Finn Arnesen

Image of Finn Arnesen
Norwegian version of this page
Phone +47 22859613
Username
Visiting address Karl Johans gate 47 Domus Media 0162 Oslo
Postal address Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo
Tags: European Law, Europe

Publications

 • Arnesen, Finn & Eriksen, Christoffer Conrad (2021). EØS -loven. Lov om gjennomføring i norsk rett av hoveddelen i avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) m.v. (EØS-loven)LOV-1992-11-27-109. Karnov lovkommentarer.
 • Arnesen, Finn (2021). EØS-elefanten i rommet. Jussens venner. ISSN 0022-6971. p. 240–266.
 • Arnesen, Finn & Laurantzon, Markus Aurelius Beckstrøm (2020). Rettslige konsekvenser for norsk sjømatnæring ved bortfall av EØS-avtalen. In Melchior, Arne & Nilssen, Frode (Ed.), Sjømatnæringen og Europa: EØS og alternativene. Universitetsforlaget. ISSN 9788215040073. p. 83–119.
 • Arnesen, Finn; Greaves, Rosa & Pozdnakova, Alla (2020). European Union law and the seabed. In Banet, Catherine (Eds.), The Law of the Seabed: Access, Uses, and Protection of Seabed Resources.. Brill|Nijhoff. ISSN 978-90-04-39156-7. p. 315–334. doi: 10.1163/9789004391567_016.
 • Arnesen, Finn (2019). EFTA-konvensjonen og skatteloven § 2-38. Skatterett. ISSN 0333-2810. 38(4), p. 241–250. doi: 10.18261/issn.1504-310x-2019-04-02.
 • Arnesen, Finn & Fredriksen, Halvard Haukeland (2018). Surveillance and Court Agreement, Preamble and Article 1. In Arnesen, Finn; Fredriksen, Halvard Haukeland; Graver, Hans Petter; Mestad, Ola & Vedder, Christoph (Ed.), Agreement on the European Economic Area - A Commentary. Nomos. ISSN 978-3-8487-3219-7. p. 973–978.
 • Arnesen, Finn & Fredriksen, Halvard Haukeland (2018). EEA Agreement, Article 1 [Objects and purpose] and Article 2 [Definitions]. In Arnesen, Finn; Fredriksen, Halvard Haukeland; Graver, Hans Petter; Mestad, Ola & Vedder, Christoph (Ed.), Agreement on the European Economic Area - A Commentary. Nomos. ISSN 978-3-8487-3219-7. p. 171–180.
 • Arnesen, Finn; Mestad, Ola; Graver, Hans Petter; Fredriksen, Halvard Haukeland & Vedder, Christoph (2018). Introduction. The EFTA states, the EEA and the different views on legal integration of Europe. In Arnesen, Finn; Fredriksen, Halvard Haukeland; Graver, Hans Petter; Mestad, Ola & Vedder, Christoph (Ed.), Agreement on the European Economic Area - A Commentary. Nomos. ISSN 978-3-8487-3219-7. p. 1–12.
 • Arnesen, Finn & Fredriksen, Halvard Haukeland (2018). EEA Agreement, Contracting parties and Preamble. In Arnesen, Finn; Fredriksen, Halvard Haukeland; Graver, Hans Petter; Mestad, Ola & Vedder, Christoph (Ed.), Agreement on the European Economic Area - A Commentary. Nomos. ISSN 978-3-8487-3219-7. p. 145–171. doi: 10.5771/9783845275796-145.
 • Arnesen, Finn (2018). Chapter 2: Agricultural and fishery products. In Arnesen, Finn; Fredriksen, Halvard Haukeland; Graver, Hans Petter; Mestad, Ola & Vedder, Christoph (Ed.), Agreement on the European Economic Area - A Commentary. Nomos. ISSN 978-3-8487-3219-7. p. 335–341.
 • Arnesen, Finn (2018). Article 119 [Annexes and protocols as integral part of the agreement]. In Arnesen, Finn; Fredriksen, Halvard Haukeland; Graver, Hans Petter; Mestad, Ola & Vedder, Christoph (Ed.), Agreement on the European Economic Area - A Commentary. Nomos. ISSN 978-3-8487-3219-7. p. 912–919. doi: 10.5771/9783845275796-912.
 • Arnesen, Finn (2018). Article 126 [Territorial Application of the EEA Agreement]. In Arnesen, Finn; Fredriksen, Halvard Haukeland; Graver, Hans Petter; Mestad, Ola & Vedder, Christoph (Ed.), Agreement on the European Economic Area - A Commentary. Nomos. ISSN 978-3-8487-3219-7. p. 945–953. doi: 10.5771/9783845275796-945.
