Arrangementer

Kommende

Tid og sted: 28. feb. 2018 12:15 - 13:30, Lødrups kjeller

Introduction by professor Giuditta Cordero-Moss, Institute for Private Law

Tid og sted: 7. mars 2018 17:15 - 19:00, Domus Media, 2. etasje, Viggo Hagstrøms sal /"Kjerka"

Innledere er advokat Norman Hansen Meyer, advokatfirmaet Selmer og advokat Anders Evje, Nordisk Skibsrederforening

Tid og sted: 9. apr. 2018 14:15 - 15:45, Lødrups kjeller

Stipendiat Beate Fiskerstrand ved Nordisk institutt for sjørett presenterer sitt doktorgradsprosjekt.

Tid og sted: 20. apr. 2018 12:00 - 13:00, Domus media, Lødrups kjeller

Researcher Henri Marie L. van Soest will present his project 

Prosumers in the electricity market

Tid og sted: 15. mai 2018 09:00 - 14:00, Gamle Festsal

SAVE THE DATE - PROGRAM IN THE MAKING

Tid og sted: 24. mai 2018 - 25. mai 2018, Voksenåsen Conference Centre

Interdisciplinary Conference on Migration: Vulnerability, Protection, and Agency, in Oslo 24-25 May 2018, under the auspices of the University of Oslo, Faculty of Law.

Tid og sted: 15. juni 2018 09:00 - 17:00, Professorboligen’, Faculty of Law, University of Oslo

Challenges and Opportunities for the Arctic and Beyond

Tidligere

Tid og sted: 19. feb. 2018 - 20. feb. 2018, Cape Town

19-20 FEBRUARY 2018 The University of Cape Town, South Africa and the University of Oslo, Norway, are pleased to present a two-day training course.

Tid og sted: 9. feb. 2018 11:00 - 14:30, Kjerka, Domus Media vestfløy, 2. etasje
Tid og sted: 6. feb. 2018 17:15 - 19:00, Viggo Hagstrøms sal ("Kjerka"), Domus Media, 2. etasje vesttfløy

Foredragsholdere: professor Tarjei Bekkedal, Senter for europarett og professor Henrik Bjørnebye, avdelingsleder ved Avdeling for petroleums- og energirett, Nordisk institutt for sjørett

I begynnelsen av februar skal Stortinget behandle spørsmålet om innlemmelse i EØS-avtalen av EUs tredje energimarkedspakke og nødvendige endringer i norsk energilovgivning.

Tid og sted: 29. jan. 2018 15:00, Stallen, Professorboligen
Tid og sted: 26. jan. 2018 12:00 - 13:00, Kjerka, Domus Media vestfløy, 2. etasje

by Robert Beckmann, National University of Singapore 

Tid og sted: 22. jan. 2018 - 23. jan. 2018, den Haag

Keep yourself updated with the latest EU energy law developments, deepen your knowledge and exchange experience with European colleagues

Tid og sted: 19. jan. 2018 11:00 - 14:00, Kjerka, Domus Media vestfløy, 2.etasje

HUSK påmelding innen onsdag 17. kl 12:00

Styringsteoretiske perspektiver ved Martin Lund-Iversen

Prosjektpresentasjon ved Lena Schøning

Tid og sted: 17. jan. 2018 17:15 - 19:15, Kjerka, Domus Media west wing 2nd Floor

This seminar discusses the multiple legal issues raised by the recent Norwegian litigation involving EU vessels catching snow crab in the Loophole and around Svalbard with a license from the flag State, but without a Norwegian License.

Tid og sted: 17. jan. 2018 17:15 - 19:15, Kjerka, Domus Media west wing 2nd Floor

This seminar discusses the multiple legal issues raised by the recent Norwegian litigation involving EU vessels catching snow crab in the Loophole and around Svalbard with a license from the flag State, but without a Norwegian License.

Tid og sted: 16. jan. 2018 14:15 - 17:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Cand. jur. Hilde K. Ellingsen ved Nordisk Institutt for sjørett, senter for Europarett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d : Standing to Enforce European Union Law before National Courts. EU Law Requirements on the Legal Standing of Individuals  

Tid og sted: 16. jan. 2018 12:15 - 13:00, Gamle festsal, 1 etg Urbygningen

Cand. jur Hilde K. Ellingsen ved Nordisk institutt for sjørett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «A critical analysis of the key differences between the treatment of EU law in the national legal systems of Member States, as compared to the treatment of EEA law in the domestic legal systems of EFTA countries»

Tid og sted: 29. nov. 2017 17:00 - 19:00, Professorboligen

Professorene Finn Arnesen og Tarjei Bekkedal drøfter utslag retten til fri bevegelighet etter EØS-avtalen har for nasjonal regulering av maritime tjenester.

Tid og sted: 29. nov. 2017 12:00 - 13:30, Domus Bibliotheca, meeting room 325

Support for research projects - strategy for proposals and external possibilities. 

Tid og sted: 21. nov. 2017 17:00 - 19:00, Petroleums- og energirettens møterom, Domus Media østfløy, 1. etasje

Innledning ved professor og studiedekan Erling Hjelmeng

Leterefusjonsordningen har til hensikt å fremme leting etter nye petroleumsressurser på norsk kontinentalsokkel. Ordningen innebærer at oljeselskaper som går med underskudd som følge av letekostnader kan få utbetalt skatteverdien av letekostnadene med en gang i stedet for å fremføre underskuddet. Miljøorganisasjonen Bellona har sendt en klage til EFTAs overvåkningsorgan (ESA), hvor de hevder at ordningen innebærer statsstøtte i strid med EØS-avtalen. ESA har nå innledet granskning av saken. Professor Erling Hjelmeng gir en nærmere gjennomgang av statsstøtteregler med henblikk på å diskutere om leterefusjonsordningen kan være i strid med EØS-avtalen.

Tid og sted: 21. nov. 2017 12:30 - 18:15, The Hague University of Applied Sciences

Up-to-date analysis of the reach of free movement within the EU Internal Market and what constitutes a restriction.

Tid og sted: 20. nov. 2017 17:15, Norges Rederiforbund,

Seminaret vil ta for seg certepartispørsmål, internasjonale rettsmidler og forsikringsdekning knyttet til langvarige tilbakeholdelser fra fremmede statsmyndigheter.

Tid og sted: 10. nov. 2017 12:00 - 13:00, Lødrups kjeller, Domus Media

Presentation by Allan Ingelson, Associate Professor, University of Calgary & Executive Director, Canadian Institute of Resources Law

Tid og sted: 7. nov. 2017 09:00 - 17:00, Gamle Festsal, Domus Academica

This conference aims at discussing the history, legal implications, and legacy of the 1917 Russian Revolution on the Nordic countries