Finn Arnesen

Professor
Bilete av Finn Arnesen
English version of this page
Telefon 228 59613
Mobiltelefon 482 500 45
Rom 084
Treffetider Mandager fra 1030 til 12, og alltid når jeg er på kontoret
Brukarnamn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Media/øst
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Bakgrunn

Finn Arnesen (f. 1962) tok juridisk embetseksamen i 1989 og forsvarte avhandlingen "Statlig styring og EØS-rettslige skranker"  (Universitetsforlaget 1996) for den juridiske doktorgrad i 1996. I studietiden var han vitenskapelig assistent ved Nordisk institutt for sjørett (1987) og ved Institutt for strafferett og kriminologi (1988-89). Han har vært ved Det juridiske fakultet siden 1989, som stipendiat, førsteamanuensis og, siden 1998, professor.

Advokat hos advokatfirmaet Thommessen fra 1. januar 2002 til 31. desember 2003.

Konstituert dommer i Høyesterett fra 12. september 2011 til 29. februar 2012.

Leder for utvalget som avga NOU 2005: 13 Om forvalterregistrering av aksjer i norske selskaper.

Leder for utvalget som avga NOU 2020: 9 Blindsonen - Gransking av feilpraktiseringen av folketrygdlovens oppholdskrav ved reiser i EØS-området.

Fullstendig CV

Undervisning

EU-rett, EØS-rett, forvaltningsrett, folkerett, obligasjonsrett, rettskildelære, offentlige anskaffelser

Forskningsfelt

EU- og EØS-rett, anskaffelsesrett, og rettsspørsmål som oppstår i skjæringsfeltet mellom EØS-rett og (annen) norsk rett.

 

 

Emneord: Europarett, EØS-rett, Petroleumsrett, Offentlige anskaffelser

Publikasjonar

 • Arnesen, Finn; Greaves, Rosa & Pozdnakova, Alla (2020). European Union law and the seabed, In Catherine Banet (ed.),  The Law of the Seabed: Access, Uses, and Protection of Seabed Resources..  Brill|Nijhoff.  ISBN 978-90-04-39156-7.  Chapter 14.  s 315 - 334
 • Arnesen, Finn & Laurantzon, Markus Aurelius Beckstrøm (2020). Rettslige konsekvenser for norsk sjømatnæring ved bortfall av EØS-avtalen, I: Arne Melchior & Frode Nilssen (red.),  Sjømatnæringen og Europa: EØS og alternativene.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215040073.  Kapittel 3.  s 83 - 119
 • Arnesen, Finn (2019). EFTA-konvensjonen og skatteloven § 2-38. Skatterett.  ISSN 0333-2810.  38(4), s 241- 250 . doi: 10.18261/issn.1504-310x-2019-04-02
 • Arnesen, Finn (2018). Article 119 [Annexes and protocols as integral part of the agreement], In Finn Arnesen; Halvard Haukeland Fredriksen; Hans Petter Graver; Ola Mestad & Christoph Vedder (ed.),  Agreement on the European Economic Area - A Commentary.  Nomos.  ISBN 978-3-8487-3219-7.  Chapter.  s 912 - 919
 • Arnesen, Finn (2018). Article 126 [Territorial Application of the EEA Agreement], In Finn Arnesen; Halvard Haukeland Fredriksen; Hans Petter Graver; Ola Mestad & Christoph Vedder (ed.),  Agreement on the European Economic Area - A Commentary.  Nomos.  ISBN 978-3-8487-3219-7.  Chapter.  s 945 - 953
 • Arnesen, Finn (2018). Chapter 2: Agricultural and fishery products, In Finn Arnesen; Halvard Haukeland Fredriksen; Hans Petter Graver; Ola Mestad & Christoph Vedder (ed.),  Agreement on the European Economic Area - A Commentary.  Nomos Verlagsgesellschaft.  ISBN 978-3-8487-3219-7.  Chapter.  s 335 - 341
 • Arnesen, Finn & Fredriksen, Halvard Haukeland (2018). EEA Agreement, Article 1 [Objects and purpose] and Article 2 [Definitions], In Finn Arnesen; Halvard Haukeland Fredriksen; Hans Petter Graver; Ola Mestad & Christoph Vedder (ed.),  Agreement on the European Economic Area - A Commentary.  Nomos Verlagsgesellschaft.  ISBN 978-3-8487-3219-7.  Part I.  s 171 - 180
 • Arnesen, Finn & Fredriksen, Halvard Haukeland (2018). EEA Agreement, Contracting parties and Preamble, In Finn Arnesen; Halvard Haukeland Fredriksen; Hans Petter Graver; Ola Mestad & Christoph Vedder (ed.),  Agreement on the European Economic Area - A Commentary.  Nomos.  ISBN 978-3-8487-3219-7.  Chapter.  s 145 - 171
 • Arnesen, Finn & Fredriksen, Halvard Haukeland (2018). Surveillance and Court Agreement, Preamble and Article 1, In Finn Arnesen; Halvard Haukeland Fredriksen; Hans Petter Graver; Ola Mestad & Christoph Vedder (ed.),  Agreement on the European Economic Area - A Commentary.  Nomos Verlagsgesellschaft.  ISBN 978-3-8487-3219-7.  kapittel.  s 973 - 978
 • Arnesen, Finn; Mestad, Ola; Graver, Hans Petter; Fredriksen, Halvard Haukeland & Vedder, Christoph (2018). Introduction. The EFTA states, the EEA and the different views on legal integration of Europe, In Finn Arnesen; Halvard Haukeland Fredriksen; Hans Petter Graver; Ola Mestad & Christoph Vedder (ed.),  Agreement on the European Economic Area - A Commentary.  Nomos Verlagsgesellschaft.  ISBN 978-3-8487-3219-7.  Chapter.  s 1 - 12
 • Arnesen, Finn (2017). EEA - a "distinct legal order of its own?". MarIus.  ISSN 0332-7868.  482, s 111- 131 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Arnesen, Finn (2017). Homogeneity and disparity, In Stefan Lorenzmeier & Hans-Peter Folz (ed.),  Recht und Realität. Festschrift für Christoph Vedder.  Nomos.  ISBN 9783848731725.  II..  s 257 - 266
 • Arnesen, Finn & Fredriksen, Halvard Haukeland (2017). Erstatningsansvar ved brudd på anskaffelsesreglene - etter EFTA-domstolens tolkningsuttalelse i Fosen-Linjen. Tidsskrift for forretningsjus.  ISSN 0805-4355.  s 169- 195 . doi: 10.18261/issn.0809-9510-2017-03-04-01 Vis sammendrag
 • Arnesen, Finn (2016). Valget mellom endring og ugyldighet i forbrukerkontrakter, I: Erling Johan Hjelmeng (red.),  Ugyldighet i privatretten - minnebok for Viggo Hagstrøm.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1808-0.  Kapittel.  s 49 - 62
 • Arnesen, Finn; Hammer, Ulf; Høisveen, Per Håkon; Kaasen, Knut & Nygaard, Dagfinn (2016). Energy Law in Norway, In Martha Roggenkamp; Catherine Redgwell; Anita Rønne & Iñigo del Guayo (ed.),  Energy Law in Europe. National , EU and international regulation. Third edition..  Oxford University Press.  ISBN 978-0-19-871289-3.  11.  s 807 - 884
 • Arnesen, Finn (2015). Om den babelske vending i norsk rett. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  54(6), s 344- 362
 • Arnesen, Finn (2014). EU-og EØS-retten, I: Kåre Lilleholt (red.),  Knophs oversikt over Norges rett.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01992-5.  §§ 14-17.  s 72 - 109
 • Arnesen, Finn (2014). Konsesjoner og tillatelser - EØS-rett og konsekvenser. MarIus.  ISSN 0332-7868.  427, s 99- 125
 • Arnesen, Finn (2013). Om det EØS-rettslige ekvivalensprinsippet - en refleksjon over en kommentar til noen merknader. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  52(1), s 119- 122
 • Arnesen, Finn (2012). Challenges of the crisis to the rules of undistorted competition in the EEA, In Erling Selvig & Peter-Christian Müller-Graff (ed.),  European law in an era of crisis.  BWV - Berliner Wissenschafts-Verlag.  ISBN 978-3-8305-3079-4.  kapittel.  s 91 - 100
 • Arnesen, Finn (2011). The EEA agreement and activities off-shore. MarIus.  ISSN 0332-7868.  (400), s 17- 26
