Ulf Stridbeck

Professor emeritus - Institutt for offentlig rett
Bilde av Ulf Stridbeck
Telefon +47 22859405
Treffetider etter avtale.
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Bibliotheca
Postadresse Postboks 6706 St Olavs plass 0130 Oslo

Bakgrunn

Ulf Stridbeck er født i 1949. Han er fil.kand. (med sosiologi som hovedfag) Universitetet i Göteborg 1981, jur.kand. Lunds Universitet 1981, jur. dr. Lunds universitet 1992.

Professor i rettsvitenskap ved UiO fra 1997. Stridbeck kom til UiO 1988 og skrev sin doktoravhandling ved Institutt for rettssosiologi. Fra 1993 er han ansatt ved Institutt for offentlig rett.

Stridbeck har vært visiting fellow ved King’s College, University of London 1998.

Høsten 2008 og våren 2009 hadde han et lengre forskningsopphold ved John Jay College of Criminal Justice ved City University of New York. Her jobbet han primært med rettspsykologi.

Instituttleder ved Institutt for offentlig rett, 2014-2017. Fra 1.1.2020 er Stridbeck professor emeritus samme sted.

Forskningsfelt

Aktuelle forskningsinteresser er innenfor strafferett, straffeprosess og rettspsykologi.

Han er ansvarlig redaktør for Tidsskrift for strafferett , Contributing Editor i The International Wrongful Convictions Blog og styremedlem i Nordic Network for research on Psychology and Law (NNPL).

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Ulf_Stridbeck

Undervisning

Stridbeck var tidligere ansvarlig faglærer i strafferett og faglærer i straffeprosess og yrkesetikk.