 • Arnesen, Finn & Fredriksen, Halvard Haukeland (2017). Erstatningsansvar ved brudd på anskaffelsesreglene - etter EFTA-domstolens tolkningsuttalelse i Fosen-Linjen. Tidsskrift for forretningsjus. ISSN 0805-4355. p. 169–195. doi: 10.18261/issn.0809-9510-2017-03-04-01.
 • Arnesen, Finn (2017). EEA - a "distinct legal order of its own?". MarIus. ISSN 0332-7868. 482, p. 111–131. Full text in Research Archive
 • Arnesen, Finn (2017). Homogeneity and disparity. In Lorenzmeier, Stefan & Folz, Hans-Peter (Ed.), Recht und Realität. Festschrift für Christoph Vedder. Nomos. ISSN 9783848731725. p. 257–266. doi: 10.5771/9783845275406-257.
 • Arnesen, Finn; Hammer, Ulf; Høisveen, Per Håkon; Kaasen, Knut & Nygaard, Dagfinn (2016). Energy Law in Norway. In Roggenkamp, Martha; Redgwell, Catherine; Rønne, Anita & Guayo, Iñigo del (Ed.), Energy Law in Europe. National , EU and international regulation. Third edition.. Oxford University Press. ISSN 978-0-19-871289-3. p. 807–884.
 • Arnesen, Finn (2016). Valget mellom endring og ugyldighet i forbrukerkontrakter. In Hjelmeng, Erling Johan (Eds.), Ugyldighet i privatretten - minnebok for Viggo Hagstrøm. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1808-0. p. 49–62.
 • Arnesen, Finn (2015). Om den babelske vending i norsk rett. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. 54(6), p. 344–362.
 • Arnesen, Finn (2014). Konsesjoner og tillatelser - EØS-rett og konsekvenser. MarIus. ISSN 0332-7868. 427, p. 99–125.
 • Arnesen, Finn (2014). EU-og EØS-retten. In Lilleholt, Kåre (Eds.), Knophs oversikt over Norges rett. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01992-5. p. 72–109.
 • Arnesen, Finn (2013). Om det EØS-rettslige ekvivalensprinsippet - en refleksjon over en kommentar til noen merknader. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. 52(1), p. 119–122.
 • Arnesen, Finn (2012). Challenges of the crisis to the rules of undistorted competition in the EEA. In Selvig, Erling & Müller-Graff, Peter-Christian (Ed.), European law in an era of crisis. BWV - Berliner Wissenschafts-Verlag. ISSN 978-3-8305-3079-4. p. 91–100.
 • Arnesen, Finn (2011). The EEA agreement and activities off-shore. MarIus. ISSN 0332-7868. p. 17–26.
 • Arnesen, Finn (2010). The case law of the European courts as seen from a national supreme court - the cae of Norway. In Neergaard, Ulla; Nielsen, Ruth & Roseberry, Lynn (Ed.), The role of courts in developing a European social model. Theoretical and methodological perspectives. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. ISSN 978-87-574-2172-9. p. 265–276.
 • Arnesen, Finn (2009). The EFTA court decision on Norwegian hydropower and Norway´s response to that decision. In Hammer, Ulf (Eds.), European energy law report VI. Intersentia. ISSN 978-90-5095-895-0. p. 287–294.
 • Wiggen, Janicke & Arnesen, Finn (2008). Barnevern og EØS. Perspektiv. ISSN 1890-2537.
 • Arnesen, Finn (2007). The Relationship between the authorities and the licensees. In Hammer, Ulf (Eds.), Petroleum law compendium. Book 1. Nordisk institutt for sjørett. ISSN 978-82-90260-48-9. p. 25–35.
 • Arnesen, Finn (2007). The Relationship between the holders of a licence. In Hammer, Ulf (Eds.), Petroleum law compendium. Book 1. Nordisk institutt for sjørett. ISSN 978-82-90260-48-9. p. 36–39.
 • Arnesen, Finn; Hammer, Ulf; Kaasen, Knut; Nygaard, Dagfinn & Høisveen, Per Håkon (2007). Energy law in Norway. In Roggenkamp, Martha; Redgwell, Catherine; Guayo, Iñigo del & Rønne, Anita (Ed.), Energy law in Europe. National, EU and International regulation. Oxford University Press. ISSN 978-0-19-921719-9. p. 881–975.
