Erstatning ved opphør av arbeidsforhold – om EØS-rettens betydning

Europarettslunsj med innledning fra Anne-Beth Meidell Engan, stipendiat ved Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo.

Bildet kan inneholde: deling, stående, gest, gjøre, finger.
Foto: Pixabay/mohamed_hassan

Engan vil presentere sitt avhandlingstema, og foreløpige refleksjoner om EØS-rettens betydning. Her er en smakebit:

Erstatning er et av de fremste virkemidlene for å sikre en effektiv håndhevelse av rettigheter og plikter i et arbeidsforhold.  I de fleste arbeidsrettslige tvister fremmes det et erstatningskrav. Erstatningskrav i arbeidsforhold byr på egne vurderinger, og reiser spørsmål som langt på vei skiller seg fra andre erstatningsspørsmål.

Avhandlingens hovedfokus er de arbeidsrettsspesifikke reglene om erstatning, men temaet har også en nær forbindelse til alminnelige erstatningsregler både i og utenfor kontrakt. På tvers av disse temaene oppstår det spørsmål om hvilken betydning EØS-retten har for de arbeidsrettslige erstatningsreglene.

Flere regler i vernelovgivningen er nemlig bygget på gjennomføring av EU-direktiver, som for eksempel reglene om «masseoppsigelser», diskriminering og virksomhetsoverdragelse. Videre stiller EØS-retten og EMK krav om «effektiv håndhevelse» av de konvensjonsbaserte regler i nasjonal rett.

Hensikten med presentasjonen er å få innspill og kommentarer til det videre arbeidet, særlig når det kommer til de internasjonale aspektene av temaet.

Delta via Zoom: https://uio.zoom.us/j/66290855867?pwd=aDFJSWtxa0N0NVNEQjJjelluYURyUT09

Publisert 12. jan. 2022 08:48 - Sist endret 12. jan. 2022 10:08