • Grøndahl, Pål; Grønnerød, Cato; Stridbeck, Ulf; Værøy, Henning & Brauer, Harald (2012). En tipunktsplan for bedre rettspsykiatri. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  132(15), s 1727- 1728 Vis sammendrag
 • Grøndahl, Pål; Grønnerød, Cato; Stridbeck, Ulf; Værøy, Henning & Brauer, Harald (2012). P. Grøndahl og medarbeidere svarer professor Øyvind Thomassen (Kritikk av 10 punktsliste for bedre rettspsykiatri. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  132(19)
 • Grøndahl, Pål & Stridbeck, Ulf (2012). Insanity "under the radar"? Criminal Commission's assessment of cases with doubts about sanity- pilot study.
 • Moldenæs, Turid; Stridbeck, Ulf; Sunde, Inger Marie & Østby, Roar (2012). Etterkontroll av kommisjonen for straffesaker. Rapport fra arbeidsgruppe for etterkontroll av Gjenopptakelseskommisjonen.
 • Stridbeck, Ulf (2012). Legal Safeguards prevent Wrongful Convictions.
 • Stridbeck, Ulf (2011, 24. juli). Intervju med anledning av 22 juli.  Dagens Nyheter.
 • Stridbeck, Ulf (2011, 25. juli). Intervju med anledning av 22. juli.  TT, Sverige. (=NTB).
 • Stridbeck, Ulf (2011, 28. juli). Intervju med anledning av 22. juli.  Aftonbladet.
 • Stridbeck, Ulf (2011, 26. juli). Intervju med anledning av 22. juli.  Aftonbladet.
 • Stridbeck, Ulf (2011, 26. juli). Intervju med anledning av 22. juli.  Dagens Nyheter.
 • Stridbeck, Ulf (2011, 27. juli). Intervju med anledning av 22. juli. [TV].  Global New Canada.
 • Stridbeck, Ulf (2011, 26. juli). Intervju med anledning av 22. juli.  Los Angeles Times.
 • Stridbeck, Ulf (2011, 22. august). Thomas Quick-saken. [Radio].  NRK.
 • Stridbeck, Ulf (2010). Criminal Investigation, Pre trial steps.
 • Stridbeck, Ulf (2010). Fair trial and the role of the prosecutor.
 • Stridbeck, Ulf (2010). Hensynet til den alminnelige rettsfølelse ved straffeutmåling. Tidsskrift for strafferett.  ISSN 1502-685X.  10(3), s 207- 209
 • Stridbeck, Ulf (2010). Nedprioriteringen av strafferettsfaget i Oslo. Tidsskrift for strafferett.  ISSN 1502-685X.  10(1), s 1- 2
 • Stridbeck, Ulf (2010). The Innocent Movement i USA.
 • Stridbeck, Ulf (2010). The Presumption of Innocence and Human Rights protection in the Criminal Justice System of Norway.
 • Stridbeck, Ulf (2010). Thomas Quick - spørsmål om falske tilståelser.
 • Stridbeck, Ulf (2010). Tilståelser - ekte eller falske.
 • Stridbeck, Ulf (2009). Artikkel: Det troverdige vitnet – den uskyldiges verste fiende. Juristkontakt.  ISSN 0332-7590.
 • Stridbeck, Ulf (2009). Leder/ytring: CSI finnes bare på TV. Tidsskrift for strafferett.  ISSN 1502-685X.  (2), s 149- 152
 • Stridbeck, Ulf; Gangnes, Ole-Martin & Mestad, Ingvild (2009). Etterlyser mer kunnskap om øyevitner (intervju/omtale på Juristkontakt.no). Juristkontakt.  ISSN 0332-7590. Vis sammendrag
 • Stridbeck, Ulf & Mestad, Ingvild (2009). Det troverdige vitnet – den uskyldiges verste fiende. Juristkontakt.  ISSN 0332-7590.  (5), s 58- 60
 • Stridbeck, Ulf (2008). Innledning, I: Alf Petter Høgberg & Ulf Stridbeck (red.),  Hvitvasking.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215010083.  Kap. 1.  s 17 - 19
 • Stridbeck, Ulf (2008). Justis-ord. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  47(2), s 124- 125
 • Stridbeck, Ulf (2008). Reopening Cases of Wrongful Convictions. The case of the Norwegian Criminal Cases Review Commission - NCCRC.
 • Stridbeck, Ulf & Høgberg, Alf Petter (2008). Forord, I: Alf Petter Høgberg & Ulf Stridbeck (red.),  Hvitvasking.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215010083.  Forord.  s 5 - 6
 • Magnussen, Svein & Stridbeck, Ulf (2007). Leder: Rettssikkerheten i Norge - det må satses på vitnepsykologisk forskning. Tidsskrift for strafferett.  ISSN 1502-685X.  7(3), s 259- 262
 • Stridbeck, Ulf (2007). Grooming.
 • Stridbeck, Ulf (2007). Kriminalisering av sexkjøp.
 • Stridbeck, Ulf (2007). Kvarstadsbåtarna - krig og politikk.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 14. mars 2008 09:41 - Sist endret 21. okt. 2020 11:26

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter