Plattformers ansvar for opphavsrettsbeskyttet innhold

Felles lunsjseminar med forskergruppen for marked, innovasjon og konkurranse, hvor professor Ole-Andreas Rognstad innleder om EU-domstolens dom av 22. juni 2021 i forente saker C-682/18 og C-683/18 (YouTube/Cyando).

Youtube på tablet
Foto: Pixabay / HaticeEROL

Plattformsansvaret har siden 2019 vært regulert av det såkalte digitalmarkedsdirektivet (direktiv 2019/790) artikkel 17, som ennå ikke er gjennomført i norsk rett. Direktivet ble vedtatt etter svært mange kontroverser, og et omdiskutert spørsmål var blant annet om artikkel 17 gikk lenger i å pålegge plattformene ansvar enn det som fulgte av reglene frem til da, det vil si. "Infosocdirektivet" (direktiv 2001/29) artikkel 3(1) og ehandelsdirektivet (direktiv 2000/31) artikkel 14.

EU-domstolens dom i forente saker C-682/18 og C-683/19 YouTube/Cyando, som ble anlagt før vedtakelsen av direktivet, kaster lys over det spørsmålet og tolkningen av de sistnevnte bestemmelser, og om reguleringen i digitalmarkedsdirektivet kan anses som et nytt regime. Det blir også en visitt til Generaladvokatens uttalelse av 15. juli 2021 i sak C-401/19 Kommisjonen mot Polen, der Generaladvokaten innstiller på å forkaste Polens påstand om at digitalmarkedsdirektivet er ugyldig fordi artikkel 17 bryter med grunnleggende rettigheter i EU-Charteret.

Delta via Zoom: https://uio.zoom.us/j/66290855867?pwd=aDFJSWtxa0N0NVNEQjJjelluYURyUT09

Publisert 13. sep. 2021 09:14 - Sist endret 13. sep. 2021 09:42