 • Arnesen, Finn (2006). Challanges to Norwegian law and institutions from the widening and deepening of the scope of the four freedoms. In Selvig, Erling & Müller-Graff, Peter-Christian (Ed.), The European economic area enlarged. Berliner Wissenschafts-Verlag. ISSN 3-8305-1194-9. p. 59–67.
 • Arnesen, Finn (2006). Some elements of the EU treaty with relavance to cultural heritage and EU directives. In Ronchi, Alfredo M. & Nypan, Terje (Ed.), European legislation and cultural heritage. A growing challenge for sustainable cultural heritage management and use. Deleyva editore. ISSN 88-88943-05-6. p. 44–45.
 • Arnesen, Finn (2006). EØS-retten og hjemfallsretten. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. p. 238–251.
 • Arnesen, Finn (2006). Om reguleringen av adgangen til å foreta oppmålingsforretninger i lov om eiendomsregistrering. Kart og Plan. ISSN 0047-3278. 66(1), p. 34–38.
 • Arnesen, Finn (2006). EØS-retten og hjemfallsretten. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse. ISSN 1500-0788. 9(5-6), p. 66–76.
 • Arnesen, Finn (2005). Statens erstatningsansvar ved lovgivning i strid med EØS-avtalen. Tidsskrift for erstatningsrett. ISSN 1503-6782. 2(3-4), p. 169–170.
 • Arnesen, Finn; Mestad, Ola & Eckhoff, Torstein (2004). Rettssystemet. In Lilleholt, Kåre (Eds.), Knophs oversikt over Norges rett. 12. utg. Universitetsforlaget. ISSN 8215005349. p. 5–27.
 • Arnesen, Finn (2003). The relationship between the authorities and the licencees. In Hammer, Ulf (Eds.), Petroleum law compendium Book I. Nordisk institutt for sjørett. p. 23–38.
 • Arnesen, Finn (2003). The relationship between the holders of a licence. In Hammer, Ulf (Eds.), Petroleum law compendium Book I. Nordisk institutt for sjørett. p. 39–45.
 • Arnesen, Finn (2003). The adaption of the product licence directive. In Hammer, Ulf (Eds.), Petroleum law compendium. Book 2. Nordisk institutt for sjørett. p. 53–67.
 • Arnesen, Finn (2001). Energy Law in Norway. In Roggenkamp, Martha; Redgwell, Catherine & Guayo, Iñigo del (Ed.), Energy Law in Europe. Oxford University Press, Oxford.
 • Arnesen, Finn & Graver, Hans Petter (2001). Rettslige sider ved Norges EU-rettede avtaler. In Tranøy, Bent Sofus & Østerud, Øyvind (Ed.), Mot et globalisert Norge?. Gyldendal Akademisk. p. 69–103.
 • Arnesen, Finn; Graver, Hans Petter & Sverdrup, Ulf (2001). Vetoretten i EØS, Arena working papaer.
 • Arnesen, Finn; Graver, Hans Petter & Sverdrup, Ulf (2001). Vetoretten i EØS. Jussens venner. ISSN 0022-6971. 2001(2), p. 115–147.
 • Arnesen, Finn (2001). Plenumsdommen i Finangersaken. Kritisk juss. ISSN 0804-7375. p. 303–309.
 • Arnesen, Finn (2000). Plenumsdommen i Finangersaken, 16.11.2000, Rt 2000 s. 1811. Kritisk juss. ISSN 0804-7375. 27(4), p. 303–310.
 • Arnesen, Finn (1999). Konsekvenser for norsk rettskildelære av EU/EØS. MarIus. ISSN 0332-7868. p. 73–118.
 • Arnesen, Finn (1997). Om statens erstatningsansvar ved brudd på EØS-avtalen. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. p. 633–686.
 • Arnesen, Finn (1996). Nytt innhold i gamle bestemmelser. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. p. 339–357.
 • Arnesen, Finn (1996). Om den fellesskapsrettslige regulering av urimelige avtalevilkår i forbrukerforhold. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. p. 884–904.
 • Arnesen, Finn (1994). Fra politisk styring til regelanvendelse. Kritisk juss. ISSN 0804-7375. p. 160–171.

