English version of this page

Marked, innovasjon og konkurranse

Forskergruppen for marked, innovasjon og konkurranse vil ha fokus på konkurranserett, innovasjonsrett og markedsrett.

Om gruppen

Forskergruppen vil ha sitt hovedfokus på konkurranserett, innovasjonsrett og markedsrett under betegnelsen MIC (Markets, Innovation, Competition).

Et stikkord for gruppens nedslagsfelt er reguleringen av aktørenes markedsbetingelser, herunder EØS-avtalens regler om fri bevegelighet. Immaterialrett i vid forstand vil også inngå i gruppens fagfelt, idet dette fagområdet danner viktige premisser for markedsaktørenes markedsbetingelser i kunnskaps- og informasjonssamfunnet. I første rekke er det de handelsrelaterte sidene ved dette fagområdet gruppens arbeid vil fokusere på, særlig den interessante og stadig mer omfattende grenseflaten mellom immaterialrett (i vid forstand) og konkurranserett, og den stadig økende innflytelsen primær- og sekundærlovgivningen under de fire friheter har for immaterialretten.

Gruppen vil også ha en særlig innretning mot håndhevelse av regelverket, både gjennom studier av "remedies" så vel som gjennom en institusjonell tilnærming der ulike myndigheters kompetanser og kompetanseskranker vurderes. Selv om gruppens inngang er markedsrettslig, vil den således plassere seg sentralt innenfor den materielle europaretten.

Forskergruppen ble første gang opprettet etter vedtak på dekanmøtet 23.11.11. Gruppen ble opprettet for 5 år fra 2012 - 2016. Forskergruppen videreføres for ytterligere 5 nye år fra og med 1.1.2017 til 31.12.2021.
 

Studieprogrammer og emner

Det er utarbeidet et forslag til programspesialisering ved fagprofilen Marked, innovasjon, konkurranse. Samtidig er det opprettet et BA-fag, Markedsrett, som omfatter søylene konkurranserett, immaterialrett og markedsføringsrett (men ikke de fire friheter). I det forslaget som legges frem, består profilfagene i masterdelen av studiet av immaterialrett, konkurranserett og europarett (EU Substantive Law). Det vil samtidig være mulig å erstatte profilfagene med et innlånsfag som har skjæringsflater mot profilfagene (Electronic Communication Law, Electronic Commerce Law eller Grunnleggende skatterett). Forslaget innebærer at programspesialiseringen enten kan ha en innovasjonsinnretning eller en mer markedsrettet innretning.

Forslaget innebærer at det i langt større grad enn i dag blir sammenheng mellom undervisning og forskning i markedsrettsfagene.

 

Publisert 5. mars 2012 15:56 - Sist endret 19. mars 2021 12:33

Kontakt

Forskergruppens ledelse

Leder
Professor Ole-Andreas Rognstad

Nestleder
Professor Inger Berg Ørstavik

Administrasjon og webansvarlig

Seniorkonsulent Mona Østvang Ådum

Vertsinstitutt

Institutt for privatrett

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter