Finn Arnesen

Professor
Bilete av Finn Arnesen
English version of this page
Telefon 228 59613
Mobiltelefon 482 500 45
Rom 077
Treffetider Fysisk: Tirsdager fra 1030 til 12, og alltid når jeg er på kontoret. Ellers på 22 85 96 13 fra 1030 til 12.
Brukarnamn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Media/øst
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Bakgrunn

Finn Arnesen (f. 1962) tok juridisk embetseksamen i 1989 og forsvarte avhandlingen "Statlig styring og EØS-rettslige skranker"  (Universitetsforlaget 1996) for den juridiske doktorgrad i 1996. I studietiden var han vitenskapelig assistent ved Nordisk institutt for sjørett (1987) og ved Institutt for strafferett og kriminologi (1988-89). Han har vært ved Det juridiske fakultet siden 1989, som stipendiat, førsteamanuensis og, siden 1998, professor.

Advokat hos advokatfirmaet Thommessen fra 1. januar 2002 til 31. desember 2003.

Konstituert dommer i Høyesterett fra 12. september 2011 til 29. februar 2012.

Leder for utvalget som avga NOU 2005: 13 Om forvalterregistrering av aksjer i norske selskaper.

Leder for utvalget som avga NOU 2020: 9 Blindsonen - Gransking av feilpraktiseringen av folketrygdlovens oppholdskrav ved reiser i EØS-området.

Fullstendig CV

Undervisning

EU-rett, EØS-rett, forvaltningsrett, folkerett, obligasjonsrett, rettskildelære, offentlige anskaffelser

Forskningsfelt

EU- og EØS-rett, anskaffelsesrett, og rettsspørsmål som oppstår i skjæringsfeltet mellom EØS-rett og (annen) norsk rett.

 

 

Emneord: Europarett, EØS-rett, Petroleumsrett, Offentlige anskaffelser
Publisert 26. juni 2013 14:56 - Sist endra 8. sep. 2021 09:03