View all works in Cristin

 • Arnesen, Finn; Hammersvik, Simen; Hjelmeng, Erling Johan; Rognstad, Ole-Andreas & Kolstad, Olav (2022). Oversikt over EØS-retten. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02519-3. 718 p.
 • Arnesen, Finn; Fredriksen, Halvard Haukeland; Graver, Hans Petter; Mestad, Ola & Vedder, Christoph (2018). Agreement on the European Economic Area - A Commentary. Nomos. ISBN 978-3-8487-3219-7. 1177 p.
 • Arnesen, Finn & Stenvik, Are (2015). Internasjonalisering og juridisk metode. Særlig om EØS-rettens betydning i norsk rett. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02392-2. 164 p.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise; Al-Araki, Kirsten H; Hamre, Inger M.; Bull, Hans Jacob; Falkanger, Thor & Hammer, Ulf [Show all 10 contributors for this article] (2013). Tradisjonsbærer med endringsvilje. Nordisk institutt for sjørett gjennom 50 år. Gyldendal Juridisk. ISBN 9788205452695. 132 p.
 • Arnesen, Finn; Sejersted, Fredrik; Rognstad, Ole-Andreas & Kolstad, Olav (2011). EØS-rett. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01773-0. 662 p.
 • Arnesen, Finn & Stenvik, Are (2009). Internasjonalisering og juridisk metode. Særlig om EØS-rettens betydning i norsk rett. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01590-3. 160 p.
 • Rognstad, Ole-Andreas; Kolstad, Olav; Arnesen, Finn; Sejersted, Fredrik & Foyn, Sten (2004). EØS-rett. Universitetsforlaget. ISBN 82-15-00127-0. 683 p.
 • Arnesen, Finn (1996). Statlig styring og EØS-rettslige skranker. Universitetsforlaget. ISBN 82-00-22734-0. 717 p.
 • Arnesen, Finn; Sejersted, Fredrik; Rognstad, Ole-Andreas; Foyn, Sten & Stemshaug, Helge (1995). EØS-rett. Universitetsforlaget. ISBN 82-00-22469-4. 389 p.
 • Arnesen, Finn (1995). Introduksjon til rettskildelæren i EF, 3. utg. Universitetsforlaget. ISBN 8200226891. 166 p.