Emneord: Strafferett og straffeprosess, Rettspsykologi, Rettssosiologi

Publikasjoner

 • Wester, Knut; Stridbeck, Ulf; Syse, Aslak & Wikström, Johan (2021). Re-evaluation of medical findings in alleged shaken baby syndrome and abusive head trauma in Norwegian courts fails to support abuse diagnoses. Acta Paediatrica. ISSN 0803-5253. s. 1–14. doi: 10.1111/apa.15956. Fulltekst i vitenarkiv
 • Stridbeck, Ulf; Syse, Aslak; Nilsson, Pelle; Wikström, Johan & Wester, Knut (2020). Vurdering av filleristing av barn i straffesaker for norske domstoler. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. 154(4), s. 423–475. doi: 10.18261/issn.1504-3096-2020-04-03. Fulltekst i vitenarkiv
 • Magnussen, Svein & Stridbeck, Ulf (2020). Vurdering av troverdighet: hva sier forskningen anno 2020? Tidsskrift for strafferett. ISSN 1502-685X. 20(1), s. 6–17. doi: 10.18261/ISSN.0809-9537-2020-01-02. Fulltekst i vitenarkiv
 • Stridbeck, Ulf (2020). Coerced-Reactive Confessions: The Case of Thomas Quick. Journal of Forensic Psychology Research and Practice. ISSN 2473-2850. 20(4), s. 305–322. doi: 10.1080/24732850.2020.1732758. Fulltekst i vitenarkiv
 • Stridbeck, Ulf (2019). Norvec ceza hukuku yaptirimlari. I Sözüer, Adem (Red.), 2. Ceza Hukuku. Reformlari Kongresi. Ceza Hukuku Yaptirimlari. Kanunlar Ve Uygulama. IstanbulArsivi. ISSN 978-605-7622-29-7. s. 1217–1227.
 • Stridbeck, Ulf (2019). Penal Law Sanctions in Norway. I Sözüer, Adem (Red.), 2. Ceza Hukuku. Reformlari Kongresi. Ceza Hukuku Yaptirimlari. Kanunlar Ve Uygulama. IstanbulArsivi. ISSN 978-605-7622-29-7. s. 477–487.
 • Stridbeck, Ulf (2018). Håkan d.y. Revisiting Hydéns "Rättens samhälleliga funktioner", Festskrift till Håkan Hydén. Juristförlaget, Lund. ISSN 978-91-544-0575-6. s. 659–668.
 • Albrechtsen van der Hagen, Malin; Stridbeck, Ulf & Melinder, Annika Maria D (2018). Førsamtaler på godt og vondt: Effekter på senere tilrettelagte avhør i lys av vitnepsykologisk forskning. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. ISSN 1503-2965. 16(4), s. 337–351. doi: 10.18261/issn.0809-9553-2018-04-06. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jakobsen, Kristina Kepinska; Stridbeck, Ulf & Langballe, Åse (2018). Objektivitet i avhør: Avhør av fornærmede i straffesaker i Norge. Tidsskrift for strafferett. ISSN 1502-685X. 18(2), s. 74–101. doi: 10.18261/issn.0809-9537-2018-02-02. Fulltekst i vitenarkiv
 • Magnussen, Svein; Eilertsen, Dag-Erik; Stridbeck, Ulf; Teigen, Karl Halvor & Wessel, Ellen Margrethe (2017). Misforstått kritikk. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. 130, s. 109–111. doi: 10.18261/issn.1504-3096-2017-01-06.
 • Magnussen, Svein; Eilertsen, Dag-Erik; Teigen, Karl Halvor; Stridbeck, Ulf & Wessel, Ellen Margrethe (2016). Urimelig tvil: et tilsvar. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. 129, s. 300–305.
 • Stridbeck, Ulf; Grøndahl, Pål & Grønnerød, Cato (2016). Expert for whom? Court-appointed versus party-appointed experts. Psychiatry, Psychology and Law. ISSN 1321-8719. 23(2), s. 246–255. doi: 10.1080/13218719.2015.1052334.
 • Grøndahl, Pål & Stridbeck, Ulf (2016). When insanity has gone undiscovered by the courts: The practice of the Norwegian Criminal Cases Review Commission in cases of doubts about insanity. Criminal Behaviour and Mental Health. ISSN 0957-9664. 26(3), s. 212–224. doi: 10.1002/cbm.1960.
 • Grønnerød, Cato; Grøndahl, Pål & Stridbeck, Ulf (2016). Forensic psychiatric experts under the legal microscope. Legal and Criminological Psychology. ISSN 1355-3259. 21(1), s. 15–24. doi: 10.1111/lcrp.12037.