 • Arnesen, Finn (2010). The case law of the European courts as seen from a national supreme court - the cae of Norway, In Ulla Neergaard; Ruth Nielsen & Lynn Roseberry (ed.),  The role of courts in developing a European social model. Theoretical and methodological perspectives.  Jurist- og Økonomforbundets Forlag.  ISBN 978-87-574-2172-9.  Part III.  s 265 - 276
 • Arnesen, Finn (2009). The EFTA court decision on Norwegian hydropower and Norway´s response to that decision, In Ulf Hammer (ed.),  European energy law report VI.  Intersentia.  ISBN 978-90-5095-895-0.  Chapter XVI.  s 287 - 294
 • Wiggen, Janicke & Arnesen, Finn (2008). Barnevern og EØS. Perspektiv.  ISSN 1890-2537.  (2)
 • Arnesen, Finn (2007). The Relationship between the authorities and the licensees, In Ulf Hammer (ed.),  Petroleum law compendium. Book 1.  Nordisk institutt for sjørett.  ISBN 978-82-90260-48-9.  Kapittel 2.  s 25 - 35
 • Arnesen, Finn (2007). The Relationship between the holders of a licence, In Ulf Hammer (ed.),  Petroleum law compendium. Book 1.  Nordisk institutt for sjørett.  ISBN 978-82-90260-48-9.  Kapittel 3.  s 36 - 39
 • Arnesen, Finn; Hammer, Ulf; Kaasen, Knut; Nygaard, Dagfinn & Høisveen, Per Håkon (2007). Energy law in Norway, In Martha Roggenkamp; Catherine Redgwell; Iñigo del Guayo & Anita Rønne (ed.),  Energy law in Europe. National, EU and International regulation.  Oxford University Press.  ISBN 978-0-19-921719-9.  12.  s 881 - 975
 • Arnesen, Finn (2006). Challanges to Norwegian law and institutions from the widening and deepening of the scope of the four freedoms, In Erling Selvig & Peter-Christian Müller-Graff (ed.),  The European economic area enlarged.  Berliner Wissenschafts-Verlag.  ISBN 3-8305-1194-9.  Kapittel.  s 59 - 67
 • Arnesen, Finn (2006). EØS-retten og hjemfallsretten. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  (4), s 238- 251
 • Arnesen, Finn (2006). Om reguleringen av adgangen til å foreta oppmålingsforretninger i lov om eiendomsregistrering. Kart og plan.  ISSN 0047-3278.  66(1), s 34- 38
 • Arnesen, Finn (2006). EØS-retten og hjemfallsretten. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse.  ISSN 1500-0788.  9(5-6), s 66- 76
 • Arnesen, Finn (2006). Some elements of the EU treaty with relavance to cultural heritage and EU directives, In Alfredo M. Ronchi & Terje Nypan (ed.),  European legislation and cultural heritage. A growing challenge for sustainable cultural heritage management and use.  Deleyva editore.  ISBN 88-88943-05-6.  2.1.  s 44 - 45
 • Arnesen, Finn (2005). Statens erstatningsansvar ved lovgivning i strid med EØS-avtalen. Tidsskrift for erstatningsrett.  ISSN 1503-6782.  2(3-4), s 169- 170
 • Arnesen, Finn; Mestad, Ola & Eckhoff, Torstein (2004). Rettssystemet, I: Kåre Lilleholt (red.),  Knophs oversikt over Norges rett. 12. utg.  Universitetsforlaget.  ISBN 8215005349.  §2 Rettens kilder og anvendelse.  s 5 - 27
 • Arnesen, Finn (2003). The adaption of the product licence directive, In Ulf Hammer (ed.),  Petroleum law compendium. Book 2.  Nordisk institutt for sjørett.  2.  s 53 - 67
 • Arnesen, Finn (2003). The relationship between the authorities and the licencees, In Ulf Hammer (ed.),  Petroleum law compendium Book I.  Nordisk institutt for sjørett.  2.  s 23 - 38
 • Arnesen, Finn (2003). The relationship between the holders of a licence, In Ulf Hammer (ed.),  Petroleum law compendium Book I.  Nordisk institutt for sjørett.  3.  s 39 - 45
 • Arnesen, Finn; Graver, Hans Petter & Sverdrup, Ulf (2001). Vetoretten i EØS. Jussens venner.  ISSN 0022-6971.  2001(2), s 115- 147 Vis sammendrag
 • Arnesen, Finn; Graver, Hans Petter & Sverdrup, Ulf (2001). Vetoretten i EØS, I:  Arena working papaer Vis sammendrag
 • Arnesen, Finn (2001). Energy Law in Norway, In Martha Roggenkamp; Catherine Redgwell & Iñigo del Guayo (ed.),  Energy Law in Europe.  Oxford University Press, Oxford. Vis sammendrag
 • Arnesen, Finn (2001). Plenumsdommen i Finangersaken. Kritisk juss.  ISSN 0804-7375.  s 303- 309 Vis sammendrag
 • Arnesen, Finn & Graver, Hans Petter (2001). Rettslige sider ved Norges EU-rettede avtaler, I: Bent Sofus Tranøy & Øyvind Østerud (red.),  Mot et globalisert Norge?.  Gyldendal Akademisk.  s 69 - 103 Vis sammendrag
 • Arnesen, Finn (2000). Plenumsdommen i Finangersaken, 16.11.2000, Rt 2000 s. 1811. Kritisk juss.  ISSN 0804-7375.  27(4), s 303- 310 Vis sammendrag
 • Arnesen, Finn (1999). Konsekvenser for norsk rettskildelære av EU/EØS. MarIus.  ISSN 0332-7868.  (209), s 73- 118
 • Arnesen, Finn (1997). Om statens erstatningsansvar ved brudd på EØS-avtalen. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  s 633- 686
 • Arnesen, Finn (1996). Nytt innhold i gamle bestemmelser. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  s 339- 357
 • Arnesen, Finn (1996). Om den fellesskapsrettslige regulering av urimelige avtalevilkår i forbrukerforhold. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  s 884- 904
 • Arnesen, Finn (1994). Fra politisk styring til regelanvendelse. Kritisk juss.  ISSN 0804-7375.  s 160- 171
 • Arnesen, Finn (1994). Regulerer EØS-avtalen den norske stats utnyttelse av petroleumsforekomster?. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  s 424- 468
 • Arnesen, Finn (1992). EØS-avtalens konsekvenser for praktiseringen av det norske petroleumskonsesjonssystemet. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  s 456- 477

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Arnesen, Finn; Fredriksen, Halvard Haukeland; Graver, Hans Petter; Mestad, Ola & Vedder, Christoph (ed.) (2018). Agreement on the European Economic Area - A Commentary. Nomos.  ISBN 978-3-8487-3219-7.  1177 s.
 • Arnesen, Finn & Stenvik, Are (2015). Internasjonalisering og juridisk metode. Særlig om EØS-rettens betydning i norsk rett. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02392-2.  164 s.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise; Al-Araki, Kirsten H; Hamre, Inger M.; Bull, Hans Jacob; Falkanger, Thor; Hammer, Ulf; Kaasen, Knut; Røsæg, Erik; Selvig, Erling & Arnesen, Finn (2013). Tradisjonsbærer med endringsvilje. Nordisk institutt for sjørett gjennom 50 år. Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205452695.  132 s.
 • Arnesen, Finn; Sejersted, Fredrik; Rognstad, Ole-Andreas & Kolstad, Olav (2011). EØS-rett. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01773-0.  662 s.
 • Arnesen, Finn & Stenvik, Are (2009). Internasjonalisering og juridisk metode. Særlig om EØS-rettens betydning i norsk rett. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01590-3.  160 s.
 • Rognstad, Ole-Andreas; Kolstad, Olav; Arnesen, Finn; Sejersted, Fredrik & Foyn, Sten (2004). EØS-rett. Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00127-0.  683 s.
 • Arnesen, Finn (1996). Statlig styring og EØS-rettslige skranker. Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-22734-0.  717 s. Vis sammendrag
 • Arnesen, Finn (1995). Introduksjon til rettskildelæren i EF, 3. utg. Universitetsforlaget.  ISBN 8200226891.  166 s.
 • Arnesen, Finn; Sejersted, Fredrik; Rognstad, Ole-Andreas; Foyn, Sten & Stemshaug, Helge (1995). EØS-rett. Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-22469-4.  389 s.
 • Arnesen, Finn & Borgli, Anneke B. (1993). Institusjoner og rettskildelære i EF og EØS. Universitetsforlaget.  ISBN 8200215997.  270 s.