View all works in Cristin

 • Arnesen, Finn & Rumpf, Julius (2022). Må si opp EØS-avtalen om vi skal strupe strømeksporten. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland; Franklin, Christian; Arnesen, Finn; Bekkedal, Tarjei; Johansen, Stian Øby & Rognstad, Ole-Andreas (2021). Transparency in the judicial proceedings before the EFTA Court. EFTA-Studies.org.
 • Arnesen, Finn (2020). Erstatningsansvar ved brudd på anskaffelsesreglene. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. 22(1), p. 16–19.
 • Arnesen, Finn (2019). EU- og EØS-retten. In Irgens-Jensen, Harald (Eds.), Knophs oversikt over Norges rett. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-03193-4. p. 79–109.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland & Arnesen, Finn (2017). EFTA-domstolens uttalelse om erstatningsansvar for brudd på anskaffelsesreglene – hvor står vi nå? Anbud365.no.
 • Arnesen, Finn (2009). The role of the European Courts in developing a European social model - the case law of the European Courts as seen from a national Supreme Court - the case of Norway.
 • Arnesen, Finn (2008). Legal conditions for maritime industries and activities - oil and gas exploration. Pipelines.
 • Arnesen, Finn (2008). EØS-rett som våpen, skjold, snubletråd og røykteppe.
 • Arnesen, Finn (2008). Free acces - or public ownership to energy production.
 • Arnesen, Finn (2007). EØS-avtalen som våpen, skjold, snubletråd og røykteppe.
 • Arnesen, Finn (2007). EØS-avtalen som våpen, skjold, snubletråd og røykteppe.
 • Arnesen, Finn (2007). EØS-avtalen som våpen, skjold, snubletråd og røykteppe.
 • Arnesen, Finn & Mestad, Ola (2006). Erstatning for mangelfull gjennomføring - EØS-avtalens poison pill?
 • Arnesen, Finn (2005). EØS-rettens betydning for domstolskontrollen med forvaltningen.
 • Arnesen, Finn (2005). Erstatningsansvar ved lovgivning i strid med EØS-avtalen.
 • Arnesen, Finn (2005). Erstatning og ansvar.
 • Arnesen, Finn (2004). Statens erstatningsansvar - Finanger II.
 • Arnesen, Finn (2004). EF-rettens betydning for norsk rett.
 • Arnesen, Finn (2004). Challenges to Norwegian Law and Institutions from the Widening and Deepening of the Law of the Four Freedoms.
 • Arnesen, Finn (2004). EØS og norsk lovgivning - med særlig henblikk på kommunesektoren.
 • Arnesen, Finn (2001). Finangerdommen. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594.
 • Arnesen, Finn (2001). Awarding petroleum concessions in Angola : legal aspects.
 • Arnesen, Finn (2001). Nice-charteret og EØS-avtalen.
 • Arnesen, Finn (2000). EØS og ettertanke.
 • Arnesen, Finn (2000). Fra flodbølge til rettskildeflom. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. p. 513–514.
 • Arnesen, Finn (2000). Arbeidsformidling og konkurranseregler.
 • Arnesen, Finn & Mestad, Ola (2000). Høyesterettsdommen i Finangersaken.
 • Arnesen, Finn (2000). Foredrag om EØS-rett i dr. avhandlinger.
 • Arnesen, Finn (1996). Anmeldelse, Niels fenger, Introduktion til fællesskabsrettens påvirkning af dansk forvaltningsret. Lov og Rett. ISSN 0024-6980.
 • Arnesen, Finn (1994). Gulmann og Karsten Hagel-Sørensen, EF-ret 2. udg. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. p. 509–514.
 • Furuseth, Hanna Vik & Arnesen, Finn (2020). Forslag til lov, lovendringer og forskriftsendringer for å gjennomføre norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel. Forslag utarbeidet for LO, Norsk Sjømannsforbund og Norsk Sjøoffisersforbund. Full text in Research Archive
 • Arnesen, Finn (2020). Blindsonen — Gransking av feilpraktiseringen av folketrygdlovens oppholdskrav ved reiser i EØS-området Utredning fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 8. november 2019. Avgitt til Arbeids- og sosialdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet 4. august 2020. Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon. ISSN 978-82-583-1451-3. 2020(9).
 • Arnesen, Finn; Furuseth, Hanna Vik; Pozdnakova, Alla & Ringbom, Henrik (2019). Norske lønns- og arbeidsvilkår for sjøfolk i norske farvann og på norsk kontinentalsokkel. Nordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo. Full text in Research Archive
 • Sejersted, Fredrik & Arnesen, Finn (2014). EØS-rettslige skranker for reguleringen av tilgangen til nærmere angitte kjemikalier. Direktoratet for sikkerhet og bederskap.
 • Sejersted, Fredrik & Arnesen, Finn (2008). Datalagringsdirektivet og EØs. IKT Norge.
 • Arnesen, Finn; Bjørnebye, Henrik; Mestad, Ola & Alvik, Ivar (2007). EØS-rettslige rammer for revisjon av energiloven. Utredning til Olje- og energidepartementet 9. juli 2007. Olje- og energidepartementet.
 • Arnesen, Finn (2005). Om forvalterregistrering av aksjer i norske selskaper. Statens forvaltningstjeneste. ISSN 82-583-0845-9. 2005(13).
 • Arnesen, Finn & Graver, Hans Petter (2000). Rettslige sider ved Norges EU-rettede avtaler. Makt- og demokratiutredningen 1998-2003. ISSN 82-92028-21-8.
 • Arnesen, Finn (2000). Utbygging av bredbåndsnett - EØS-rettslige problemstillinger. Rapport fra en interdepartemental arbeidsgruppe om bredbånd.

View all works in Cristin

Published Oct. 4, 2013 1:14 PM - Last modified June 13, 2016 2:57 PM

Projects