 • Stridbeck, Ulf (2015). Falske tilståelser. I Grøndahl, Pål & Stridbeck, Ulf (Red.), Rettspsykiatriske beretninger : om sakkyndighet og menneskeskjebner. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-48459-7. s. 255–272.
 • Grøndahl, Pål & Stridbeck, Ulf (2015). Hva er rettspsykiatri? I Grøndahl, Pål & Stridbeck, Ulf (Red.), Rettspsykiatriske beretninger : om sakkyndighet og menneskeskjebner. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-48459-7. s. 17–34.
 • Magnussen, Svein; Eilertsen, Dag-Erik; Stridbeck, Ulf; Teigen, Karl Halvor & Wessel, Ellen Margrethe (2014). «UTOVER RIMELIG TVIL»? En kvantitativ studie av sikkerhet i bevisvurdering i straffesaker hos norske fagdommere og lekdommere. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. 127, s. 384–396.
 • Grøndahl, Pål; Grønnerød, Cato & Stridbeck, Ulf (2014). Samarbeidsklimaet mellom rettspsykiatrisk sakkyndige og strafferettsjurister - Bedre enn sitt rykte. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. s. 273–283.
 • Grøndahl, Pål; Stridbeck, Ulf & Grønnerød, Cato (2013). The truth and nothing but the truth: court-appointed forensic experts´experience with testifying and their perceptions of legal actors in criminal courts. Journal of Forensic Psychiatry & Psychology. ISSN 1478-9949. 24(2), s. 192–204. doi: 10.1080/14789949.2013.771278.
 • Stridbeck, Ulf & Grøndahl, Pål (2012). Utilregnelighet "under radaren"? Gjenopptakelseskommisjonens vurdering av saker med tvil om tilregnelighet - en pilotstudie. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. 51(5), s. 301–312.
 • Stridbeck, Ulf & Magnussen, Svein (2012). Opening Potentially Wrongful Convictions - Look to Norway. The Criminal Law Quarterly. ISSN 0011-1333. 58(2), s. 267–282.
 • Stridbeck, Ulf & Magnussen, Svein (2012). Prevention of wrongful convictions: Norwegian legal safeguards and the Criminal Cases Review Commission. University of Cincinnati law review. ISSN 0009-6881. 80(4), s. 1373–1390.
 • Stridbeck, Ulf (2011). Holder forklaringene for domfellelse? - Thomas Quick-sakene, Festskrift till Per Ole Träskman. Norstedts Juridik AB. ISSN 978-91-39-01554-3. s. 457–464.
 • Stridbeck, Ulf & Granhag, Per Anders (2010). Legal procedures in the Nordic countries and USA: a comparative overview. I Granhag, Per Anders (Red.), Forensic Psychology in Context Nordic and international approaches. Willan Publishing. ISSN 1-843928-28-0. s. 14–34.
 • Stridbeck, Ulf & Granhag, Per Anders (2010). Psychological perspectives on the evaluation of evidence. I Granhag, Per Anders (Red.), Forensic Psychology in Context Nordic and international approaches. Willan Publishing. ISSN 1-843928-28-0. s. 191–209.
 • Magnussen, Svein; Melinder, Annika Maria D; Stridbeck, Ulf & Raja, Abid Q (2010). Beliefs about factors affecting the reliability of eyewitness memory: A comparison of judges, jurors and the general public. Applied Cognitive Psychology. ISSN 0888-4080. 24(1), s. 122–133. doi: 10.1002/acp.1550.
 • Stridbeck, Ulf & Holmboe, Morten (2009). "Det er einskilde som ikkje skjøner kor viktig det er å ha ei sak". Lov og Rett. ISSN 0024-6980. 48(3), s. 146–165.
 • Stridbeck, Ulf (2008). "Hva vil du jeg skal si?" - Om partoppnevnte sakkundiges habilitet. I Elholm, Thomas; Balvig, Flemming; Feldtmann, Birgit; Nuotio, Kimmo & Strandbakken, Asbjørn (Red.), Ikke kun straf. Festskrift til Vagn Greve. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. ISSN 978-87-574-1693-0. s. 543–550.