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Fredriksen, Halvard Haukeland; Franklin, Christian; Arnesen, Finn; Bekkedal, Tarjei; Johansen, Stian Øby & Rognstad, Ole-Andreas (2021). Transparency in the judicial proceedings before the EFTA Court. EFTA-Studies.org.
 • Arnesen, Finn (2020). Blindsonen — Gransking av feilpraktiseringen av folketrygdlovens oppholdskrav ved reiser i EØS-området Utredning fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 8. november 2019. Avgitt til Arbeids- og sosialdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet 4. august 2020.. NOU - Norges offentlige utredninger. 9.
 • Arnesen, Finn (2020). Erstatningsansvar ved brudd på anskaffelsesreglene. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  22(1), s 16- 19
 • Furuseth, Hanna Vik & Arnesen, Finn (2020). Forslag til lov, lovendringer og forskriftsendringer for å gjennomføre norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Arnesen, Finn (2019). EU- og EØS-retten, I: Harald Irgens-Jensen (red.),  Knophs oversikt over Norges rett.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03193-4.  § 14-17.  s 79 - 109
 • Arnesen, Finn; Furuseth, Hanna Vik; Pozdnakova, Alla & Ringbom, Henrik (2019). Norske lønns- og arbeidsvilkår for sjøfolk i norske farvann og på norsk kontinentalsokkel. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland & Arnesen, Finn (2017). EFTA-domstolens uttalelse om erstatningsansvar for brudd på anskaffelsesreglene – hvor står vi nå?. Anbud365.no.
 • Sejersted, Fredrik & Arnesen, Finn (2014). EØS-rettslig vurdering av om salg av alkohol fra nisjeprodusenter kan tillates uten å svekke dagens monopolordning. Betenkning til Helsedirektoratet september 2014.
 • Sejersted, Fredrik & Arnesen, Finn (2014). EØS-rettslige skranker for reguleringen av tilgangen til nærmere angitte kjemikalier.
 • Arnesen, Finn (2009). The role of the European Courts in developing a European social model - the case law of the European Courts as seen from a national Supreme Court - the case of Norway.
 • Arnesen, Finn (2008). EØS-rett som våpen, skjold, snubletråd og røykteppe.
 • Arnesen, Finn (2008). Free acces - or public ownership to energy production.
 • Arnesen, Finn (2008). Legal conditions for maritime industries and activities - oil and gas exploration. Pipelines.
 • Sejersted, Fredrik & Arnesen, Finn (2008). Datalagringsdirektivet og EØs.
 • Arnesen, Finn (2007). EØS-avtalen som våpen, skjold, snubletråd og røykteppe.
 • Arnesen, Finn (2007). EØS-avtalen som våpen, skjold, snubletråd og røykteppe.
 • Arnesen, Finn (2007). EØS-avtalen som våpen, skjold, snubletråd og røykteppe.
 • Arnesen, Finn; Bjørnebye, Henrik; Mestad, Ola & Alvik, Ivar (2007). EØS-rettslige rammer for revisjon av energiloven. Utredning til Olje- og energidepartementet 9. juli 2007.
 • Arnesen, Finn & Mestad, Ola (2006). Erstatning for mangelfull gjennomføring - EØS-avtalens poison pill?.
 • Arnesen, Finn (2005). Erstatning og ansvar.
 • Arnesen, Finn (2005). Erstatningsansvar ved lovgivning i strid med EØS-avtalen.
 • Arnesen, Finn (2005). EØS-rettens betydning for domstolskontrollen med forvaltningen.
 • Arnesen, Finn (2005). Om forvalterregistrering av aksjer i norske selskaper. NOU - Norges offentlige utredninger. 13.
 • Arnesen, Finn (2004). Challenges to Norwegian Law and Institutions from the Widening and Deepening of the Law of the Four Freedoms.
 • Arnesen, Finn (2004). EF-rettens betydning for norsk rett.
 • Arnesen, Finn (2004). EØS og norsk lovgivning - med særlig henblikk på kommunesektoren.
 • Arnesen, Finn (2004). Statens erstatningsansvar - Finanger II.
 • Arnesen, Finn (2001). Awarding petroleum concessions in Angola : legal aspects.
 • Arnesen, Finn (2001). Finangerdommen. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1) Vis sammendrag
 • Arnesen, Finn (2001). Nice-charteret og EØS-avtalen.
 • Arnesen, Finn (2000). Arbeidsformidling og konkurranseregler.
 • Arnesen, Finn (2000). EØS og ettertanke.
 • Arnesen, Finn (2000). Foredrag om EØS-rett i dr. avhandlinger.
 • Arnesen, Finn (2000). Fra flodbølge til rettskildeflom. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  (9), s 513- 514
 • Arnesen, Finn (2000). Utbygging av bredbåndsnett - EØS-rettslige problemstillinger.
 • Arnesen, Finn & Graver, Hans Petter (2000). Rettslige sider ved Norges EU-rettede avtaler. Rapportserien. 19. Vis sammendrag
 • Arnesen, Finn & Mestad, Ola (2000). Høyesterettsdommen i Finangersaken.
 • Arnesen, Finn (1996). Anmeldelse, Niels fenger, Introduktion til fællesskabsrettens påvirkning af dansk forvaltningsret. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  s 272
 • Arnesen, Finn (1994). Gulmann og Karsten Hagel-Sørensen, EF-ret 2. udg. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  s 509- 514
 • Arnesen, Finn (1993). Göran Lysén, Introduktion till EG-Rätten. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  s 181- 187

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 26. juni 2013 14:56 - Sist endra 23. juni 2021 12:46