Unionsborgerskapet og tap av statsborgerskap

Europarettslunsj med innledning fra Martin Jonassen, vitenskapelig assistent ved Senter for europarett, og Stian Øby Johansen, førsteamanuensis ved Senter for europarett.

Bildet kan inneholde: lilla, fiolett, gjøre, magenta, merke.
Foto: Wikimedia

Nylig avsa EU-domstolen fortolkningsdom i sak C-118/20. Saken gjaldt et østerrisk forhåndstilsagn om statsborgerskap som var gitt en estisk borger, under den forutsetning at hun frasa seg sitt estiske statsborgerskap. Like etter at hun frasa seg sitt estiske statsborgerskap trakk østerrike forhåndstilsagnet om statsborgerskap tilbake.

Spørsmålet for EU-domstolen var om Østerrikes beslutning om å trekke tilbake forhåndstilsagnet om statsborgerskap var forenlig med TEUV artikkel 20 (unionsborgerskapet). EU-domstolen kom til at slike situasjoner falt inn under anvendelsesområdet for reglene om unionsborgerskap nedfelt i TEUV artikkel 20. Videre slo EU-domstolen fast at tilbakekall av tilsagn om tildeling av statsborgerskap, som gjør tap av unionsborgerskap permanent, må vurderes i lys av proporsjonalitetsprinsippet. Og kravet til proporsjonalitet er ikke oppfylt når tilbakekallet er basert på administrative overtredelse – i denne saken brudd på den østerriske ekvivalenten til vegtrafikkloven.

Delta via Zoom: https://uio.zoom.us/j/66290855867?pwd=aDFJSWtxa0N0NVNEQjJjelluYURyUT09

Publisert 1. feb. 2022 09:22 - Sist endret 1. feb. 2022 09:59