Se alle arbeider i Cristin

 • Stridbeck, Ulf (2019). Norvec Ceza Hukuku Yaptirimlari. Istanbul Arsivi Onikilevha. ISBN 978-605-7622-32-7. 11 s.
 • Sæther, Knut Erik; Kvande, Kersti; Torgersen, Runar & Stridbeck, Ulf (2019). Straff & frihet: Til vern om den liberale rettsstat. Festskrift til Tor-Aksel Busch. Gyldendal Juridisk. ISBN 9788205530096. 677 s.
 • Førde, Reidun; Kjelland, Morten & Stridbeck, Ulf (2016). Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt Festskrift til Aslak Syse. Gyldendal Juridisk. ISBN 978-82-05-49372-8. 626 s.
 • Grøndahl, Pål & Stridbeck, Ulf (2015). Rettspsykiatriske beretninger : om sakkyndighet og menneskeskjebner. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-48459-7. 413 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Stridbeck, Ulf (2022). Rettspsykologi.
 • Stridbeck, Ulf (2022). Troverdighet. Særlig ved vurdering av avhør.
 • Stridbeck, Ulf (2022). How to correct wrongful convictions in Norway.
 • Holmboe, Morten & Stridbeck, Ulf (2021). «Nå skrider han til verket». Tidsskrift for strafferett. ISSN 1502-685X. 21(4), s. 323–327. doi: 10.18261/issn.0809-9537-2021-04-01.
 • Stridbeck, Ulf (2021). Triade-diagnosens betydning i det svenske rettsvesenet. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. 60(10), s. 627–637. doi: 10.18261.
 • Stridbeck, Ulf & Syse, Aslak (2021). Holst - aktor eller forsker? Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. 134(4), s. 490–495.
 • Stridbeck, Ulf (2021). Resning i brottmål i Norden - några avslutande reflektioner. Svensk Juristtidning. ISSN 0039-6591. s. 591–596.
 • Stridbeck, Ulf & Haugen Moen, Olav (2021). Gjenåpning av straffesaker i Norge. Svensk Juristtidning. ISSN 0039-6591. s. 574–590.
 • Stridbeck, Ulf (2021). Tilståelser - ekte eller falske?
 • Stridbeck, Ulf (2020). How to correct wrongful convictions in Norway.
 • Rui, Jon Petter & Stridbeck, Ulf (2020). Temanummer om strafferettslig medvirkning. Tidsskrift for strafferett. ISSN 1502-685X. s. 337–338.
 • Stridbeck, Ulf (2020). Repetitive begjæringer om gjenåpning i straffesaker. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. 59(8), s. 508–518. Fulltekst i vitenarkiv
 • Quist, Christina; Ruud, Tor-Erling Thømt; Holmboe, Morten; Hallgren, Siv & Stridbeck, Ulf (2020). Dette skjer om Baneheia-saken blir gjenopptatt. [Internett]. VG.
 • Stridbeck, Ulf (2020). TV2 Nyhetene.
 • Stridbeck, Ulf (2020). Dagsrevyen, NRK.
 • Stridbeck, Ulf (2020). NRK Nyheter.
 • Syse, Aslak; Stridbeck, Ulf & Wester, Knut (2020). Mishandlet eller syk. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Magnussen, Svein & Stridbeck, Ulf (2020). Nesten alt du vet om løgn, er feil. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Stridbeck, Ulf (2020). Digitale vitner i koronaens tid. Juridika Innsikt.
 • Stridbeck, Ulf (2020). How to correct wrongful convictions.
 • Stridbeck, Ulf (2019). Shaking Baby Syndrome (SBS) - Wrongful Convictions?
 • Stridbeck, Ulf (2019). Nikab i retten, Straff & frihet: Til vern om den liberale rettsstat. Festskrift til Tor-Aksel Busch. Gyldendal Juridisk. ISSN 9788205530096. s. 579–596.
 • Stridbeck, Ulf (2018). Om Gjenopptakelseskommisjonens gjenåpningsprosent. Tidsskrift for strafferett. ISSN 1502-685X. 18(2), s. 71–73.
 • Rui, Jon Petter & Stridbeck, Ulf (2017). NOU 2016:24 - under debatt. Tidsskrift for strafferett. ISSN 1502-685X. 17(4). doi: 10.18261/issn.0809-9537-2017-04-01.
 • Stridbeck, Ulf (2017). The Judge Cervin case from Sweden 1941-42.
 • Stridbeck, Ulf (2016). Sweden's 'Serial Killer' Thomas Quick: Murdering for pleasure or lying for pleasure? Psychotherapy, repressed memory and false confessions, all at the same time.
 • Grøndahl, Pål & Stridbeck, Ulf (2015). Forord. I Grøndahl, Pål & Stridbeck, Ulf (Red.), Rettspsykiatriske beretninger : om sakkyndighet og menneskeskjebner. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-48459-7. s. 5–7.
 • Stridbeck, Ulf (2015). Penal Law sanctions in Norway.
 • Frøjd, Elise Koppang & Stridbeck, Ulf (2014). Dommere og advokater fornøyde med rettspsykiatriske eksperter. [Internett]. Forskning.no.
 • Fornes, Ingun & Stridbeck, Ulf (2014). Barnestrafferett: Nye reformer og reformbehov. Tidsskrift for strafferett. ISSN 1502-685X. s. 305–307.
 • Stridbeck, Ulf (2014). An example of possible remedies: the Norwegian Criminal Cases Review Commission.
 • Grøndahl, Pål & Stridbeck, Ulf (2013). Morderen som bare var en løgner. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Grønnerød, Cato; Grøndahl, Pål & Stridbeck, Ulf (2013). Forensic Psychiatric Experts and Legal Practitioners: Battle of Wills or Battle of Worlds?
 • Grøndahl, Pål & Stridbeck, Ulf (2013). Insanity "under the radar"? Criminal Commission's assessment of cases with doubts about sanity. (Chair) Presentert på:.
 • Grøndahl, Pål & Stridbeck, Ulf (2013). Is insanity undetected? Criminal Commissions assessment of cases With doubts about sanity.
 • Grøndahl, Pål & Stridbeck, Ulf (2013). Insanity "Under the Radar"? Criminal Commission´s Asessment of Cases with Doubts about Sanity: A Pilot Study.
 • Grønnerød, Cato; Grøndahl, Pål & Stridbeck, Ulf (2013). Forensic Psychiatric Experts and Legal Practitioners: Battle of Wills of Battle of Worlds.
 • Stridbeck, Ulf (2013). How to deal with wrongful convictions - the Norwegian way.
 • Stridbeck, Ulf (2013). Wrongful convictions – a Norwegian approach.
 • Stridbeck, Ulf (2013). NCCRC evaluated.
 • Stridbeck, Ulf (2013). The State of Innocence Work in Norway.
 • Stridbeck, Ulf (2012). Legal Safeguards prevent Wrongful Convictions.
 • Grøndahl, Pål; Grønnerød, Cato; Stridbeck, Ulf; Værøy, Henning & Brauer, Harald (2012). En tipunktsplan for bedre rettspsykiatri. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 132(15), s. 1727–1728.
 • Grøndahl, Pål & Stridbeck, Ulf (2012). Insanity "under the radar"? Criminal Commission's assessment of cases with doubts about sanity- pilot study.
 • Grøndahl, Pål; Grønnerød, Cato; Stridbeck, Ulf; Værøy, Henning & Brauer, Harald (2012). P. Grøndahl og medarbeidere svarer professor Øyvind Thomassen (Kritikk av 10 punktsliste for bedre rettspsykiatri. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 132(19).
 • Stridbeck, Ulf (2011). Thomas Quick-saken. [Radio]. NRK.
 • Stridbeck, Ulf (2011). Intervju med anledning av 22. juli. [Avis]. TT, Sverige. (=NTB).
 • Stridbeck, Ulf (2011). Intervju med anledning av 22. juli. [Avis]. Aftonbladet.
 • Stridbeck, Ulf (2011). Intervju med anledning av 22. juli. [Avis]. Aftonbladet.
 • Stridbeck, Ulf (2011). Intervju med anledning av 22. juli. [Avis]. Dagens Nyheter.
 • Stridbeck, Ulf (2011). Intervju med anledning av 22 juli. [Avis]. Dagens Nyheter.
 • Stridbeck, Ulf (2011). Intervju med anledning av 22. juli. [TV]. Global New Canada.
 • Stridbeck, Ulf (2011). Intervju med anledning av 22. juli. [Avis]. Los Angeles Times.
 • Stridbeck, Ulf (2010). Fair trial and the role of the prosecutor.
 • Stridbeck, Ulf (2010). Nedprioriteringen av strafferettsfaget i Oslo. Tidsskrift for strafferett. ISSN 1502-685X. 10(1), s. 1–2.
 • Stridbeck, Ulf (2010). Hensynet til den alminnelige rettsfølelse ved straffeutmåling. Tidsskrift for strafferett. ISSN 1502-685X. 10(3), s. 207–209.
 • Stridbeck, Ulf (2010). Criminal Investigation, Pre trial steps.
 • Stridbeck, Ulf (2010). The Presumption of Innocence and Human Rights protection in the Criminal Justice System of Norway.
 • Stridbeck, Ulf (2010). The Innocent Movement i USA.
 • Stridbeck, Ulf (2010). Thomas Quick - spørsmål om falske tilståelser.
 • Stridbeck, Ulf (2010). Tilståelser - ekte eller falske.
 • Stridbeck, Ulf (2009). Leder/ytring: CSI finnes bare på TV. Tidsskrift for strafferett. ISSN 1502-685X. s. 149–152.
 • Stridbeck, Ulf & Mestad, Ingvild (2009). Det troverdige vitnet – den uskyldiges verste fiende. Juristkontakt. ISSN 0332-7590. s. 58–60.
 • Stridbeck, Ulf; Gangnes, Ole-Martin & Mestad, Ingvild (2009). Etterlyser mer kunnskap om øyevitner (intervju/omtale på Juristkontakt.no). Juristkontakt. ISSN 0332-7590.
 • Stridbeck, Ulf (2009). Artikkel: Det troverdige vitnet – den uskyldiges verste fiende. Juristkontakt. ISSN 0332-7590.
 • Stridbeck, Ulf (2008). Justis-ord. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. 47(2), s. 124–125.
 • Holmboe, Morten; Myhrer, Tor-Geir & Stridbeck, Ulf (2016). Fengsel eller frihet: Om teori og praksis i norsk straffutmåling, særlig i grenselandet mellom fengsel og mildere reaksjoner. Universitetet i Oslo.
 • Moldenæs, Turid; Stridbeck, Ulf; Sunde, Inger Marie & Østby, Roar (2012). Etterkontroll av kommisjonen for straffesaker. Rapport fra arbeidsgruppe for etterkontroll av Gjenopptakelseskommisjonen. Justis- og beredskapsdepartementet.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 14. mars 2008 09:41 - Sist endret 24. nov. 2021 14:24

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter